Sprzedaż działki / przetarg 0,02 ha – 122/81 – Gmina Wierzchosławice

Na podstawie art. 35 ust. 1, 2 i art. 37 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. Z 2016 r. poz. 2147 z późn. zm.)

Wójt Gminy Wierzchosławice

podaje do publicznej wiadomości, że przeznaczył do sprzedaży w trybie bezprzetargowym działkę niezabudowaną położoną w Gminie Wierzchosławice

Sprzedaż bezprzetargowa następuje w celu poprawienia warunków zagospodarowania nieruchomości sąsiedniej.

Termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 i 2 – ustawy o gospodarce nieruchomościami – 6 tygodni od dnia wywieszenia niniejszego wykazu.

Wykaz wywiesza się na okres 21 dni.

Sprzedaż działki / przetarg 0,03 ha – 149 – Gmina Wierzchosławice (Bogumiłowice)

OGŁOSZENIE O PRZETARGU

Na podstawie art. 38 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2016 r., poz. 2147 z późn. zm.) oraz § 6 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 22 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2014, poz.1490)

Wójt Gminy Wierzchosławice podaje do publicznej wiadomości, że przeznaczył do sprzedaży w formie nieograniczonego przetargu ustnego nieruchomość niezabudowaną położoną w Bogumiłowicach

 

Przedmiotowa nieruchomość leży na obszarze objętym nieaktualnym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego Gminy Wierzchosławice. Zgodnie z obowiązującym Kierunkiem Studium Gminy Wierzchosławice przedmiotowa nieruchomość oznaczona jest symbolem B – teren funkcji mieszkalnej, rolnej.

Infrastruktura techniczna:

Przez działkę przebiega sieć kanalizacyjna oraz napowietrzna sieć telekomunikacyjna. W bliskim zasięgu znajdują się sieci: wodociągowa, gazowa oraz energetyczna.

Drogi dojazdowe – działka znajduje się przy drodze wojewódzkiej nr DW975 – działka nr 150.

Nieruchomość stanowiąca przedmiot przetargu nie jest obciążona ograniczonymi prawami rzeczowymi i nie ma przeszkód prawnych w rozporządzaniu nią.

Wadium w pieniądzu należy wpłacić do dnia 18 kwietnia 2017 r. do godz. 1000 na konto Urzędu Gminy Wierzchosławice nr 20 8591 0007 0080 0207 2748 0010 Krakowski Bank Spółdzielczy w Krakowie Oddz. Tarnów lub w kasie Krakowskiego Banku Spółdzielczego w Krakowie Oddz. Tarnów, Filia w Wierzchosławicach (parter Urzędu Gminy Wierzchosławice).

Wadium wniesione przez uczestnika przetargu, który przetarg wygrał zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości, pozostałym uczestnikom przetargu zostanie niezwłocznie zwrócone po zamknięciu przetargu.

Jeżeli uczestnik przetargu, który zostanie ustalony kandydatem na nabywcę w wyniku przetargu będzie uchylał się od zawarcia umowy sprzedaży nieruchomości, wpłacone wadium przepada na rzecz Gminy Wierzchosławice.

Zgodnie z ustawą z dnia 25 lutego 1964 r. Kodeks rodzinny i opiekuńczy (Dz. U. z 2015 poz. 2082) osoba fizyczna, która zostanie ustalona w przetargu jako kandydat na nabywcę nieruchomości a pozostająca w związku małżeńskim, w którym panuje małżeńska wspólność majątkowa musi przed dokonaniem czynności prawnej prowadzącej do odpłatnego nabycia nieruchomości uzyskać zgodę drugiego małżonka. Nabycie następuje na obojga małżonków niezależnie od tego na nazwisko którego z małżonków wpłacone zostało wadium i który był obecny na przetargu.

Minimalne pierwsze postąpienie podczas licytacji wynosi 1% ceny wywoławczej dla działki
z zaokrągleniem do pełnych dziesiątek zł.

