Nabór na stanowisko WYCHOWAWCY do Placówki Wsparcia Dziennego w Łętowicach

Kierownik Placówki Wsparcia Dziennego w Łętowicach
OGŁASZA NABÓR NA STANOWISKO
WYCHOWAWCA W PLACÓWCE WSPARCIA DZIENNEGO w Łętowicach

1. Nazwa i adres jednostki:

Placówka Wsparcia Dziennego
Łętowice 371, 33-121 Bogumiłowice

2. Stanowisko pracy: Wychowawca

Wymiar czasu pracy : ½ etatu ( 20 godzin tygodniowo )

3. Zakres zadań wykonywanych na stanowisku:
– opieka nad dziećmi przebywającymi w świetlicy środowiskowej,
– organizacja czasu wolnego, zajęć pozalekcyjnych, w tym przygotowywanie sali i dbanie o czystość i porządek sali oraz przygotowywanie poczęstunku dla dzieci,
– sprawowanie nadzoru nad wolontariuszami,
– pomoc przy pozyskiwaniu środków zewnętrznych, współpraca przy pisaniu projektów grantowych oraz w ramach środków europejskich,
– organizacja pracy świetlicy,
– współpraca z przedstawicielami innych instytucji zajmujących się pomocą dziecku i rodzinie,
– prowadzenie dokumentacji świetlicy i podopiecznych
– współpraca z rodzicami dzieci uczęszczających na świetlicę (w tym organizacja zajęć),
– wykonywanie innych zadań zleconych przez Kierownika Placówki .

4. Wymagania niezbędne:
1. Obywatelstwo polskie,
2. Posiadanie wykształcenia wyższego:
– na kierunku pedagogika, pedagogika specjalna, psychologia, socjologia, praca socjalna, nauki o rodzinie lub na innym kierunku, którego program obejmuje resocjalizację, pracę socjalną,
pedagogikę opiekuńczo-wychowawczą lub
– na dowolnym kierunku, uzupełnione studiami podyplomowymi w zakresie psychologii, pedagogiki, nauk o rodzinie, resocjalizacji lub kursem kwalifikacyjnym z zakresu pedagogiki opiekuńczo-wychowawczej,
3. Pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych.
4. Nieposzlakowana opinia.
5. Spełnianie wymagań określonych w art. 26 ust. 2 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i pieczy zastępczej (Dz.U. Nr 149, poz. 887 z późn. zm.), tj. w placówce wsparcia dziennego z dziećmi może pracować osoba, która:
a) nie jest i nie była pozbawiona władzy rodzicielskiej oraz władza rodzicielska nie jest jej ograniczona ani zawieszona;
b) wypełnia obowiązek alimentacyjny – w przypadku gdy taki obowiązek w stosunku do niej wynika z tytułu egzekucyjnego;
c) nie była skazana prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe.
6. Znajomość ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i pieczy zastępczej (Dz.U. Nr 149, poz. 887 z późn. zm.)

5. Wymagania dodatkowe:
1. Umiejętność obsługi komputera.
2. Wysoka kultura osobista.
3. Odporność psychiczna.
4. Umiejętność pracy w zespole oraz organizowania czasu pracy, komunikatywność.
5. Obowiązkowość, rzetelność, terminowość i odpowiedzialność w zakresie powierzonych obowiązków.
6. Kreatywność, zaangażowanie i motywacja do pracy.
7. Samodzielność, umiejętność pracy z dziećmi, staranność.

6. Informacje o warunkach pracy na stanowisku:
1) praca w siedzibie świetlicy (Łętowice 371,33-121 Bogumiłowice );
2) możliwe wyjazdy służbowe.
3) ½ etatu ( 20 godzin tygodniowo)

7. Wymagane dokumenty:
1) list motywacyjny,
2) życiorys z opisem dotychczasowej działalności zawodowej (cv),
3) kserokopia dowodu osobistego,
4) podpisane oświadczenie o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie oraz za przestępstwa skarbowe (w przypadku zatrudnienia pracownik będzie zobowiązany dostarczyć zaświadczenie o niekaralności),
5) podpisane oświadczenie o stanie zdrowia pozwalającym na pracę na wskazanym stanowisku (w przypadku zatrudnienia pracownik zostanie skierowany na wstępne badania lekarskie do lekarza
medycyny pracy), 
6) kopie dyplomów oraz innych dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie i kwalifikacje,
7) pisemna koncepcja pracy
8) podpisane oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych,
9) podpisane oświadczenie o spełnianiu wymagań określonych w art. 26 ust. 2 Ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i pieczy zastępczej (Dz.U. Nr 149, poz. 887 z późń. zm.).

