Wykaz nieruchomości do sprzedaży ŁĘTOWICE – Gmina Wierzchosławice

Na podstawie art. 30 ust. 1 i ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446), art. 25, art. 37 ust. 2 pkt 6 ustawy 
z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2016 r. poz. 2147 z późn. zm.), uchwały nr VIII/54/03 Rady Gminy Wierzchosławice z dnia 28 lutego 2003 r. w sprawie określenia zasad nabycia, zbycia i obciążania nieruchomości stanowiących mienie Gminy Wierzchosławice oraz ich wydzierżawiania i najmu na okres dłuższy niż trzy lata (z późn. zm.) oraz Wójt Gminy Wierzchosławice zarządza, co następuje:

§ 1

Przeznaczyć do sprzedaży w trybie bezprzetargowym następującenieruchomości położone w obrębie Łętowice, gmina Wierzchosławice w celu poprawienia warunków zagospodarowania nieruchomości sąsiednich:

1. Nr. działki – 2236 / Księga wieczysta – Działka nie posiada księgi wieczystej, powstała z połączenia i podziału działek nr 1391/2 objętej KW nr TR1T/00133618/2, 1391/3 objętej KW nr TR1T/0010674/8 oraz 1391/7 objętej KW nr TR1T/00106338/7. Wniosek o założenie księgi wieczystej będzie zrealizowany wraz ze spisaniem aktu notarialnego. / Powierzchnia nieruchomości (ha): 0,2111 / Przeznaczenie w planie (stadium): Obszar funkcji rolnej / Cena nieruchomości: 20 100,00 + 23% VAT

2. Nr. działki – 2238 / Księga wieczysta – Działka nie posiada księgi wieczystej, powstała z połączenia i podziału działek nr 1391/2 objętej KW nr TR1T/00133618/2, 1391/3 objętej KW nr TR1T/0010674/8 oraz 1391/7 objętej KW nr TR1T/00106338/7. Wniosek o założenie księgi wieczystej będzie zrealizowany wraz ze spisaniem aktu notarialnego. / Powierzchnia nieruchomości (ha): 0,0366 / Przeznaczenie w planie (stadium): Obszar funkcji mieszkalnej, mieszkaniowo-usługowej, produkcyjnej, rolniczej. / Cena nieruchomości: 20 100,00 + 23% VAT

§ 2

Wykonanie zarządzenia powierzam Sekretarzowi Gminy.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

Dodatkowe informacje: 

Sprzedaż bezprzetargowa następuje w celu poprawienia warunków zagospodarowania nieruchomości sąsiednich.

Termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 i 2 – ustawy o gospodarce nieruchomościami – 6 tygodni od dnia wywieszenia niniejszego wykazu. 

Wykaz wywiesza się na okres 21 dni.

Termin wywieszenia wykazu:

Od dnia 07.06.2017 r.

Do dnia 27.06.2017 r.

Wykaz nieruchomości do sprzedaży w Gminie Wierzchosławice

Na podstawie art. 35 ust. 1, 2 i art. 37 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. Z 2016 r. poz. 2147 z późn. zm.)

Wójt Gminy Wierzchosławice

podaje do publicznej wiadomości, że przeznaczył do sprzedaży w trybie przetargowym ustnym nieograniczonym działkę niezabudowaną położoną w Gminie Wierzchosławice

Termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 i 2 – ustawy o gospodarce nieruchomościami – 6 tygodni od dnia wywieszenia niniejszego wykazu.

Wykaz wywiesza się na okres 21 dni.

PRZETARG: Rewitalizacja zabytkowego Domu Ludowego im. Wincentego Witosa w Wierzchosławicach!

Rewitalizacja zabytkowego Domu Ludowego im. Wincentego Witosa w Wierzchosławicach – pliki do pobrania:

Wykaz nieruchomości do dzierżawy – Gmina Wierzchosławice

WYKAZ  NIERUCHOMOŚCI  PRZEZNACZONYCH DO DZIERŻAWY

Na podstawie art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami ( tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 2147 ),

Wójt Gminy w Wierzchosławice  podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości   przeznaczonych do dzierżawy w trybie bezprzetargowym, na terenie Gminy Wierzchosławice.

 Lp

Oznaczenie nieruchomości

Powierzch               nia

nieruchomości

Opis nieruchomości

Przeznaczenie nieruchomości                   i sposób jej zagospodarowania

Termin zagospodarowania

nieruchomości

Wysokość opłaty z tytułu dzierżawy  

Termin wnoszenia opłaty

Informacje                         o przeznaczeniu do wydzierżawienia

Dodatkowe informacje

Nr działki

Nr KW

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

1

 

528

 

TR1T/00062753/1

0,14 ha

Działka zlokalizowana                     w    Rudka 

Teren przeznaczony na powiększenie  działek sąsiednich

 

Do 3 lat

 

200 + VAT

Opłata  roczna                   

Do 10   następnego miesiąca                         po zawarciu  umowy

Nieruchomość zostanie wydzierżawiona na pisemny wniosek

Płatny podatek od nieruchomości.