Otwarcie przetargu – licytacja odbędzie się:

w dniu 21 kwietnia 2017 r. o godz. 1020

w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Wierzchosławice – I piętro, pok. nr 12.

Dodatkowych informacji o nieruchomości, będącej przedmiotem przetargu udzielają: pracownik na stanowisku referenta ds. geodezji i gospodarki nieruchomościami Pani Barbara Krawczyk, pokój nr 2, I piętro, nr tel. (14) 6319036.

Koszty notarialne związane z zawarciem umowy sprzedaży w całości ponosi nabywca nieruchomości. Geodezyjne okazanie granic działek następuje na wniosek i koszt nabywcy.

Ogłoszenie o przetargu zostaje opublikowane na stronie internetowej Gminy Wierzchosławice,
w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na tablicy ogłoszeń tutejszego Urzędu.

Sprzedaż działki / przetarg 0,04 ha – 582/39 – Gmina Wierzchosławice

OGŁOSZENIE O PRZETARGU

 Na podstawie art. 38 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2016 r., poz. 2147 z późn. zm.) oraz § 6 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 22 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2014, poz.1490)

Wójt Gminy Wierzchosławice podaje do publicznej wiadomości, że przeznaczył do sprzedaży w formie nieograniczonego przetargu ustnego nieruchomość niezabudowaną położoną w Wierzchosławicach

 

Przedmiotowa nieruchomość leży na obszarze objętym nieaktualnym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego Gminy Wierzchosławice. Zgodnie z obowiązującym Kierunkiem Studium Gminy Wierzchosławice przedmiotowa nieruchomość oznaczona jest symbolem B – teren funkcji mieszkalnej, rolnej.

Infrastruktura techniczna:

Na działce znajdują się przyłącza: wodociągowy, gazowy, kanalizacyjny, energetyczny wraz ze słupem niskiego napięcia.

Drogi dojazdowe – od gminnej drogi nr 582/72 częściowo asfaltowej, przy styku z działką nr 582/72 – gruntowej.

Nieruchomość stanowiąca przedmiot przetargu nie jest obciążona ograniczonymi prawami rzeczowymi i nie ma przeszkód prawnych w rozporządzaniu nią.

Wadium w pieniądzu należy wpłacić do dnia 18 kwietnia 2017 r. do godz. 10.00 na konto Urzędu Gminy Wierzchosławice nr 20 8591 0007 0080 0207 2748 0010 Krakowski Bank Spółdzielczy w Krakowie Oddz. Tarnów lub w kasie Krakowskiego Banku Spółdzielczego w Krakowie Oddz. Tarnów, Filia w Wierzchosławicach (parter Urzędu Gminy Wierzchosławice).

Wadium wniesione przez uczestnika przetargu, który przetarg wygrał zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości, pozostałym uczestnikom przetargu zostanie niezwłocznie zwrócone po zamknięciu przetargu.

Jeżeli uczestnik przetargu, który zostanie ustalony kandydatem na nabywcę w wyniku przetargu będzie uchylał się od zawarcia umowy sprzedaży nieruchomości, wpłacone wadium przepada na rzecz Gminy Wierzchosławice.

Zgodnie z ustawą z dnia 25 lutego 1964 r. Kodeks rodzinny i opiekuńczy (Dz. U. z 2015 poz. 2082) osoba fizyczna, która zostanie ustalona w przetargu jako kandydat na nabywcę nieruchomości a pozostająca w związku małżeńskim, w którym panuje małżeńska wspólność majątkowa musi przed dokonaniem czynności prawnej prowadzącej do odpłatnego nabycia nieruchomości uzyskać zgodę drugiego małżonka. Nabycie następuje na obojga małżonków niezależnie od tego na nazwisko którego z małżonków wpłacone zostało wadium i który był obecny na przetargu.

Minimalne pierwsze postąpienie podczas licytacji wynosi 1% ceny wywoławczej dla działki
z zaokrągleniem do pełnych dziesiątek zł.