W przypadku zatrudnienia kandydat zobowiązany jest do przedłożenia do wglądu pracodawcy oryginały dokumentów.
Wymagane dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny i cv należy opatrzyć klauzulą oraz czytelnym podpisem:
„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. Z 2002 r. Nr 101 poz. 926 ze zm.) oraz ustawą z dnia 21 listopada 2008 roku o pracownikach samorządowych (Dz. U. Nr 223 poz. 1458 ze zm.)”

Komplet dokumentów aplikacyjnych w zamkniętej kopercie z dopiskiem:
„Nabór na stanowisko wychowawcy w Placówce Wsparcia Dziennego Łętowicach ”
należy składać w Sekretariacie Urzędu Gminy Wierzchosławice, Wierzchosławice 550, 33-122 Wierzchosławice , w terminie do 22.09.2017 r. do godziny 14.00 (liczy się data wpływu).
Aplikacje, które wpłyną do Urzędu niekompletne lub po terminie nie będą rozpatrywane.
Osoba , które spełni wymagania i zostanie wybrana przez powołaną komisję zostanie powiadomiona telefonicznie i poproszona na rozmowę kwalifikacyjną .

Zamówienie publiczne w formie konkursu ofert: Ubezpieczenie majątku i innych interesów Gminy Wierzchosławice wraz z jednostkami organizacyjnymi i instytucjami kultury

Nabór stanowisko pracy – referent ds. zamówień publicznych i ewidencji działalności gospodarczej 

OGŁOSZENIE O NABORZE
 NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE

Wójt Gminy Wierzchosławice ogłasza nabór na wolne 
stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy Wierzchosławice,
 

33-122 Wierzchosławice 550.

 

STANOWISKO PRACY:
 referent ds. zamówień publicznych i ewidencji działalności gospodarczej 

 

Wymiar czasu pracy – pełny etat.

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych jest wyższy niż 6%.

 1. WYMAGANIA NIEZBĘDNE
  1. obywatelstwo polskie;
  2. pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych;
  3. brak karalności za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;
  4. stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na stanowisku;
  5. wykształcenie wyższe, preferowane kierunki: administracja publiczna, prawo lub studia podyplomowe w zakresie   zamówień publicznych;
  6. co najmniej dwuletni staż pracy w administracji publicznej w tym  co najmniej rok na stanowisku ds. zamówień publicznych;
  7. znajomość przepisów prawa z obszaru zamówień publicznych oraz aktów wykonawczych do ustawy, umiejętność ich interpretacji oraz wykorzystania;
  8. znajomość zagadnień z zakresu realizacji zamówień publicznych w szczególności dokumentowania postępowań o udzielenie zamówienia publicznego, w tym umiejętność samodzielnego opracowania kompletnej dokumentacji pozwalającej na wszczęcie, przeprowadzenie oraz udzielenie zamówienia publicznego.
 2. WYMAGANIA DODATKOWE:
  1. preferowane doświadczenie w przygotowywaniu projektów aktów normatywnych;
  2. znajomość przepisów ustaw z zakresu prawa samorządowego, w szczególności przepisów prawnych regulujących ustrój, kompetencje i finanse publiczne samorządu gminnego, postępowania administracyjnego, prawa budowlanego, ustawy o ochronie danych osobowych, ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji oraz odpowiadających im aktów wykonawczych;
  3. umiejętność pracy w zespole, skrupulatność;
  4. znajomość aktualnych dyrektyw unijnych w sprawie koordynacji procedur udzielania zamówień publicznych.
 3. WARUNKI PRACY:
  1. miejsce wykonywania pracy: Urząd Gminy Wierzchosławice, 33-122 Wierzchosławice 550;
  2. zatrudnienie w pełnym wymiarze czasu pracy;
  3. praca z komputerem, obsługa urządzeń technicznych i narzędzi informatycznych;
  4. budynek jest dostosowany dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich,
 1. ZAKRES WYKONYWANYCH ZADAŃ NA STANOWISKU:

w zakresie zamówień publicznych, funduszy zewnętrznych:

