Oficjalny portal Gminy Wierzchosławice!

Nabór na wolne stanowisko urzędnicze Główny Księgowy Centrum Usług Wspólnych

20 lipca 2021

Ogłoszenie Wójta Gminy Wierzchosławice o naborze na wolne stanowisko urzędnicze Główny Księgowy
Centrum Usług Wspólnych

1. Nazwa i adres jednostki:
Urząd Gminy Wierzchosławice
33-122 Wierzchosławice 550
2. Stanowisko pracy:
Główny Księgowy Centrum Usług Wspólnych
3. Wymagania niezbędne:
1) obywatelstwo polskie; obywatelstwo kraju Unii Europejskiej lub kraju, któremu na podstawie umów
międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego przysługuje prawo do podjęcia zatrudnienia na
terytorium Rzeczypospolitej Polskie;
2) pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych;
3) brak prawomocnego skazania za przestępstwo przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu,
przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności
dokumentów lub za przestępstwo skarbowe;
4) brak zakazu pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi oraz aktualnie
nie toczy się przeciwko kandydatowi postępowanie Rzecznika Dyscypliny Finansów Publicznych;
5) znajomość języka polskiego w mowie i piśmie w zakresie koniecznym do wykonywania obowiązków
głównego księgowego;
6) spełnienie jednego z poniższych warunków:
a) ukończenie ekonomicznych jednolitych studiów magisterskich, ekonomicznych wyższych studiów
zawodowych, uzupełniających ekonomicznych studiów magisterskich lub ekonomicznych studiów
podyplomowych i posiadanie co najmniej 3-letniej praktyki w księgowości,
c) wpis do rejestru biegłych rewidentów na podstawie odrębnych przepisów,
d) posiadanie certyfikatu księgowego uprawniającego do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych
albo świadectwa kwalifikacyjnego uprawniającego do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych,
wydanego na podstawie odrębnych przepisów;
7) nieposzlakowana opinia;
8) biegła znajomość obsługi komputera i aplikacji biurowych;
9) stan zdrowia umożliwiający pracę na w/w stanowisku;
10) znajomość regulacji prawnych w zakresie zajmowanego stanowiska.
4. Wymagania dodatkowe:
1) dobra znajomość obsługi komputera,
2) umiejętność organizacji pracy i kierowania zespołem,
3) umiejętność skutecznej komunikacji interpersonalnej oraz pracy w zespole,
4) zdolność podejmowania samodzielnych decyzji,
5) dokładność, staranność,
6) dyspozycyjność.
5. Zakres podstawowych zadań wykonywanych na stanowisku:
1) prowadzenie rachunkowości jednostek oświatowych gminy Wierzchosławice zgodnie z ustawą
o rachunkowości, ustawą o finansach publicznych oraz innymi właściwymi przepisami,
2) wykonywanie dyspozycji środkami pieniężnymi,
3) dokonywanie wstępnej kontroli zgodności operacji gospodarczych i finansowych z planami finansowymi
jednostek,
4) dokonywanie kontroli formalnej i rachunkowej dowodów księgowych,
5) opracowywanie projektów przepisów wewnętrznych dotyczących prowadzenia rachunkowości, obiegu
dokumentów i inwentaryzacji mienia jednostek oświatowych,
6) sprawozdawczość budżetowa i finansowa jednostek
7) współpraca ze Skarbnikiem Gminy przy opracowywaniu projektu budżetu jednostek,
8) sporządzanie i udzielanie odpowiedzi na skargi, zapytania i wnioski o udostępnienie informacji publicznej
w zakresie realizowanych zadań.
6. Warunki pracy:
1) Miejsce pracy: Urząd Gminy Wierzchosławice, 33-122 Wierzchosławice 550
2) pierwsza umowa o pracę będzie zawarta na czas określony do 6 miesięcy z możliwością przedłużenia;
3) wymiar czasu pracy – pełny etat,