Otwarcie przetargu – licytacja odbędzie się:

w dniu 21 kwietnia 2017 r. o godz. 1000

w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Wierzchosławice – I piętro, pok. nr 12.

 

Dodatkowych informacji o nieruchomości, będącej przedmiotem przetargu udzielają: pracownik na stanowisku referenta ds. geodezji i gospodarki nieruchomościami Pani Barbara Krawczyk, pokój nr 2, I piętro, nr tel. (14) 6319036.

Koszty notarialne związane z zawarciem umowy sprzedaży w całości ponosi nabywca nieruchomości. Geodezyjne okazanie granic działek następuje na wniosek i koszt nabywcy.

Ogłoszenie o przetargu zostaje opublikowane na stronie internetowej Gminy Wierzchosławice, w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na tablicy ogłoszeń tutejszego Urzędu.

Konkurs ofert – kluby sportowe 2017

O G Ł O S Z E N I E – Wójt Gminy Wierzchosławice ogłasza otwarty konkurs ofert na wykonywanie w 2017r. przez kluby sportowe działające na terenie Gminy Wierzchosławice zadań publicznych w zakresie rozwoju sportu.

Celem konkursu jest poprawa warunków uprawiania sportu i osiąganie wyższych wyników sportowych poprzez członków klubów sportowych oraz poprawa kondycji fizycznej mieszkańców Gminy Wierzchosławice poprzez zwiększenie dostępności do działalności sportowej prowadzonej przez klubu sportowe.

1 . Rodzaj zadań oraz wysokość środków finansowych przeznaczonych na wsparcie zadania:

1) Dotacja celowa ma służyć realizacji celu publicznego z zakresu sportu i jest przeznaczona w szczególności na:

 • poprawę warunków uprawiania sportu przez zawodników klubów sportowych, w tym w szczególności przez dzieci i młodzież,
 • osiągnięcie wyższych wyników sportowych przez zawodników klubów sportowych,
 • poprawę kondycji fizycznej i zdrowia psychicznego mieszkańców poprzez uczestnictwo w aktywnym stylu życia,
 • promocję sportu i aktywnego stylu życia,
 • umożliwienie dostępu do różnorodnych form aktywności sportowej jak największej liczbie mieszkańców Gminy Wierzchosławice.

2) Wysokość środków publicznych przeznaczonych na dofinansowanie realizacji zadania –124.500 zł.

2. Termin i warunki realizacji zadania:

Termin realizacji w/w zadania przewidziany jest na okres od 20 lutego 2017r. do 31 grudnia 2017r.

Dotację na prowadzenie statutowej działalności sportowej może otrzymać klub, jeżeli:

1) realizuje cel publiczny wskazany w pkt.1,

2) promuje wizerunek Gminy Wierzchosławice w dziedzinie sportu,

3) zapewni udział środków własnych na realizację zadania.

3. Termin składania ofert.

 1. Złożona oferta musi być zgodna ze wzorem określonym w załączniku Nr 1 do uchwały Nr XVI/87/2011 Rady Gminy Wierzchosławice z dnia 30 grudnia 2011r. w sprawie określenia warunków i trybu finansowania rozwoju sportu przez Gminę Wierzchosławice zmienionej uchwałą Nr XVII/96/2012 Rady Gminy Wierzchosławice z dnia 14 lutego 2012r. w sprawie zmiany uchwały Nr XVI/87/2011 Rady Gminy Wierzchosławice z dnia 30 grudnia 2011r. w sprawie określenia warunków i trybu finansowania rozwoju sportu przez Gminę Wierzchosławice.
 2. Oferty należy składać w terminie do 10 lutego 2017 roku do godz.1500 na Dzienniku Podawczym w Urzędzie Gminy Wierzchosławice ( parter) lub pocztą, w kopertach oznaczonych napisem: „ Konkurs – rozwój sportu 2017r .” – Decyduje data wpływu oferty do urzędu lub data złożenia w siedzibie Urzędu Gminy.

