Oficjalny portal Gminy Wierzchosławice!

Nabór do programu „Usługi opiekuńcze dla osób niepełnosprawnych” – edycja 2020

30 marca 2020

Wójt Gminy Wierzchosławice oraz Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wierzchosławicach ogłaszają nabór do działu w programie „Usługi opiekuńcze dla osób niepełnosprawnych” – edycja 2020″ 

Strategicznym celem programu jest poprawa dostępności do usług opiekuńczych, w tym specjalistycznych usług opiekuńczych, dla osób w wieku 75 lat i więcej.

Program „Opieka 75+” realizowany jest od stycznia 2018 r. i jest adresowany do gmin: miejskich, wiejskich, miejsko – wiejskich do 60 tys. mieszkańców, które realizują usługi opiekuńcze samodzielnie.

Strategicznym celem programu jest poprawa dostępności do usług opiekuńczych, w tym specjalistycznych usług opiekuńczych, dla osób w wieku 75 lat i więcej.

Gminy, które przystępują do realizacji programu uzyskują finansowe wsparcie w realizacji  usług opiekuńczych, w tym specjalistycznych usług opiekuńczych, dla osób w wieku 75 lat i więcej, do 50% przewidywanych kosztów realizacji zadania. 

W 2019 r. program jest realizowany w rozszerzonej formie, tj. skierowany jest nie tylko do osób samotnych w wieku 75 lat i więcej, ale także do osób pozostających w rodzinach.

Ponadto, w roku 2019 z programu korzystają także te gminy, które realizują usługi opiekuńcze poprzez spółdzielnie socjalne osób prawnych, których założycielami są jednostki samorządu terytorialnego. Zmiana ta spowoduje, iż program obejmuje swoim zasięgiem większą liczbę gmin, a tym samym umożliwia przyznanie dodatkowych lub nowych godzin usług opiekuńczych lub specjalistycznych usług opiekuńczych osobom w wieku 75 + lat i więcej.

Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej zachęca kolejne gminy do korzystania z programu i rozszerzania oferty usług opiekuńczych, w tym specjalistycznych usług opiekuńczych osobom w wieku 75 lat i więcej.

Osobie samotnej, która z powodu wieku, choroby lub innych przyczyn wymaga pomocy innych osób, a jest jej pozbawiona, przysługuje pomoc w formie usług opiekuńczych lub specjalistycznych usług opiekuńczych. 

Usługi opiekuńcze lub specjalistyczne usługi opiekuńcze mogą być przyznane również osobie, która wymaga pomocy innych osób, a rodzina, a także wspólnie niezamieszkujący małżonek, wstępni, zstępni nie mogą takiej pomocy zapewnić.

Usługi opiekuńcze obejmują pomoc w zaspokajaniu codziennych potrzeb życiowych, opiekę higieniczną, zaleconą przez lekarza pielęgnację oraz, w miarę możliwości, zapewnienie kontaktów z otoczeniem.

Specjalistyczne usługi opiekuńcze są to usługi dostosowane do szczególnych potrzeb wynikających z rodzaju schorzenia lub niepełnosprawności, świadczone przez osoby ze specjalistycznym przygotowaniem zawodowym.

Ośrodek pomocy społecznej, przyznając usługi opiekuńcze, ustala ich zakres, okres i miejsce świadczenia.

Rada gminy określa, w drodze uchwały, szczegółowe warunki przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, oraz szczegółowe warunki częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również tryb ich pobierania.

W związku z powyższym prosimy osoby zainteresowane udziałem w w/w programie o zgłaszanie się telefoniczne lub e-mail : tel. 14631 90 47, gops@wierzchoslawice.pl do dnia 01.04.2020 roku. Ilość osób objętych wsparciem będzie ograniczona. Kwalifikacja będzie odbywała się na podstawie przeprowadzonych wywiadów środowiskowych. Zebrane informacje posłużą do ustalenia zapotrzebowania na tego typu usługę w roku 2020 i aplikowanie o środki finansowe na realizację Programu. 

 

Ostatnia modyfikacja: 30 marca 2020

Komentowanie jest wyłączone.

Powiększanie czcionki
Kontrast