4) praca o charakterze administracyjno-biurowym, praca przy komputerze powyżej 4 godzin dziennie,
5) bezpośredni i telefoniczny kontakt z klientem,
6) wynagrodzenie ustalane zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 15 maja 2018r w sprawie
wynagradzania pracowników samorządowych (Dz.U. z 2018r., poz. 936 ze zm.) oraz Regulaminem
wynagradzania pracowników Urzędu Gminy Wierzchosławice wprowadzonym Zarządzeniem Nr 52/2018
Wójta Gminy Wierzchosławice z dnia 11.05.2018r z późn.zm.
7. Wymagane dokumenty i ich składanie:
1) życiorys (CV) z uwzględnieniem dokładnego przebiegu kariery zawodowej,
2) kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie,
3) list motywacyjny,
4) kserokopia dokumentów potwierdzających wykształcenie,
5) kserokopie świadectw pracy,
6) kserokopie innych dokumentów o posiadanych kwalifikacjach, uprawnieniach i umiejętnościach, w tym
kserokopia prawa jazdy kat. B,
7) oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych,
8) oświadczenie, że kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo
ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe oraz nie toczy się przeciwko niemu
postępowanie karne,
9) oświadczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do zajmowanego stanowiska,
10) oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego,
11) kandydat, który zamierza skorzystać z uprawnienia, o którym mowa w art.13a ust.2 ustawy
o pracownikach samorządowych jest zobowiązany do złożenia kopii dokumentu potwierdzającego
niepełnosprawność.
Dokumenty wymienione w pkt. 1-3 oraz 7-10 winny być opatrzone podpisem kandydata.
Kserokopie dokumentów aplikacyjnych powinny być poświadczone przez kandydata za zgodność
z oryginałem.
8. Informacja dotycząca wskaźnika zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce w miesiącu
poprzedzającym ogłoszenie o naborze
Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Urzędzie Gminy Wierzchosławice, w rozumieniu
przepisów ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych,
w miesiącu grudniu 2018 roku wyniósł mniej niż 6 %.
9. Termin i miejsce składania dokumentów:
Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście w Punkcie Informacyjnym Urzędu Gminy
Wierzchosławice, 33-122 Wierzchosławice 550 (parter) lub za pośrednictwem poczty na adres Urzędu Gminy
w nieprzekraczającym terminie
do 6 sierpnia 2021 r. (decyduje data wpływu do Urzędu Gminy) do godz. 13.00 w zaklejonej kopercie
opatrzonej imieniem i nazwiskiem oraz adresem do korespondencji kandydata z dopiskiem „Nabór na
stanowisko Główny Księgowy Centrum Usług Wspólnych”
10. Postanowienia końcowe:
1) złożenie oferty nie powoduje żadnych zobowiązań wobec stron,
2) oferty niekompletne lub które wpłyną po wyżej wymienionym terminie nie będą rozpatrywane i zostaną
zwrócone nadawcy;
3) kandydaci, którzy spełnią wymogi formalne zostaną powiadomieni o terminie kolejnego etapu naboru,
4) kandydat wybrany w naborze do zatrudnienia będzie zobowiązany przedłożyć najpóźniej w dniu zawarcia
umowy o pracę, oryginał ważnego zaświadczenia zawierającego informację o braku skazania
prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne
przestępstwo skarbowe z Krajowego Rejestru Karnego.
Zastrzega się możliwości odwołania naboru bez podawania przyczyny.

Wójt Gminy
Andrzej Mróz

Szczegóły tutaj:

https://bip.malopolska.pl/ugwierzchoslawice,a,1967799,ogloszenie-naboru-na-wolne-stanowisko-urzednicze-glowny-ksiegowy-uslug-wspolnych.html

Ostatnia modyfikacja: 20 lipca 2021

Komentowanie jest wyłączone.

Powiększanie czcionki
Kontrast