Oficjalny portal Gminy Wierzchosławice!

Nabór na stanowisko urzędnicze w Referacie Inwestycji, Rozwoju, Gospodarki Komunalnej i Przestrzennej, Drogownictwa oraz Ochrony Środowiska

11 czerwca 2021

Ogłoszenie Wójta Gminy Wierzchosławice o naborze na wolne stanowisko urzędnicze Starszy specjalista w Referacie Inwestycji i Rozwoju, Gospodarki Komunalnej i Przestrzennej, Drogownictwa oraz Ochrony Środowiska

1. Nazwa i adres jednostki:
Urząd Gminy Wierzchosławice
33-122 Wierzchosławice 550
2. Stanowisko pracy:
Starszy specjalista w Referacie Inwestycji i Rozwoju, Gospodarki Komunalnej i Przestrzennej, Drogownictwa oraz Ochrony Środowiska.
3. Wymagania niezbędne:
1) obywatelstwo polskie; obywatelstwo kraju Unii Europejskiej lub kraju, któremu na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego przysługuje prawo do podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskie;
2) pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych;
3) brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;
4) nieposzlakowana opinia;
5) biegła znajomość obsługi komputera i aplikacji biurowych;
6) stan zdrowia umożliwiający pracę na w/w stanowisku;
7) wykształcenie wyższe, kierunek ochrona środowiska lub pokrewny;
8) udokumentowany co najmniej 3 letni staż pracy na podobnym stanowisku;
9) znajomość przepisów prawa związanego z problematyką na stanowisku pracy.
4. Wymagania dodatkowe:
1) zdolność szybkiego przyswajania wiedzy i podejmowania decyzji,
2) odporność na stres,
3) zaangażowanie, kreatywność i punktualność,
4) dyspozycyjność,
5) prawo jazdy kat. B
5. Zakres podstawowych zadań wykonywanych na stanowisku:
W zakresie gospodarki wodnej:
1) prowadzenie postępowania administracyjnego i przygotowanie decyzji zatwierdzającej ugodę właścicieli gruntów w sprawie zmiany stanu wody na gruncie,
2) wydawanie decyzji nakazującej właścicielowi gruntu przywrócenie stanu poprzedniego lub wykonanie urządzeń zapobiegających szkodom w przypadku gdy zmiana stanu wody na gruncie szkodliwie wpływa na grunty sąsiednie,
3) nakazywanie wykonania niezbędnych urządzeń zabezpieczających wodę przed zanieczyszczeniem lub zabronienie wprowadzania ścieków do wody w przypadku wprowadzania przez właściciela gruntu do wody ścieków nienależycie oczyszczonych,
4) wskazywanie miejsca, sposobu i ilości wydobywania kruszywa z koryta rzek w ramach powszechnego korzystania z wód przez mieszkańców Gminy,
5) wyznaczanie części nieruchomości umożliwiającej dostęp do wód objętych powszechnym korzystaniem,
6) współpraca w zakresie prowadzonych rozpraw wodno-prawnych,
W zakresie utrzymania czystości i porządku oraz wykonywania obowiązków wynikających z Ustawy o ochronie zwierząt:
1) realizacja zadań wynikających z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz ustawy o odpadach a w szczególności:
– tworzenie warunków do wykonania prac związanych z utrzymaniem czystości i porządku na terenie Gminy,
– opracowanie i realizacja regulaminu utrzymania czystości i porządku w Gminie,
– przygotowanie zezwolenia m.in. na:
a) odbiór odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości,
b) opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych,
2) realizacja zadań objętych uchwałą Rady w sprawie szczegółowych zasad utrzymania porządku i czystości na terenie Gminy oraz kontrola jego przestrzegania;
3) prowadzenie ewidencji zbiorników bezodpływowych i kontrola częstotliwości ich opróżniania;
4) wyznaczanie obszarów podlegających deratyzacji oraz terminów jej przeprowadzania;
5) rozmieszczanie na terenie Gminy urządzeń do zbierania odpadów komunalnych;
6) organizacja i nadzór nad likwidacją dzikich wysypisk śmieci;
7) realizacja programu selektywnej zbiórki odpadów i zbiórki odpadów wielkogabarytowych na terenie Gminy;
8) realizacja zadań związanych z odbiorem i zagospodarowaniem odpadów komunalnych w tym:
a) popularyzacja wśród mieszkańców informacji na temat wdrażania i realizacji systemu gospodarowania odpadami komunalnymi,
b) udział w przygotowywaniu przetargów na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych,