4 . Kryteria i tryb wyboru oferty.

Złożone oferty oceniane będą według następujących kryteriów:

1) znaczenie zadania dla Gminy Wierzchosławice,

2) zgodność oferty z celem publicznym, określonym w pkt. 1 ogłoszenia,

3) wysokość środków budżetowych przeznaczonych na realizację danego zadania,

4) wysokość środków pozabudżetowych pozyskanych na realizację danego zadania,

5) ocenę przedstawionej w ofercie kalkulacji kosztów realizacji zadania, w tym w odniesieniu do zakresu rzeczowego zadania,

6) ocenę możliwości realizacji zadania przez oferenta,

7) analizę wykonania zadań zleconych podmiotowi dotowanemu w okresie poprzednim z uwzględnieniem w szczególności, jakości i terminowości rozliczenia dotacji.

Złożone oferty winny uwzględniać realizację zadania w sposób fachowy, oszczędny i terminowy.

Oferty nie spełniające wymogów formalnych oraz dotyczące wniosków wykraczających poza zakres rzeczowy zadań określonych w pkt. 1 niniejszego ogłoszenia, nie będą rozpatrywane.

Za poprawność złożonej oferty odpowiada wnioskodawca.

Do oferty należy dołączyć oryginały następujących dokumentów:

1) aktualny wypis z Krajowego Rejestru Sądowego, innego rejestru lub ewidencji.

2) wykaz osób działających w imieniu ubiegającego się o dotację uprawnionych do złożenia oferty oraz podpisania umowy,

3) oświadczenie o posiadaniu środków finansowych na współfinansowanie dotowanego zadania.

5. Oferty rozpatrzone będą do dnia 17 lutego 2017r.

Zapytanie pfertowe – Rozbudowa istniejącej instalacji klimatyzacji w budynku CKWP o klimatyzację ATRIUM

Zapytanie ofertowe dotyczące – Rozbudowa istniejącej instalacji klimatyzacji w budynku Centrum Kultury Wsi Polskiej w Wierzchosławicach o klimatyzację ATRIUM.

 1. Przedmiot zamówienia pn.: „Rozbudowa istniejącej instalacji klimatyzacji w  budynku Centrum Kultury Wsi Polskiej w Wierzchosławicach o klimatyzację ATRIUM ”.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:

 • Przedmiotem zamówienia jest wykonanie rozbudowy instalacji klimatyzacyjnej w oparciu o istniejący agregat wody lodowej. Instalacja do atrium zostanie włączona do rurociągów wyjścia i powrotu z agregatu, wyposażenie w zawory obsługiwane ręcznie, rurociągi preizolowane zakończone ośmioma klimakonwektorami oraz niezbędna instalacja elektryczna i AKP. Ponadto zakres robót obejmuje odprowadzenie skroplin do istniejącej instalacji kanalizacyjnej, wykonanie przejść przez przegrody, poprowadzenie rurociągów w strefie podsufitowej piwnic i pod posadzkowej w atrium.
 • Szczegółowe informacje zawarte są w projekcie, przedmiarze oraz specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych stanowiące załączniki do niniejszego zapytania ofertowego.
 • Istnieje możliwość aby przed złożeniem Oferty, Wykonawca przeprowadził wizję lokalną budynku.

Termin wizji lokalnej  wymagają uzgodnienia z Zamawiającym. Koszty dokonania wizji lokalnej budynku poniesie Wykonawca.

II.Termin realizacji zamówienia: od dnia zawarcia umowy do dnia 10 kwietnia 2017 r.

 • Kryterium oceny ofert cena – 100 %
 1. Miejsce i termin złożenia oferty:
 2. Oferty w formie faksu bądź e-maila winny być przesłane Zamawiającemu do dnia 07.02.2017 r. do godziny 14.00
 3. Zamawiający dopuszcza możliwość złożenia oferty w formie pisemnej z zachowaniem terminu określonego w pkt.1.
 4. Oferta winna być złożona zgodnie z Formularzem ofertowym stanowiącym załącznik do niniejszego zapytania ofertowego jak również na formularzu Wykonawcy pod warunkiem , że będą dane     

      Wykonawcy oraz cena oferty brutto.

