Oficjalny portal Gminy Wierzchosławice!

Konsultacje społeczne z organizacjami pozarządowymi prowadzącymi działalność pożytku publicznego

10 listopada 2021

Konsultacje społeczne z organizacjami pozarządowymi prowadzącymi działalność pożytku publicznego projektu uchwały Rady Gminy Wierzchosławice w sprawie uchwalenia rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz z podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2022 rok

OGŁOSZENIE Wójt Gminy Wierzchosławice

na podstawie Uchwały Nr XLIII/252/2010 Rady Gminy Wierzchosławice z dnia 26 sierpnia 2010r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z radą działalności pożytku
publicznego lub z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji – wszczyna procedurę konsultacji społecznych z organizacjami pozarządowymi prowadzącymi działalność pożytku publicznego projektu uchwały Rady Gminy Wierzchosławice w sprawie uchwalenia rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz z podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2022rok.

1. Przedmiot konsultacji;
Przedmiotem konsultacji jest program współpracy Gminy Wierzchosławice z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w roku 2022.
2. Harmonogram konsultacji;
Opinie, uwagi oraz propozycje w zakresie projektu uchwały program współpracy Gminy Wierzchosławice z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność
pożytku publicznego w roku 2022, można składać w terminie do 17 listopada 2021 r. Wyniki konsultacji zostaną opublikowane w terminie do 14 dni od terminu zakończenia konsultacji
w Biuletynie Informacji Publicznej.
3. Adresaci konsultacji;
Uwagi i wnioski mogą być wnoszone przez organizacje pozarządowe i inne podmioty wymienione w art. 3 ust.3 ustawy o działalności pożytku i o wolontariacie.
Warunkiem udziału organizacji w konsultacjach jest podanie następujących informacji: nazwa, adres, dane rejestrowe, osoby uprawnione do reprezentowania organizacji oraz imię i nazwisko
osoby zgłaszającej udział w konsultacjach.
4. Formy konsultacji:
a) pisemna papierowa, poprzez złożenia formularza dostępnego w Punkcie Informacyjnym lub Sekretariacie, osobiście lub pocztą na adres Urzędu Gminy Wierzchosławice, 33 – 122
Wierzchosławice 550 ,
b) pisemna elektroniczna, poprzez wypełnienie i przesłanie droga elektroniczną wskazanego formularza na adresug@wierzchoslawice.pl

Załączniki:
1. Projekt uchwały Rady Gminy Wierzchosławice w sprawie programu współpracy
– plik .PDF (Adobe Reader)
2. Formularz konsultacji społecznych
– plik .DOCX (MS Word, Libre Office)

Ostatnia modyfikacja: 18 listopada 2021

Komentowanie jest wyłączone.

Powiększanie czcionki
Kontrast