c) przygotowywanie propozycji stawek opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi,
d) upowszechnianie informacji na temat terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłat oraz sposobu i zakresu usług świadczonych przez gminę w zakresie odbioru i zagospodarowania odpadów,
e) koordynowanie działań związanych z wykonywaniem usług odbierania odpadów komunalnych i kontrolowanie jakości wykonywanych usług na terenie gminy,
f) sporządzanie sprawozdań dotyczących odebranych odpadów komunalnych, nieczystości ciekłych, realizacji systemu gospodarowania odpadami komunalnymi
9) zapewnienie zbierania, transportu i utylizacji zwłok bezdomnych zwierząt lub ich części oraz współdziałanie z przedsiębiorcami podejmującymi działalność w tym zakresie;
10) przyjmowanie zgłoszeń od policji i innych służb dotyczących bezdomnych i padłych zwierząt (również po godzinach pracy i dni wolne od pracy);
11) prowadzenie zadań wynikających z ustawy o ochronie zwierząt i ustawy o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt;
12) Realizacja Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobieganiu bezdomności zwierząt na terenie Gminy Wierzchosławic;
13) przyjmowanie zgłoszeń o zamiarze usunięcia drzewa, na cele niezwiązane z prowadzeniem działalności gospodarczej;
14) wykonywanie oględzin na miejscu planowanej wycinki drzewa i przygotowanie decyzji o zgodzie lub sprzeciwie na wycinkę;
15) naliczanie opłaty za wycinkę w sytuacjach określonych w ustawie o ochronie przyrody;
16) prowadzenie postępowań związanych z usuwaniem drzew z terenów będących własnością gminy;
17) współpraca z organami opiniującymi wycinkę drzew z terenów będących własnością gminy;
W zakresie ochrony i kształtowania środowiska oraz ochrony przyrody:
1) nadzór nad ochroną ziemi, powietrza i wód przed zanieczyszczeniami, nadmiernym hałasem i innymi czynnikami powodującymi zagrożenie dla środowiska,
2) przygotowanie, wdrożenie i realizacja Gminnego Programu Ochrony Środowiska,
3) sprawowanie kontroli przestrzegania i stosowania przepisów o ochronie środowiska na terenie Gminy w zakresie objętym właściwością Wójta,
4) przygotowywanie opinii do decyzji wydawanych przez właściwe organy w sprawach:
– poszukiwania i rozpoznawania złóż kopalin,
– wydobywania kopalin i eksploatacji ich złóż,
– zatwierdzania planu ruchu zakładu górniczego i jego zmian,
– nakazujących likwidację zakładu,
– związanych z wykonywaniem prac geologicznych nie wymagających koncesji,
– rekultywacji gruntów
5) opiniowanie i uzgadnianie planów zagospodarowania przestrzennego w zakresie planowania inwestycji mogących pogorszyć stan środowiska,
6) prowadzenie i udostępnianie informacji o środowisku i jego ochronie,
7) koordynacja działań i prowadzenie dokumentacji w zakresie ochrony środowiska związanych z gospodarką odpadami stałymi, ściekami oraz likwidacją dzikich wysypisk,
8) występowanie do Państwowej Inspekcją Ochrony Środowiska o podjęcie działań, jeżeli w wyniku kontroli stwierdzono naruszenie przepisów o ochronie środowiska przez kontrolowany podmiot, przedkładanie marszałkowi województwa wykazu zawierającego informacje i dane o zakresie korzystania ze środowiska oraz o wysokości należnych opłat i realizacja tych opłat,
9) prowadzenie postępowań w sprawach oceny oddziaływania przedsięwzięć na środowisko,
10) przygotowywanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach,
11) prowadzenie rejestru projektów prac geologicznych prowadzonych na terenie gminy,
12) opiniowanie decyzji o przyznawaniu środków na pokrycie kosztów zalesiania gruntów.
13) przygotowanie opinii w sprawach udzielania koncesji na poszukiwanie i rozpoznawanie złóż kopalin;
14) uzgadnianie na podstawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy udzielania koncesji na prowadzenie działalności w zakresie wydobywania kopalin ze złóż;
15) przygotowanie, realizacja i rozliczanie zadań inwestycyjnych i remontowych, w tym: przygotowanie propozycji w zakresie wydatków budżetowych dotyczących zadań inwestycyjnych i remontowych w zakresie ochrony środowiska;