 1. Osoba upoważniona ze strony Zamawiającego do bezpośredniego kontaktowania się i udzielania wyjaśnień: Paweł Moskal, 14 6319041

VI. O wyborze oferty najkorzystniejszej Zamawiający powiadomi wybranego Wykonawcę telefonicznie oraz określi termin podpisania umowy.

Załączniki do pobrania:

 

====================================

Pytanie:

Dzień dobry, z tego co pamiętam to ten temat pojawił się już w ubiegłym roku.
Niestety spośród dostawców z którymi współpracujemy (a jest ich naprawdę sporo) nie ma takich którzy mają w swojej ofercie tak duże przyścienne klimakonwektory.
Mają 8kW ale przy założeniu, że medium jest woda. Przy glikolu wydajność spada 30% i wtedy zapotrzebowanie wynosi ok 12kW.
Jak już wcześniej wspomniałem nie znam takiego producenta który oferuje takie urządzenia.
Chyba, że projektant wskaże czyim katalogiem posiłkował się podczas doboru urządzeń. Inaczej odpadamy.

Odpowiedź:

W projekcie przewiduje się zabudowę 8-miu klimakonwektorów przyściennych o nawiewie pionowym powietrza o wydajności całkowitej każdego po 8,56 kW. co odpowiada wydajności chłodniczej jawnej po około 6,13 kW.

Istotnie przy zasilaniu klimakonwektorów 30% glikolem możemy uzyskać wydajność chłodniczą całkowitą klimakonwektorów o wymaganej budowie na poziomie 6,96 kW co daje niedowymiarowanie wydajności poniżej 20%. Jak już pisałem w ubiegłym roku z uwagi na geometrię przestrzeni klimatyzowanej (klimatyzujemy jedynie dolną część atrium) można dopuścić tego typu niedowymiarowanie. Skutkować to może jedynie koniecznością nieco wcześniejszego załączania instalacji klimatyzacji, tak by doprowadzić pomieszczenie do wymaganej temperatury. W załączeniu przedstawiam przykładowy dobór urządzenia, które jestem w stanie zaakceptować (nie będzie miało negatywnych skutków dla odczuwania komfortu klimatycznego podczas przebywania ludzi w pomieszczeniu).

Plik do pobrania:

Konkurs ofert – edukacja 2017

O G Ł O S Z E N I E – Wójt Gminy Wierzchosławice ogłasza otwarty konkurs ofert na wykonanie przez organizacje pozarządowe i organizacje pożytku  publicznego zadań publicznych  w 2017r.

I . Rodzaj zadania:

Konkurs ofert dotyczy dofinansowania  zadania  w zakresie: „Nauka, szkolnictwo wyższe, edukacja oświata i wychowanie” polegającego na realizacji następujących rodzajów zadań:

1) Organizacja działań edukacyjnych dla dzieci  i młodzieży podczas wakacji letnich:

2) Edukacja dzieci i młodzieży poprzez rozwój zainteresowań i pasji uczniów gminnych szkół.

II. Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację  tych zadań  w 2017r. wynosi – 4000 zł.   

W roku 2016  wydatkowano kwotę -1000 zł.

III. Zasady przyznawania dotacji

 1. Udzielanie dotacji następuje zgodnie z art.16 ust.1  ustawy  z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2016r. poz.1817 ze zm.) 
 2. W konkursie mogą brać udział podmioty określone w §3 ust.2 i 3 ustawy  z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie(t.j. Dz. U. z  2016 r., poz. 1817  ze zm. ) 
 3. Kwota dofinansowania z budżetu Gminy nie może przekroczyć 80 % całkowitych kosztów  poniesionych przy realizacji zadania.
 4. Wysokość dotacji może być niższa  niż wnioskowana w ofercie. W takim przypadku wnioskodawcy przysługuje prawo negocjowania zmniejszenia zakresu rzeczowego oraz kosztorysu zadania lub rezygnacji z jego realizacji.
 5. Wójt może odmówić podmiotowi wyłonionemu w konkursie przyznania dotacji i podpisania umowy w przypadku , gdy okaże się, iż rzeczywisty zakres realizowanego zadania  wskazany w ofercie dostosowanej do wysokości przyznanej dotacji znacząco odbiega od opisanego w ofercie pierwotnej.