 1. przygotowywanie i prowadzenie postępowań o udzielenie zamówienia publicznego, w tym:
  1. opracowywanie i publikowanie ogłoszeń w Biuletynie Zamówień Publicznych oraz Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej;
  2. przygotowywanie i publikowanie w BIP Urzędu dokumentów takich jak min.: ogłoszenia, SIWZ, wyjaśnienia;
  3. przygotowywanie i prowadzenie korespondencji z Wykonawcami w trakcie prowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego,
  4. przygotowywanie rozstrzygnięć/unieważnień postępowań;
  5. udział w pracach komisji przetargowej, sporządzenie protokołów postępowania o zamówienie publiczne;
  6. przygotowywanie projektów aktów normatywnych regulujących udzielanie zamówień publicznych w Urzędzie Gminy;
  7. przygotowywanie projektów umów pod względem zgodności z przepisami z zakresu zamówień publicznych;
 2. przygotowywanie i prowadzenie postępowań o udzielenie zamówienia publicznego o wartości nieprzekraczającej 30 tys. euro;
 3. prowadzenie rejestru umów i statystyki zamówień publicznych, sporządzanie planu zamówień, planu postępowań i sprawozdań z udzielonych zamówień publicznych;
 4. przygotowywanie i przekazywanie dokumentów do archiwizacji;
 5. współpraca z jednostkami organizacyjnymi gminy w zakresie udzielania zamówień publicznych.

w zakresie promocji gminy:

 1. gromadzenie informacji o Gminie i udostępnianie jej zainteresowanym podmiotom;
 2. przygotowywanie i zlecanie do wykonania folderów i innych opracowań dotyczących Gminy;
 3. gromadzenia informacji o Gminie i przygotowywanie materiałów promujących Gminę na zewnątrz;
 4. opracowywanie materiałów promocyjnych (foldery, artykuły, oferty itp.);
 5. współpraca z różnymi instytucjami oraz organizacjami w celu promocji Gminy;
 6. sporządzanie zaproszeń, podziękowań, listów gratulacyjnych, intencyjnych itp.

W zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi:

 1. Przygotowanie, wydawanie i rejestracja zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu lub poza miejscem sprzedaży oraz zezwoleń jednorazowych,
 2. Przyjmowanie pisemnych oświadczeń o wartości sprzedaży napojów alkoholowych w roku poprzednim
 3. Naliczenie opłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych,
 4. Przygotowywanie decyzji stwierdzających wygaśnięcie zezwolenia w przypadkach określonych w ustawie,
 5. Przygotowywanie decyzji dotyczących cofnięcia zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych, prowadzenie ewidencji punktów sprzedaży napojów alkoholowych,

W zakresie rolnictwa – wykonywanie zadań określonych w przepisach prawa należących do zakresu rolnictwa będących w kompetencji gminy:

 1. Prowadzenie ewidencji obiektów niebędących hotelami w których świadczone są usługi hotelarskie,
 2. Prowadzenie ewidencji gospodarstw agroturystycznych,
 3. Organizacja i nadzór nad odnawianiem materiału hodowlanego, siewnego i sadzeniaków,
 4. Nadzór nad ochrona roślin, przyjmowanie informacji, zawiadamianie rolników o pojawieniu się chorób i szkodników,
 5. Wydawanie zezwoleń, kontrole upraw,
 6. Współpraca z lekarzami weterynarii w zakresie profilaktyki weterynaryjnej oraz przyjmowanie i przekazywanie zgłoszeń o pojawieniu się choroby zakaźnej,
 7. Współpraca z instytucjami działającymi w rolnictwie, w zakresie upowszechniania postępu w rolnictwie, poprzez szkolenia, wystawy, pokazy, doradztwo i wdrożenia do produkcji nowych upraw i technologii oraz produkcji zdrowej żywności,
 8. Wydawanie zaświadczeń o pracy w gospodarstwie rolnym na podstawie wniosków, pomoc klientom w wypełnianiu tych wniosków,
 9. Zlecanie badania jakości gleb oraz zlecanie kontroli mających na celu ochronę gruntów przed degradacją,
 10. Wydawanie zaświadczeń i opiniowanie wniosków dotyczących zalesienia gruntów rolnych,
 11. Nadzór nad zagospodarowaniem lasów nie stanowiących własności państwa – lasy komunalne.
 12. Sporządzanie statystyki rolniczej i udział w pracach dotyczących spisów rolnych,
 13. Współpraca przy wyborach do Izby Rolniczej.
 14. Egzekwowanie prawa z zakresu leśnictwa, łowiectwa a należącego do kompetencji gminy.

WYMAGANE DOKUMENTY:

 1. list motywacyjny;
 2. życiorys (CV) z dokładnym opisem przebiegu pracy zawodowej;
 3. kserokopia dowodu osobistego;
 4. oświadczenie o stanie zdrowia pozwalającym na wykonywanie pracy na stanowisku;
 5. kserokopie dokumentów (poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem) potwierdzających wykształcenie i doświadczenie w pracy;
 6. oświadczenie kandydata o niekaralności za przestępstwa przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów, za przestępstwa skarbowe oraz oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych;
 7. oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych o treści:   

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych ( Dz. U. z 2016 r. poz. 922)”.

