Oficjalny portal Gminy Wierzchosławice!

Konsultacje Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie

12 grudnia 2020

Zarządzenie Nr 236/2020 Wójta Gminy Wierzchosławice z dnia 3 grudnia 2020 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych projektu uchwały Rady Gminy Wierzchosławice w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie i Ochrony Ofiar Przemocy w Gminie Wierzchosławice na lata 2021 – 2025.

Na podstawie art. 30 ust. 1 i ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r., poz. 713 z późn. zm.) oraz § 1 załącznika do uchwały Nr IV/22/2015 Rady Gminy Wierzchosławice z dnia 30 stycznia 2015 roku w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami Gminy Wierzchosławice (Dz. Urz. Woj. Małop. z 9.02.2015 r. poz. 631) Wójt Gminy Wierzchosławice zarządza co następuje:

  • 1. 1. Ogłaszam konsultacje społeczne z mieszkańcami Gminy Wierzchosławice.
  1. Przedmiotem konsultacji  jest  projekt  uchwały Rady  Gminy  Wierzchosławice  w sprawie  uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie i Ochrony Ofiar Przemocy
    w Gminie Wierzchosławice na lata 2021 – 2025.
  2. Konsultacje zostaną przeprowadzone w okresie od 4 grudnia 2020 roku do dnia 18 grudnia 2020 roku w formie określonej w ogłoszeniu – stanowiącym załącznik do niniejszego zarządzenia.
  • 2. Projekt, o którym mowa w § 1 ust. 2 zostanie opublikowany w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Wierzchosławice, na stronie internetowej Gminy Wierzchosławice oraz na stronie internetowej Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wierzchosławicach.
  • 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

 

 

Wójt Gminy

Andrzej Mróz

 

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 236/2020 Wójta Gminy Wierzchosławice z dnia 3 grudnia 2020 r.

OGŁOSZENIE O KONSULTACJACH SPOŁECZNYCH

Konsultacje  społeczne  projektu  uchwały   Rady   Gminy  Wierzchosławice  w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie i Ochrony Ofiar Przemocy
w Gminie Wierzchosławice na lata 2021 – 2025.

Od dnia 4 grudnia 2020 roku do dnia 18 grudnia 2020 roku zapraszamy mieszkańców Gminy Wierzchosławice do zgłaszania uwag i propozycji do projektu uchwały Rady Gminy Wierzchosławice w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie i Ochrony Ofiar Przemocy w Gminie Wierzchosławice na lata 2021 – 2025.

Proces konsultacji będzie obejmował możliwość zgłoszenia propozycji i uwag na formularzu konsultacyjnym , który można przesłać drogą elektroniczną na adres e-mail  gops@wierzchoslawice.pl     lub drogą tradycyjną na adres: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wierzchosławicach , 33-122 Wierzchosławice 550.

 

 

 

Wójt Gminy

Andrzej Mróz

 

Ostatnia modyfikacja: 28 grudnia 2020

Komentowanie jest wyłączone.

Powiększanie czcionki
Kontrast