Oficjalny portal Gminy Wierzchosławice!

Konsultacje z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art.3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektu uchwały Rady Gminy Wierzchosławice w sprawie uchwalenia Programu współpracy Gminy Wierzchosławice z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2023 rok

7 listopada 2022

Ogłoszenie

Wójt Gminy Wierzchosławice

na podstawie § 4 ust. 1 Uchwały Nr XLIII/252/2010 Rady Gminy Wierzchosławice z dnia 26 sierpnia 2010 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z radą działalności pożytku publicznego lub z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji, – wszczyna procedurę konsultacji z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art.3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektu uchwały Rady Gminy Wierzchosławice w sprawie uchwalenia Programu współpracy Gminy Wierzchosławice z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2023 rok.

 1. Przedmiot konsultacji;
  Przedmiotem konsultacji jest projekt uchwały Rady Gminy Wierzchosławice w sprawie uchwalenia Programu współpracy Gminy Wierzchosławice z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2023 rok.
 2. Termin konsultacji:
  Termin rozpoczęcia konsultacji ustalam na dzień 7 listopad 2022 r.
  Termin zakończenia konsultacji ustalam na dzień 16 listopad 2022 r.
  Wyniki konsultacji zostaną opublikowane w terminie do 14 dni od terminu zakończenia konsultacji w Biuletynie Informacji Publicznej.
 3. Adresaci konsultacji;
  Uwagi i wnioski mogą być wnoszone przez organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art. 3 ust.3 ustawy o działalności pożytku i o wolontariacie, w tym także ich pełnomocników.
  Warunkiem udziału organizacji w konsultacjach jest podanie następujących informacji: nazwa, adres, dane rejestrowe, osoby uprawnione do reprezentowania organizacji oraz imię i nazwisko osoby zgłaszającej udział w konsultacjach.
 4. Forma konsultacji:

Wypełniony formularz konsultacji można:

 1.  przesłać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres:  ug@wierzchoslawice.pl lub poprzez system ePUAP, adres skrytki Urzędu Gminy Wierzchosławice /7w011xhaps/skrytka
 2.  przesłać pocztą (decyduje data wpływu do Urzędu Gminy Wierzchosławice) lub złożyć na Dzienniku Podawczym w siedzibie Urzędu Gminy Wierzchosławice, 33-122 Wierzchosławice 550.

Załączniki:

 1. Zarządzenie nr 259/2022 w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały w sprawie uchwalenia Programu współpracy Gminy Wierzchosławice z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2023 rok.
 2. Formularz konsultacji.
 3. Uzasadnienie do projektu uchwały Rady Gminy Wierzchosławice.

Ogłoszenie w BIP: https://bip.malopolska.pl/ugwierzchoslawice,a,2186601,konsultacje-z-organizacjami-pozarzadowymi-i-podmiotami-wymienionymi-w-art3-ust3-ustawy-o-dzialalnosc.html

Ostatnia modyfikacja: 7 listopada 2022

Komentowanie jest wyłączone.