DODATKOWE INFORMACJE:

Z regulaminem naboru na wolne stanowiska urzędnicze w Urzędzie Gminy w Wierzchosławicach można zapoznać się na stronie internetowej: Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Wierzchosławice ug@wierzchoslawice.pl.

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Wierzchosławice: ug@wierzchoslawice.pl oraz na tablicy informacyjnej w siedzibie Urzędu Gminy w Wierzchosławicach niezwłocznie po przeprowadzonym naborze.

Wymagane dokumenty aplikacyjne winny być przez kandydata własnoręcznie podpisane i złożone osobiście lub doręczone listownie w terminie do dnia 28 sierpnia 2017 r. w godz. od 8.00 do 16.00 pod adresem:

Urząd Gminy Wierzchosławice33-122 Wierzchosławice 550 (sekretariat, pok. 29) w zaklejonych kopertach z dopiskiem:

„Nabór na stanowisko urzędnicze referent ds. zamówień publicznych i ewidencji działalności gospodarczej”.

Aplikacje, które wpłyną po wyżej określonym terminie (decyduje data wpływu do Urzędu), nie będą rozpatrywane.

Urząd Gminy zastrzega sobie prawo przeprowadzenia rozmów z wybranymi kandydatami.

Dodatkowe informacje można uzyskać codziennie w godzinach 8.00 – 15.00 pod numerem telefonu: tel. (48) 146319014.

Nabór na kierownika GOPS Wierzchosławice

Wójt Gminy Wierzchosławice ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze
Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wierzchosławicach

 Wymagania niezbędne:  

 1. Obywatelstwo polskie;
 2. Pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw  publicznych;
 3. Wykształcenie wyższe drugiego stopnia w rozumieniu przepisów o szkolnictwie wyższym
  z zakresu zarządzania, administracji, pracy socjalnej ,
 4. Co najmniej pięcioletni staż pracy lub wykonywał/a przez co najmniej 5 lat działalność gospodarczą o charakterze zgodnym z wymaganiami na danym stanowisku;
 5. Co najmniej 3-letni staż pracy w pomocy społecznej,
 6. Specjalizacja z zakresu organizacji pomocy społecznej – zgodnie z art. 122 ustawy
  z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej,
 7. Niekaralność za przestępstwa popełnione umyślnie ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo
 8. Brak zakazu pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi,
  o których mowa w art. 31 ust.1  pkt 4 ustawy  z dnia 17 grudnia 2004 r.
  o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych
 9. Znajomość języka polskiego w mowie i piśmie w zakresie koniecznym do wykonywania obowiązków Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej
 10. Nieposzlakowana opinia
 11. Stan zdrowia pozwalający na pracę na ww. stanowisku,
 12. Bardzo dobra znajomość przepisów prawa w zakresie wymaganym na stanowisku,
  w szczególności z zakresu: pomocy społecznej, świadczeń rodzinnych i  alimentacyjnych, świadczenia wychowawczego, dodatku mieszkaniowego, dodatku energetycznego, świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych samorządu gminnego, finansów publicznych, kodeksu postepowania administracyjnego,  ustawy o wspieraniu rodziny
  i systemie pieczy zastępczej, ustawy o zamówieniach publicznych, ustawy o samorządzie gminnym, ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „za życiem”, ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie, ustawy o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów.

Wymagania dodatkowe:

 1. Umiejętność sprawnej organizacji pracy,
 2. Umiejętność kierowania zespołem pracowników,
 3. Znajomość procedur i praktyka w zakresie pozyskiwania środków zewnętrznych,
 4. Prawo jazdy kat. B,
 5. Doświadczenie na stanowisku kierowniczym.
 6. Znajomość pakietu MS Office,
 7. Znajomość problemów społecznych lokalnego środowiska,

Pożądane cechy osobowości: odpowiedzialność, wysoka kultura osobista i standardy pracy, komunikatywność, odporność na stres, umiejętność pracy pod presją czasu.              

Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

 1. Zarządzanie, nadzorowanie i kierowanie pracą GOPS oraz podległych pracowników.
 2. Nadzór nad kompleksową, sprawną, terminową, zgodną z prawem realizacją zadań.
 3. Zapewnienie funkcjonowania adekwatnej, skutecznej i efektywnej kontroli zarządczej.
 4. Reprezentowanie GOPS na zewnątrz w zakresie wykonywania jej zadań statutowych.
 5. Dokonywanie wszelkich czynności prawnych związanych z prowadzeniem GOPS w granicach zwykłego zarządu.
 6. Zarządzanie powierzonym mieniem, sprawowanie nadzoru i odpowiedzialność za majątek GOPS.
 7. Określanie polityki i kierunków rozwoju GOPS.
 8. Opracowywanie, aktualizacja i skuteczne wdrażanie strategicznych dokumentów i programów gminy w obszarze pomocy społecznej.
 9. Rozpoznawanie zagrożeń problemami społecznymi, sporządzanie bilansu potrzeb mieszkańców gminy w zakresie pomocy społecznej oraz analiza i ocena skuteczności świadczeń pomocy społecznej.
 10. Współpraca z organizacjami, instytucjami oraz środowiskiem lokalnym w celu realizacji zadań GOPS, w szczególności przeciwdziałania i ograniczenia patologii i skutków negatywnych zjawisk społecznych.
 11. Opracowywanie projektów, planów, prognoz finansowych w zakresie potrzeb pomocy społecznej.
 12. Nadzorowanie realizacji budżetu oraz prowadzenia rachunkowości przy uwzględnieniu przepisów ustawy o rachunkowości i finansach publicznych.
 13. Nadzorowanie przestrzegania dyscypliny finansów publicznych.
 14. Kontrola spraw księgowych i kadrowo – płacowych,
 15. Nadzorowanie realizacji zamówień publicznych, zgodnie z ustawą o zamówieniach publicznych.
 16. Inicjowanie i wdrażanie działań mających na celu pozyskiwanie środków pozabudżetowych, w tym funduszy unijnych.
 17. Nadzór nad należytym i terminowym załatwianiem spraw, prowadzeniem postępowań administracyjnych  oraz prawidłowym wykonywaniem czynności kancelaryjnych.
 18. Wydawanie zarządzeń, instrukcji i poleceń służbowych w sprawach dotyczących pracy i funkcjonowania GOPS.
 19. Organizacja kontroli wewnętrznej.
 20. Wydawanie decyzji administracyjnych w indywidualnych sprawach, zgodnie
  z delegacjami ustawowymi oraz upoważnieniami Wójta Gminy Wierzchosławice,
  w sprawach z zakresu działania GOPS.
 21. Przygotowywanie projektów aktów prawnych wydawanych przez Radę Gminy Wierzchosławice oraz Wójta Gminy Wierzchosławice, dotyczących funkcjonowania i realizacji zadań GOPS.
 22. Nadzór nad opracowywaniem sprawozdań, analiz i  wszelkiego rodzaju informacji, związanych z działalnością GOPS.
 23. Składanie Radzie Gminy Wierzchosławice corocznych sprawozdań z działalności oraz przedstawianie potrzeb w zakresie pomocy społecznej oraz innych realizowanych zadań.
 24. Prowadzenie postępowań w sprawach skarg, wniosków, petycji.
 25. Wykonywanie uprawnień pracodawcy wobec pracowników GOPS i dokonywanie wszelkich czynności z zakresu prawa pracy za Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
  w Wierzchosławicach, który jest pracodawcą zatrudnionych w nim pracowników.
 26. Zabezpieczanie przestrzegania porządku i dyscypliny pracy oraz nadzór nad przestrzeganiem przepisów przeciwpożarowych oraz bezpieczeństwa i higieny pracy.
 27. Inspirowanie działań instytucji, organizacji społecznych, osób prawnych i fizycznych  
  w sprawach dotyczących rozwoju form i zakresu pomocy społecznej, aktywizacji zawodowej klientów pomocy społecznej.
 28. Pobudzanie społecznej aktywności i inspirowanie działań samopomocowych
  w zaspokajaniu niezbędnych potrzeb życiowych osób, rodzin, grup i środowisk społecznych,
 29. Inicjowanie nowych form pomocy dla osób i rodzin mających trudną sytuację życiową
 30. Udzielanie pomocy zgodnie z zasadami etyki zawodowej

Informacja o warunkach pracy:

 1. Praca na pełny etat,  od poniedziałku do piątku, w godzinach pracy GOPS.
 2. Praca administracyjno-biurowa, przy komputerze.
 3. Praca obejmuje także pracę w terenie oraz wyjazdy służbowe.
 4. Wynagrodzenie ustalone zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 18 marca 2009 r. w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych (t.j. Dz.U. z 2014 r., poz.1786) oraz Regulaminem wynagradzania pracowników Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w  Wierzchosławicach, zgodnie z zarządzeniem nr 5/16 Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej z dnia 07 marca 2016 r.
 5. Zastrzega się wolę zawarcia pierwszej umowy o pracę na czas określony. .