IV. Termin i warunki realizacji zadania

 1. Zadanie powinno być zrealizowane w 2017r. Szczegółowe terminy wykonania zadania określone zostaną w umowie.
 2. Zadanie powinno być  wykonane z najwyższą starannością zgodnie z zawartą umową oraz obowiązującymi  przepisami, w zakresie opisanym w ofercie.

V. Termin i miejsce składania ofert.

 1. Złożona oferta musi być  zgodna z wzorem określonym w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 grudnia 2010r. w sprawie wzoru oferty i  ramowego wzoru umowy dotyczących realizacji zadania publicznego oraz wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania( Dz.  U. z 2016r.  poz. 1300) i powinna zawierać w szczególności:

a) szczegółowy zakres rzeczowy zadania publicznego proponowanego do realizacji,
b) termin i miejsce realizacji zadania publicznego,
c) kalkulację przewidywanych kosztów realizacji zadania publicznego i przewidywane źródła finansowania,
d) informację o posiadanych zasobach rzeczowych i kadrowych zapewniających wykonanie zadania,
e) dotychczasowe doświadczenie w realizacji zadań publicznych podobnego rodzaju,
f) deklarację o zamiarze odpłatnego lub nieodpłatnego wykonania zadania.

 1. Do oferty należy dołączyć oryginały następujących dokumentów:

1) aktualny wypis z Krajowego Rejestru Sądowego, innego rejestru lub ewidencji.
2) wykaz osób działających w imieniu ubiegającego się o dotację uprawnionych do złożenia oferty oraz podpisania umowy,
3) oświadczenie o posiadaniu środków finansowych na współfinansowanie dotowanego zadania.
4) wykaz kadry oraz kserokopie dokumentów o posiadanych kwalifikacjach.

 1. Ofertę i załączniki podpisują osoby upoważnione do reprezentowania oferenta i składania w jego imieniu oświadczeń woli. W przypadku załączników składanych w formie kserokopii, każda strona winna być potwierdzona za zgodność z oryginałem przez osoby uprawnione. Każda strona winna być również opatrzona datą potwierdzenia za zgodność.
 1.  Oferty należy składać w terminie do  24 lutego  2017 roku do godz.1500  na Dzienniku Podawczym w Urzędzie Gminy Wierzchosławice ( parter) lub pocztą,  w kopertach  odrębnych dla każdego zadania oznaczonych napisem:

1) Konkurs – „Organizacja działań edukacyjnych dla dzieci  i młodzieży podczas wakacji letnich 2017”:

2) Konkurs – „Edukacja dzieci i młodzieży poprzez rozwój zainteresowań i pasji uczniów gminnych szkół w 2017r.”

Decyduje data wpływu oferty do urzędu lub data złożenia w siedzibie Urzędu Gminy.

 1. Oferty złożone na innych formularzach, niekompletne lub złożone po terminie nie będą rozpatrywane, z powodu braków formalnych.

  VI . Kryteria i tryb stosowane przy dokonywaniu wyboru ofert.