 

 

2

 

142/4

 

 

 

 

1,08  ha

Działka zlokalizowana                   w   Wierzchosławice wokół akwenu wodnego Dwudniaki

Teren przeznaczony pod  rekreację

 

Do 3 lat

 

280 + VAT

Opłata  roczna                  

Do 10   następnego miesiąca                         po zawarciu  umowy

Nieruchomość zostanie wydzierżawiona na pisemny wniosek

Płatny podatek od nieruchomości

 

3

 

 

 

166/6

 

 

1,12 ha

Działka zlokalizowana                   w   Wierzchosławice wokół akwenu wodnego Dwudniaki

Teren przeznaczony pod  rekreację

Do 3 lat

 

300 zł +  VAT

Opłata miesięczna

Do 10   następnego miesiąca                         po zawarciu  umowy

Nieruchomość zostanie wydzierżawiona na pisemny wniosek

 

Płatny podatek od nieruchomości

 

4

168/4

 

0,10 ha

Działka zlokalizowana                   w   Wierzchosławice wokół akwenu wodnego Dwudniaki

Teren przeznaczony pod  rekreację

Do 3 lat

100  zł +  VAT

Opłata miesięczna

Do 10   następnego miesiąca                         po zawarciu  umowy

Nieruchomość zostanie wydzierżawiona na pisemny wniosek

Płatny podatek od nieruchomości

 

5

2089/     12

 

TR1T 89179

 

0,02 ha

 

Wierzchosławice

Teren przeznaczony pod  stację telefonii komórkowej

Do 3 lat

800 zł + VAT

Opłata miesięczna

Do 10   każdego miesiąca                        

Nieruchomość zostanie wydzierżawiona na pisemny wniosek

Płatny podatek od nieruchomości

 

6

2089/7

 

TR1T 89179

 

0,01 ha

 

Wierzchosławice

Teren przeznaczony pod  stację telefonii komórkowej

Do 3 lat

800 zł + VAT

Opłata miesięczna

 

Do 10   każdego miesiąca                         

Nieruchomość zostanie wydzierżawiona na pisemny wniosek

Płatny podatek od nieruchomości

 

7

454/27

TR1T00062753/1

2,16

Rudka

Teren przeznaczony pod uprawę

Do 3 lat

350 zł + VAT

Opłata roczna

Do 10   następnego miesiąca                         po zawarciu  umowy

Nieruchomość zostanie wydzierżawiona na pisemny wniosek

Płatny podatek od nieruchomości

 

   Zasady aktualizacji opłat : – Stawka czynszu podlega corocznej waloryzacji w oparciu  o średnioroczny wskaźnik  cen towarów i usług konsumpcyjnych za ubiegły rok kalendarzowy, ogłoszony przez Prezesa GSU  o ten wskaźnik. 

   Niniejszy wykaz podlega wywieszeniu na okres 21 dni w siedzibie Urzędu Gminy Wierzchosławice tj.: od dnia  5 maja   2017 r. do dnia 26  maja  2017 r. a ponadto informacja  o wywieszeniu tego wykazu zostanie podana  do publicznej wiadomości przez ogłoszenie  w prasie lokalnej ” TEMI ”, oraz na stronie internetowej Gminy Wierzchosławice.

 

PRZETARG: Rewitalizacja zabytkowego Domu Ludowego im. Wincentego Witosa w Wierzchosławicach

Rewitalizacja zabytkowego Domu Ludowego im. Wincentego Witosa w Wierzchosławicach – pliki do pobrania:

Ogłoszenie o zamówieniu – Rewitalizacja zabytkowego Domu Ludowego w Wierzchosławicach – roboty budowlane

Ogłoszenie o zamówieniu na roboty budowlane dotyczące Rewitalizacji zabytkowego Domu Ludowego w Wierzchosławicach. Poniżej znajdują się pliki:

Wykaz 2 nieruchomości do sprzedaży – Bogumiłowice

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO SPRZEDAŻY

Na podstawie art. 35 ust. 1, 2 i art. 37 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. Z 2016 r. poz. 2147 z późn. zm.)

Wójt Gminy Wierzchosławice podaje do publicznej wiadomości, że przeznaczył do sprzedaży w trybie bezprzetargowym działki niezabudowaną i zabudowaną położone w Gminie Wierzchosławice

Sprzedaż bezprzetargowa następuje w celu poprawienia warunków zagospodarowania nieruchomości sąsiedniej.

Termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 i 2 – ustawy o gospodarce nieruchomościami – 6 tygodni od dnia wywieszenia niniejszego wykazu.

Wykaz wywiesza się na okres 21 dni.

Zmień rozmiar czcionki
Zmień kontrast strony