O G Ł O S Z E N I E – Wójt Gminy Wierzchosławice ogłasza otwarty konkurs ofert na wykonanie przez organizacje pozarządowe i organizacje pożytku  publicznego zadań publicznych  w 2017r.

I . Rodzaj zadania:

Konkurs ofert dotyczy dofinansowania  zadania  w zakresie: „Nauka, szkolnictwo wyższe, edukacja oświata i wychowanie” polegającego na realizacji następujących rodzajów zadań:

1) Organizacja działań edukacyjnych dla dzieci  i młodzieży podczas wakacji letnich:

2) Edukacja dzieci i młodzieży poprzez rozwój zainteresowań i pasji uczniów gminnych szkół.

II. Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację  tych zadań  w 2017r. wynosi – 4000 zł.   

W roku 2016  wydatkowano kwotę -1000 zł.

III. Zasady przyznawania dotacji

 1. Udzielanie dotacji następuje zgodnie z art.16 ust.1  ustawy  z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2016r. poz.1817 ze zm.) 
 2. W konkursie mogą brać udział podmioty określone w §3 ust.2 i 3 ustawy  z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie(t.j. Dz. U. z  2016 r., poz. 1817  ze zm. ) 
 3. Kwota dofinansowania z budżetu Gminy nie może przekroczyć 80 % całkowitych kosztów  poniesionych przy realizacji zadania.
 4. Wysokość dotacji może być niższa  niż wnioskowana w ofercie. W takim przypadku wnioskodawcy przysługuje prawo negocjowania zmniejszenia zakresu rzeczowego oraz kosztorysu zadania lub rezygnacji z jego realizacji.
 5. Wójt może odmówić podmiotowi wyłonionemu w konkursie przyznania dotacji i podpisania umowy w przypadku , gdy okaże się, iż rzeczywisty zakres realizowanego zadania  wskazany w ofercie dostosowanej do wysokości przyznanej dotacji znacząco odbiega od opisanego w ofercie pierwotnej.

IV. Termin i warunki realizacji zadania

 1. Zadanie powinno być zrealizowane w 2017r. Szczegółowe terminy wykonania zadania określone zostaną w umowie.
 2. Zadanie powinno być  wykonane z najwyższą starannością zgodnie z zawartą umową oraz obowiązującymi  przepisami, w zakresie opisanym w ofercie.

V. Termin i miejsce składania ofert.

 1. Złożona oferta musi być  zgodna z wzorem określonym w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 grudnia 2010r. w sprawie wzoru oferty i  ramowego wzoru umowy dotyczących realizacji zadania publicznego oraz wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania( Dz.  U. z 2016r.  poz. 1300) i powinna zawierać w szczególności:

a) szczegółowy zakres rzeczowy zadania publicznego proponowanego do realizacji,
b) termin i miejsce realizacji zadania publicznego,
c) kalkulację przewidywanych kosztów realizacji zadania publicznego i przewidywane źródła finansowania,
d) informację o posiadanych zasobach rzeczowych i kadrowych zapewniających wykonanie zadania,
e) dotychczasowe doświadczenie w realizacji zadań publicznych podobnego rodzaju,
f) deklarację o zamiarze odpłatnego lub nieodpłatnego wykonania zadania.

 1. Do oferty należy dołączyć oryginały następujących dokumentów:

1) aktualny wypis z Krajowego Rejestru Sądowego, innego rejestru lub ewidencji.
2) wykaz osób działających w imieniu ubiegającego się o dotację uprawnionych do złożenia oferty oraz podpisania umowy,
3) oświadczenie o posiadaniu środków finansowych na współfinansowanie dotowanego zadania.
4) wykaz kadry oraz kserokopie dokumentów o posiadanych kwalifikacjach.

 1. Ofertę i załączniki podpisują osoby upoważnione do reprezentowania oferenta i składania w jego imieniu oświadczeń woli. W przypadku załączników składanych w formie kserokopii, każda strona winna być potwierdzona za zgodność z oryginałem przez osoby uprawnione. Każda strona winna być również opatrzona datą potwierdzenia za zgodność.
 1.  Oferty należy składać w terminie do  24 lutego  2017 roku do godz.1500  na Dzienniku Podawczym w Urzędzie Gminy Wierzchosławice ( parter) lub pocztą,  w kopertach  odrębnych dla każdego zadania oznaczonych napisem:

1) Konkurs – „Organizacja działań edukacyjnych dla dzieci  i młodzieży podczas wakacji letnich 2017”:

2) Konkurs – „Edukacja dzieci i młodzieży poprzez rozwój zainteresowań i pasji uczniów gminnych szkół w 2017r.”

Decyduje data wpływu oferty do urzędu lub data złożenia w siedzibie Urzędu Gminy.

 1. Oferty złożone na innych formularzach, niekompletne lub złożone po terminie nie będą rozpatrywane, z powodu braków formalnych.

  VI . Kryteria i tryb stosowane przy dokonywaniu wyboru ofert.

 1. Oferty rozpatrzone będą w terminie do 10 marca 2017r.
 2. Wszystkie oferty spełniające kryteria formalne zostaną poddane  ocenie przez Komisje Konkursowa  powołaną przez Wójta Gminy.
 3. Przy ocenie ofert Komisja bierze pod uwagę następujące kryteria:

1) znaczenie zadania dla Gminy Wierzchosławice,
2) zgodność oferty z celem publicznym, określonym w pkt. I ogłoszenia,
3) wysokość środków własnych przeznaczonych na realizację danego zadania,
4) przedstawioną  w ofercie kalkulację kosztów realizacji zadania,
5)  możliwość realizacji zadania przez oferenta, w tym wkład rzeczowy, osobowy, w tym świadczenia wolontariuszy i pracę społeczną członków.
6) analizę wykonania zadań zleconych podmiotowi dotowanemu w okresie poprzednim z uwzględnieniem w szczególności, jakości i terminowości rozliczenia dotacji.

 1. Ocena Komisji wraz z propozycją wysokości dofinansowania zadania zostanie przekazana Wójtowi Gminy, który podejmie ostateczna decyzję.
Zmień rozmiar czcionki
Zmień kontrast strony