 1. Oferty rozpatrzone będą w terminie do 10 marca 2017r.
 2. Wszystkie oferty spełniające kryteria formalne zostaną poddane  ocenie przez Komisje Konkursowa  powołaną przez Wójta Gminy.
 3. Przy ocenie ofert Komisja bierze pod uwagę następujące kryteria:

1) znaczenie zadania dla Gminy Wierzchosławice,
2) zgodność oferty z celem publicznym, określonym w pkt. I ogłoszenia,
3) wysokość środków własnych przeznaczonych na realizację danego zadania,
4) przedstawioną  w ofercie kalkulację kosztów realizacji zadania,
5)  możliwość realizacji zadania przez oferenta, w tym wkład rzeczowy, osobowy, w tym świadczenia wolontariuszy i pracę społeczną członków.
6) analizę wykonania zadań zleconych podmiotowi dotowanemu w okresie poprzednim z uwzględnieniem w szczególności, jakości i terminowości rozliczenia dotacji.

 1. Ocena Komisji wraz z propozycją wysokości dofinansowania zadania zostanie przekazana Wójtowi Gminy, który podejmie ostateczna decyzję.

Konkurs ofert – seniorzy 2017

O G Ł O S Z E N I E – Wójt Gminy Wierzchosławice ogłasza otwarty konkurs ofert na wykonanie przez organizacje pozarządowe i organizacje pożytku  publicznego zadań publicznych  w 2017r.

I . Rodzaj zadania :

Konkurs ofert dotyczy dofinansowania  zadania  w zakresie: „Działania służące poprawie stanu fizycznego i psychicznego seniorów poprzez organizację warsztatów, grup wsparcia, działań profilaktycznych usprawniających i rehabilitacyjnych oraz organizowanie różnorodnych form wypoczynkowych.”

II. Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację  tych zadań  w 2017r. wynosi – 2000 zł.   

W roku 2016 nie wydatkowano środków .

III. Zasady przyznawania dotacji

 1. Udzielanie dotacji następuje zgodnie z art.16 ust.1  ustawy  z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2016r. poz.1817 ze zm.) 
 2. W konkursie mogą brać udział podmioty określone w §3 ust.2 i 3 ustawy  z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie(t.j. Dz. U. z  2016 r., poz. 1817  ze zm. )
 3. Kwota dofinansowania z budżetu Gminy nie może przekroczyć 80 % całkowitych kosztów  poniesionych przy realizacji zadania.
 4. Wysokość dotacji może być niższa  niż wnioskowana w ofercie. W takim przypadku wnioskodawcy przysługuje prawo negocjowania zmniejszenia zakresu rzeczowego oraz kosztorysu zadania lub rezygnacji z jego realizacji.
 5. Wójt może odmówić podmiotowi wyłonionemu w konkursie przyznania dotacji i podpisania umowy w przypadku , gdy okaże się, iż rzeczywisty zakres realizowanego zadania  wskazany w ofercie dostosowanej do wysokości przyznanej dotacji znacząco odbiega od opisanego w ofercie pierwotnej.

IV. Termin i warunki realizacji zadania

 1. Zadanie powinno być zrealizowane w 2017r. Szczegółowe terminy wykonania zadania określone zostaną w umowie.
 2. Zadanie powinno być  wykonane z najwyższą starannością zgodnie z zawartą umową oraz obowiązującymi  przepisami, w zakresie opisanym w ofercie.

V. Termin i miejsce składania ofert.

 1. Złożona oferta musi być  zgodna z wzorem określonym w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 grudnia 2010r. w sprawie wzoru oferty i  ramowego wzoru umowy dotyczących realizacji zadania publicznego oraz wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania( Dz.  U. z 2016r.  poz. 1300) i powinna zawierać w szczególności:

a) szczegółowy zakres rzeczowy zadania publicznego proponowanego do realizacji,
b) termin i miejsce realizacji zadania publicznego,
c) kalkulację przewidywanych kosztów realizacji zadania publicznego i przewidywane źródła finansowania,
d) informację o posiadanych zasobach rzeczowych i kadrowych zapewniających wykonanie zadania,
e) dotychczasowe doświadczenie w realizacji zadań publicznych podobnego rodzaju,
f) deklarację o zamiarze odpłatnego lub nieodpłatnego wykonania zadania.