Wymagane dokumenty:

 1. życiorys (CV) z dokładnym opisem przebiegu pracy zawodowej,
 2. list motywacyjny,
 3. dokumenty poświadczające wykształcenie ( kserokopie dyplomów lub zaświadczeń
  o stanie odbytych studiów ),
 4. kserokopie świadectw pracy,
 5. kwestionariusz osobowy opatrzony własnoręcznym podpisem,
 6. oświadczenie o stanie zdrowia niezbędnym do pracy na danym stanowisku;
 7. oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych i o niekaralności za przestępstwo popełnione umyślnie z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe; oświadczenie, że kandydat nie był karany zakazem pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi, o których mowa w art. 31 ust.1  pkt 4 ustawy  z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych ( Dz. U. z 2013 r. poz. 168 ze zm.),
 8. oświadczenie kandydata, że w przypadku wyboru jego oferty zobowiązuje się nie wykonywać zajęć pozostających w sprzeczności lub związanych z zajęciami, które wykonuje w ramach obowiązków służbowych, wywołujących uzasadnione podejrzenie o stronniczości lub interesowności oraz zajęć sprzecznych z obowiązkami wynikającymi z ustawy o pracownikach samorządowych   jak też sprawowania funkcji czy mandatów  zakazanych przepisami prawa.
 9. spis wszystkich dokumentów składanych w ofercie.

Oferty  należy składać w zamkniętych kopertach z podanym adresem zwrotnym i dopiskiem Konkurs na stanowisko Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Wierzchosławicach
do dnia 30 sierpnia 2017 r., w sekretariacie Urzędu Gminy Wierzchosławice, 33-122 Wierzchosławice 550, pok. nr 29 do godz. 15.30.

 

Aplikacje, które wpłyną do urzędu po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane. Wymagane dokumenty aplikacyjne : list motywacyjny, szczegółowe CV (z uwzględnieniem dokładnego przebiegu pracy zawodowej), powinny być opatrzone klauzulą: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych ( Dz. U. z 2016 r. poz. 922) oraz ustawą z dn. 21.11.2008 r. o pracownikach samorządowych ( t. j .Dz. U. z 2017 r,  poz. 60 )”.

Urząd Gminy w Wierzchosławicach zastrzega sobie prawo przeprowadzenia rozmów z wybranymi kandydatami.

Informacje dodatkowe

 • W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej
  i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosił poniżej 6 %
 • Informacja o wynikach naboru będzie ogłoszona na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Wierzchosławice, stronie internetowej (biuletyn Informacji Publicznej) – wierzchoslawice.pl oraz na tablicy informacyjnej Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej  w Wierzchosławicach, 33-122 Wierzchosławice 550.
 • Wójt Gminy Wierzchosławice zastrzega sobie, w każdym czasie, prawo zakończenia konkursu lub odstąpienia od rozstrzygnięcia konkursu, bez podania przyczyny .

Nabór na wolne stanowisko urzędnicze: referent ds. zamówień publicznych, ewidencji działalności gospodarczej i promocji

OGŁOSZENIE O NABORZE
 NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE

Wójt Gminy Wierzchosławice ogłasza nabór na wolne 
stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy Wierzchosławice,
 

33-122 Wierzchosławice 550.

 

STANOWISKO PRACY:
 referent ds. zamówień publicznych, ewidencji działalności gospodarczej i promocji             

Wymiar czasu pracy – pełny etat.

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych jest wyższy niż 6%.

 1. WYMAGANIA NIEZBĘDNE
 1. obywatelstwo polskie;
 2. pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych;
 3. brak karalności za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;
 4. stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na stanowisku;
 5. wykształcenie wyższe, preferowane kierunki: administracja publiczna, prawo lub studia podyplomowe w zakresie   zamówień publicznych;
 6. co najmniej dwuletni staż pracy w administracji publicznej w tym  co najmniej rok na stanowisku ds. zamówień publicznych;
 7. znajomość przepisów prawa z obszaru zamówień publicznych oraz aktów wykonawczych do ustawy, umiejętność ich interpretacji oraz wykorzystania;
 8. znajomość zagadnień z zakresu realizacji zamówień publicznych w szczególności dokumentowania postępowań o udzielenie zamówienia publicznego, w tym umiejętność samodzielnego opracowania kompletnej dokumentacji pozwalającej na wszczęcie, przeprowadzenie oraz udzielenie zamówienia publicznego.
 1. WYMAGANIA DODATKOWE:
 1. preferowane doświadczenie w przygotowywaniu projektów aktów normatywnych;
 2. znajomość przepisów ustaw z zakresu prawa samorządowego, w szczególności przepisów prawnych regulujących ustrój, kompetencje i finanse publiczne samorządu gminnego, postępowania administracyjnego, prawa budowlanego, ustawy o ochronie danych osobowych, ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji oraz odpowiadających im aktów wykonawczych;
 3. umiejętność pracy w zespole, skrupulatność;
 4. znajomość aktualnych dyrektyw unijnych w sprawie koordynacji procedur udzielania zamówień publicznych.
 1. WARUNKI PRACY
 1. miejsce wykonywania pracy: Urząd Gminy Wierzchosławice, 33-122 Wierzchosławice 550;
 2. zatrudnienie w pełnym wymiarze czasu pracy;
 3. praca z komputerem, obsługa urządzeń technicznych i narzędzi informatycznych;
 4. budynek jest dostosowany dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich,
 1. ZAKRES WYKONYWANYCH ZADAŃ NA STANOWISKU:

w zakresie zamówień publicznych, funduszy zewnętrznych:

 1. przygotowywanie i prowadzenie postępowań o udzielenie zamówienia publicznego, w tym:
  1. opracowywanie i publikowanie ogłoszeń w Biuletynie Zamówień Publicznych oraz Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej;
  2. przygotowywanie i publikowanie w BIP Urzędu dokumentów takich jak min.: ogłoszenia, SIWZ, wyjaśnienia;
  3. przygotowywanie i prowadzenie korespondencji z Wykonawcami w trakcie prowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego,
  4. przygotowywanie rozstrzygnięć/unieważnień postępowań;
  5. udział w pracach komisji przetargowej, sporządzenie protokołów postępowania o zamówienie publiczne;
  6. przygotowywanie projektów aktów normatywnych regulujących udzielanie zamówień publicznych w Urzędzie Gminy;
  7. przygotowywanie projektów umów pod względem zgodności z przepisami z zakresu zamówień publicznych;
 2. przygotowywanie i prowadzenie postępowań o udzielenie zamówienia publicznego o wartości nieprzekraczającej 30 tys. euro;
 3. prowadzenie rejestru umów i statystyki zamówień publicznych, sporządzanie planu zamówień, planu postępowań i sprawozdań z udzielonych zamówień publicznych;
 4. przygotowywanie i przekazywanie dokumentów do archiwizacji;
 5. współpraca z jednostkami organizacyjnymi gminy w zakresie udzielania zamówień publicznych.

w zakresie promocji gminy:

 1. gromadzenie informacji o Gminie i udostępnianie jej zainteresowanym podmiotom;
 2. przygotowywanie i zlecanie do wykonania folderów i innych opracowań dotyczących Gminy;
 3. gromadzenia informacji o Gminie i przygotowywanie materiałów promujących Gminę na zewnątrz;
 4. opracowywanie materiałów promocyjnych (foldery, artykuły, oferty itp.);
 5. współpraca z różnymi instytucjami oraz organizacjami w celu promocji Gminy;
 6. sporządzanie zaproszeń, podziękowań, listów gratulacyjnych, intencyjnych itp.
 1. WYMAGANE DOKUMENTY:
 1. list motywacyjny;
 2. życiorys (CV) z dokładnym opisem przebiegu pracy zawodowej;
 3. kserokopia dowodu osobistego;
 4. oświadczenie o stanie zdrowia pozwalającym na wykonywanie pracy na stanowisku;
 5. kserokopie dokumentów (poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem) potwierdzających wykształcenie i doświadczenie w pracy;
 6. oświadczenie kandydata o niekaralności za przestępstwa przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów, za przestępstwa skarbowe oraz oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych;
 7. oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych o treści:   

 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych ( Dz. U. z 2016 r. poz. 922)”.

 1. DODATKOWE INFORMACJE:

Z regulaminem naboru na wolne stanowiska urzędnicze w Urzędzie Gminy w Wierzchosławicach można zapoznać się na stronie internetowej: Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Wierzchosławice ug@wierzchoslawice.pl.

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Wierzchosławice: ug@wierzchoslawice.pl oraz na tablicy informacyjnej w siedzibie Urzędu Gminy w Wierzchosławicach niezwłocznie po przeprowadzonym naborze.

Wymagane dokumenty aplikacyjne winny być przez kandydata własnoręcznie podpisane i złożone osobiście lub doręczone listownie w terminie do dnia 08 sierpnia 2017 r. w godz. od 7.30 do 15.30 pod adresem:

Urząd Gminy Wierzchosławice33-122 Wierzchosławice 550 (sekretariat, pok. 29) w zaklejonych kopertach z dopiskiem:

„Nabór na stanowisko urzędnicze referent ds. zamówień publicznych, ewidencji działalności gospodarczej i promocji Gminy Wierzchosławice”.