16) przygotowywanie wieloletnich, rocznych i bieżących planów w zakresie inwestycji i remontów w zakresie ochrony środowiska;
17) uzyskiwanie wymaganych prawem zezwoleń i decyzji w tym pozwolenia na budowę inwestycji w zakresie ochrony środowiska;
18) organizacja i bieżący nadzór funkcjonowania Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych;
19) przygotowywanie projektów uchwał Rady w zakresie prowadzonych spraw;
6. Warunki pracy:
1) Miejsce pracy: Urząd Gminy Wierzchosławice, 33-122 Wierzchosławice 550
2) pierwsza umowa o pracę będzie zawarta na czas określony do 6 miesięcy z możliwością przedłużenia;
3) wymiar czasu pracy – pełny etat,
4) praca o charakterze administracyjno-biurowym, praca przy komputerze powyżej 4 godzin dziennie,
5) bezpośredni i telefoniczny kontakt z klientem,
6) wynagrodzenie ustalane zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 15 maja 2018r w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych (Dz.U. z 2018r., poz. 936 ze zm.) oraz Regulaminem wynagradzania pracowników Urzędu Gminy Wierzchosławice wprowadzonym Zarządzeniem Nr 52/2018 Wójta Gminy Wierzchosławice z dnia 11.05.2018r z późn.zm.
7. Wymagane dokumenty i ich składanie:
1) życiorys (CV) z uwzględnieniem dokładnego przebiegu kariery zawodowej,
2) kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie,
3) list motywacyjny,
4) kserokopia dokumentów potwierdzających wykształcenie,
5) kserokopie świadectw pracy,
6) kserokopie innych dokumentów o posiadanych kwalifikacjach, uprawnieniach i umiejętnościach, w tym kserokopia prawa jazdy kat. B,
7) oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych,
8) oświadczenie, że kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe oraz nie toczy się przeciwko niemu postępowanie karne,
9) oświadczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do zajmowanego stanowiska,
10) oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego,
11) kandydat, który zamierza skorzystać z uprawnienia, o którym mowa w art.13a ust.2 ustawy o pracownikach samorządowych jest zobowiązany do złożenia kopii dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność.
Dokumenty wymienione w pkt. 1-3 oraz 7-10 winny być opatrzone podpisem kandydata.
Kserokopie dokumentów aplikacyjnych powinny być poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem.
8. Informacja dotycząca wskaźnika zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce w miesiącu poprzedzającym ogłoszenie o naborze.
Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Urzędzie Gminy Wierzchosławice, w rozumieniu przepisów ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, w miesiącu grudniu 2018 roku wyniósł mniej niż 6 %.
9. Termin i miejsce składania dokumentów:
Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście w Punkcie Informacyjnym Urzędu Gminy Wierzchosławice, 33-122 Wierzchosławice 550 (parter) lub za pośrednictwem poczty na adres Urzędu Gminy w nieprzekraczającym terminie do 18 czerwca 2021 r. (decyduje data wpływu do Urzędu Gminy) do godz. 13.00 w zaklejonej kopercie opatrzonej imieniem i nazwiskiem oraz adresem do korespondencji kandydata z dopiskiem „Nabór na stanowisko Starszy specjalista w Referacie Inwestycji, Rozwoju, Gospodarki Komunalnej i Przestrzennej, Drogownictwa oraz Ochrony Środowiska”
10. Postanowienia końcowe:
1) złożenie oferty nie powoduje żadnych zobowiązań wobec stron,
2) oferty niekompletne lub które wpłyną po wyżej wymienionym terminie nie będą rozpatrywane i zostaną zwrócone nadawcy;
3) kandydaci, którzy spełnią wymogi formalne zostaną powiadomieni o terminie kolejnego etapu naboru,
4) kandydat wybrany w naborze do zatrudnienia będzie zobowiązany przedłożyć najpóźniej w dniu zawarcia umowy o pracę, oryginał ważnego zaświadczenia zawierającego informację o braku skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe z Krajowego Rejestru Karnego.
Zastrzega się możliwości odwołania naboru bez podawania przyczyny.

Wójt Gminy
Andrzej Mróz

Pełne informacje o naborze: Pełna informacja o naborze na stanowisko urzędnicze

Ostatnia modyfikacja: 11 czerwca 2021

Komentowanie jest wyłączone.

Powiększanie czcionki
Kontrast