 1. Do oferty należy dołączyć oryginały następujących dokumentów:

1) aktualny wypis z Krajowego Rejestru Sądowego, innego rejestru lub ewidencji.
2) wykaz osób działających w imieniu ubiegającego się o dotację uprawnionych do złożenia oferty oraz podpisania umowy,
3) oświadczenie o posiadaniu środków finansowych na współfinansowanie dotowanego zadania.
4) wykaz kadry oraz kserokopie dokumentów o posiadanych kwalifikacjach.

 1. Ofertę i załączniki podpisują osoby upoważnione do reprezentowania oferenta i składania w jego imieniu oświadczeń woli. W przypadku załączników składanych w formie kserokopii, każda strona winna być potwierdzona za zgodność z oryginałem przez osoby uprawnione. Każda strona winna być również opatrzona datą potwierdzenia za zgodność.
 2. Oferty należy składać w terminie do  24 lutego  2017 roku do godz.1500  na Dzienniku Podawczym w Urzędzie Gminy Wierzchosławice ( parter) lub pocztą,  w kopercie  napisem :

1)  Konkurs – „Działania służące poprawie stanu fizycznego i psychicznego seniorów poprzez organizację  warsztatów, grup wsparcia , działań profilaktycznych usprawniających i rehabilitacyjnych oraz organizowanie  różnorodnych form wypoczynkowych. – 2017r.”

Decyduje data wpływu oferty do urzędu lub data złożenia w siedzibie Urzędu Gminy.

 1. Oferty złożone na innych formularzach, niekompletne lub złożone po terminie nie będą rozpatrywane, z powodu braków formalnych.

VI . Kryteria i tryb  stosowane przy dokonywaniu wyboru ofert.30

 1. Oferty rozpatrzone będą w terminie  do 10 marca  2017r.
 2. Wszystkie oferty spełniające kryteria formalne zostaną poddane  ocenie przez Komisje Konkursowa  powołaną przez Wójta Gminy.
 3. Przy ocenie ofert Komisja bierze pod uwagę następujące kryteria:

1) znaczenie zadania dla Gminy Wierzchosławice,
2) zgodność oferty z celem publicznym, określonym w pkt. I ogłoszenia,
3) wysokość środków własnych przeznaczonych na realizację danego zadania,
4) przedstawioną  w ofercie kalkulację kosztów realizacji zadania,
5)  możliwość realizacji zadania przez oferenta, w tym wkład rzeczowy, osobowy , w tym świadczenia wolontariuszy i pracę społeczną członków.
6) analizę wykonania zadań zleconych podmiotowi dotowanemu w okresie poprzednim z uwzględnieniem w szczególności, jakości i terminowości rozliczenia dotacji.

 1. Ocena Komisji wraz z propozycją wysokości dofinansowania zadania zostanie przekazana Wójtowi Gminy, który podejmie ostateczna decyzję.

Wykaz nieruchomości do sprzedaży – RUDKA

Zarządzenie nr 143/2016 Wójta Gminy Wierzchosławice z dnia 1 grudnia 2016 r.  w sprawie sprzedaży w trybie przetargowym nieruchomości położonych w obrębie Rudka, Gmina Wierzchosławice

Na podstawie art. 30 ust. 1 i ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446), art. 37 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2015 r. poz. 1774) oraz uchwały nr VIII/54/03 Rady Gminy Wierzchosławice z dnia 28 lutego 2003 r. w sprawie określenia zasad nabycia, zbycia i obciążania nieruchomości stanowiących mienie Gminy Wierzchosławice oraz ich wydzierżawiania i najmu na okres dłuższy niż trzy lata (z późn. zm.) Wójt Gminy Wierzchosławice zarządza, co następuje:

§ 1

Przeznaczyć do sprzedaży w trybie przetargowym następujące nieruchomości położone w Gminie Wierzchosławice:

nieruch

§ 2

Wykonanie zarządzenia powierzam Sekretarzowi Gminy.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

Zmień rozmiar czcionki
Zmień kontrast strony