O G Ł O S Z E N I E – Wójt Gminy Wierzchosławice ogłasza otwarty konkurs ofert na wykonywanie w 2017r. przez kluby sportowe działające na terenie Gminy Wierzchosławice zadań publicznych w zakresie rozwoju sportu.

Celem konkursu jest poprawa warunków uprawiania sportu i osiąganie wyższych wyników sportowych poprzez członków klubów sportowych oraz poprawa kondycji fizycznej mieszkańców Gminy Wierzchosławice poprzez zwiększenie dostępności do działalności sportowej prowadzonej przez klubu sportowe.

1 . Rodzaj zadań oraz wysokość środków finansowych przeznaczonych na wsparcie zadania:

1) Dotacja celowa ma służyć realizacji celu publicznego z zakresu sportu i jest przeznaczona w szczególności na:

  • poprawę warunków uprawiania sportu przez zawodników klubów sportowych, w tym w szczególności przez dzieci i młodzież,
  • osiągnięcie wyższych wyników sportowych przez zawodników klubów sportowych,
  • poprawę kondycji fizycznej i zdrowia psychicznego mieszkańców poprzez uczestnictwo w aktywnym stylu życia,
  • promocję sportu i aktywnego stylu życia,
  • umożliwienie dostępu do różnorodnych form aktywności sportowej jak największej liczbie mieszkańców Gminy Wierzchosławice.

2) Wysokość środków publicznych przeznaczonych na dofinansowanie realizacji zadania –124.500 zł.

2. Termin i warunki realizacji zadania:

Termin realizacji w/w zadania przewidziany jest na okres od 20 lutego 2017r. do 31 grudnia 2017r.

Dotację na prowadzenie statutowej działalności sportowej może otrzymać klub, jeżeli:

1) realizuje cel publiczny wskazany w pkt.1,

2) promuje wizerunek Gminy Wierzchosławice w dziedzinie sportu,

3) zapewni udział środków własnych na realizację zadania.

3. Termin składania ofert.

  1. Złożona oferta musi być zgodna ze wzorem określonym w załączniku Nr 1 do uchwały Nr XVI/87/2011 Rady Gminy Wierzchosławice z dnia 30 grudnia 2011r. w sprawie określenia warunków i trybu finansowania rozwoju sportu przez Gminę Wierzchosławice zmienionej uchwałą Nr XVII/96/2012 Rady Gminy Wierzchosławice z dnia 14 lutego 2012r. w sprawie zmiany uchwały Nr XVI/87/2011 Rady Gminy Wierzchosławice z dnia 30 grudnia 2011r. w sprawie określenia warunków i trybu finansowania rozwoju sportu przez Gminę Wierzchosławice.
  2. Oferty należy składać w terminie do 10 lutego 2017 roku do godz.1500 na Dzienniku Podawczym w Urzędzie Gminy Wierzchosławice ( parter) lub pocztą, w kopertach oznaczonych napisem: „ Konkurs – rozwój sportu 2017r .” – Decyduje data wpływu oferty do urzędu lub data złożenia w siedzibie Urzędu Gminy.

4 . Kryteria i tryb wyboru oferty.

Złożone oferty oceniane będą według następujących kryteriów:

1) znaczenie zadania dla Gminy Wierzchosławice,

2) zgodność oferty z celem publicznym, określonym w pkt. 1 ogłoszenia,

3) wysokość środków budżetowych przeznaczonych na realizację danego zadania,

4) wysokość środków pozabudżetowych pozyskanych na realizację danego zadania,

5) ocenę przedstawionej w ofercie kalkulacji kosztów realizacji zadania, w tym w odniesieniu do zakresu rzeczowego zadania,

6) ocenę możliwości realizacji zadania przez oferenta,

7) analizę wykonania zadań zleconych podmiotowi dotowanemu w okresie poprzednim z uwzględnieniem w szczególności, jakości i terminowości rozliczenia dotacji.

Złożone oferty winny uwzględniać realizację zadania w sposób fachowy, oszczędny i terminowy.

Oferty nie spełniające wymogów formalnych oraz dotyczące wniosków wykraczających poza zakres rzeczowy zadań określonych w pkt. 1 niniejszego ogłoszenia, nie będą rozpatrywane.

Za poprawność złożonej oferty odpowiada wnioskodawca.

Do oferty należy dołączyć oryginały następujących dokumentów:

1) aktualny wypis z Krajowego Rejestru Sądowego, innego rejestru lub ewidencji.

2) wykaz osób działających w imieniu ubiegającego się o dotację uprawnionych do złożenia oferty oraz podpisania umowy,

3) oświadczenie o posiadaniu środków finansowych na współfinansowanie dotowanego zadania.

5. Oferty rozpatrzone będą do dnia 17 lutego 2017r.

Zmień rozmiar czcionki
Zmień kontrast strony