Oficjalny portal Gminy Wierzchosławice!

Konsultacje społeczne projektu Uchwały Rady Gminy Wierzchosławice w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Wierzchosławice

8 grudnia 2021

Ogłoszenie Wójta Gminy Wierzchosławice

o przeprowadzeniu konsultacji projektu Uchwały

w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Wierzchosławice

Na podstawie art.5a ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz.U.2021.1372 ze zm.) oraz §2 lit. a) Zasad i trybu przeprowadzenia konsultacji społecznych z mieszkańcami Gminy Wierzchosławice ustalonych Uchwałą Nr IV/22/2015 Rady Gminy Wierzchosławice z dnia 30 stycznia 2015 r. , zarządzam przeprowadzenie konsultacji:

I. Przedmiot konsultacji.

Przedmiotem konsultacji jest projekt Uchwały w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Wierzchosławice.

 

II. Cel konsultacji.                                                                                  

Celem konsultacji jest zebranie uwag, wniosków i opinii mieszkańców gminy Wierzchosławice odnośnie projektu uchwały w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Wierzchosławice.

 

III. Czas rozpoczęcia i zakończenia konsultacji.

 Termin rozpoczęcia konsultacji ustalam na dzień:  8 grudnia 2021 r.

 Termin zakończenia konsultacji ustalam na dzień:  18 grudnia 2021 r.

 

IV. Forma przeprowadzenia konsultacji.

Konsultacje zostaną przeprowadzone w formie zamieszczenia treści projektu uchwały na stronie internetowej Gminy Wierzchosławice w Biuletynie informacji Publicznej oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Wierzchosławice na okres 10 dni oraz  pisemnego, w tym elektronicznego, zbierania uwag i opinii oraz propozycji zmian.

 

V. Sposób przekazania opinii.

Wypełniony formularz można:

a) przesłać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres:  ug@wierzchoslawice.pl lub poprzez system ePUAP, adres skrytki Urzędu Gminy Wierzchosławice /7w011xhaps/skrytka

b) przesłać pocztą (decyduje data wpływu do Urzędu Gminy Wierzchosławice) lub w złożyć na Dzienniku Podawczym w siedzibie Urzędu Gminy Wierzchosławice, 33-122 Wierzchosławice 550

 
Ogłoszenie o konsultacjach w BIP – ZOBACZ!
 

Ostatnia modyfikacja: 22 grudnia 2021

Komentowanie jest wyłączone.