Aplikacje, które wpłyną po wyżej określonym terminie (decyduje data wpływu do Urzędu), nie będą rozpatrywane.

Urząd Gminy zastrzega sobie prawo przeprowadzenia rozmów z wybranymi kandydatami.

Dodatkowe informacje można uzyskać codziennie w godzinach 7.30 – 15.30 pod numerem telefonu: tel. (48) 146319014.

Wykaz nieruchomości – dzierżawa – Gmina Wierzchosławice – 9 działek

Wójt Gminy Wierzchosławice podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do dierżawy w trybie bezprzetargowym:

1. Nr działki: 400/1 – 0,25ha – Rudka
2. Nr działki: 552/3 – 0,41ha – Bogumiłowice
3. Nr działki: 283 – 0,10ha – Komorów
4. Nr działki: 574/3 – 0,47ha – Łętowice
5. Nr działki: 537/3 – 0,59ha – Mikołajowice
6. Nr działki: 1392/1 – 0,12ha – Wierzchosławice
7. Nr działki: 122/57 – 0,24ha – Wierzchosławice
8. Nr działki: 582/68 – 0,426ha – Wierzchosławice
9. Nr działki: 1249/8 – 0,36ha – Wierzchosławice

SZCZEGÓŁY W PLIKU PDF – WYKAZ nieruchomosci do dzierzawy Gmina Wierzchosławice – 9 działek – plik PDF (Adobe Reader)

Ogłoszenie o drugim przetargu – Nieruchomość Wierzchosławice – 0,04ha

OGŁOSZENIE O DRUGIM PRZETARGU

 Na podstawie art. 38 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2016 r., poz. 2147 z późn. zm.) oraz § 6 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 22 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2014, poz.1490)

Wójt Gminy Wierzchosławice podaje do publicznej wiadomości, że przeznaczył do sprzedaży w formie drugiego nieograniczonego przetargu ustnego nieruchomość niezabudowaną położoną w Wierzchosławicach i obniżył jej cenę wywoławczą.

Dane dotyczące nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w formie drugiego nieograniczonego przetargu ustnego:

Przedmiotowa nieruchomość leży na obszarze objętym nieaktualnym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego Gminy Wierzchosławice. Zgodnie z obowiązującym Kierunkiem Studium Gminy Wierzchosławice przedmiotowa nieruchomość oznaczona jest symbolem B – teren funkcji mieszkalnej, rolnej.

Infrastruktura techniczna:

Na działce znajdują się przyłącza: wodociągowy, gazowy, kanalizacyjny, energetyczny wraz ze słupem niskiego napięcia.

Drogi dojazdowe – od gminnej drogi nr 582/72 częściowo asfaltowej, przy styku z działką nr 582/72 – gruntowej.

Nieruchomość stanowiąca przedmiot przetargu nie jest obciążona ograniczonymi prawami rzeczowymi i nie ma przeszkód prawnych w rozporządzaniu nią.

Wadium w pieniądzu należy wpłacić do dnia 8 sierpnia 2017 r. do godz. 9.00 na konto Urzędu Gminy Wierzchosławice nr 20 8591 0007 0080 0207 2748 0010 Krakowski Bank Spółdzielczy w Krakowie Oddz. Tarnów lub w kasie Krakowskiego Banku Spółdzielczego w Krakowie Oddz. Tarnów, Filia w Wierzchosławicach (parter Urzędu Gminy Wierzchosławice).

Wadium wniesione przez uczestnika przetargu, który przetarg wygrał zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości, pozostałym uczestnikom przetargu zostanie niezwłocznie zwrócone po zamknięciu przetargu.

Jeżeli uczestnik przetargu, który zostanie ustalony kandydatem na nabywcę w wyniku przetargu będzie uchylał się od zawarcia umowy sprzedaży nieruchomości, wpłacone wadium przepada na rzecz Gminy Wierzchosławice.

Zgodnie z ustawą z dnia 25 lutego 1964 r. Kodeks rodzinny i opiekuńczy (Dz. U. z 2015 poz. 2082) osoba fizyczna, która zostanie ustalona w przetargu jako kandydat na nabywcę nieruchomości a pozostająca w związku małżeńskim, w którym panuje małżeńska wspólność majątkowa musi przed dokonaniem czynności prawnej prowadzącej do odpłatnego nabycia nieruchomości uzyskać zgodę drugiego małżonka. Nabycie następuje na obojga małżonków niezależnie od tego na nazwisko którego z małżonków wpłacone zostało wadium i który był obecny na przetargu.

Minimalne pierwsze postąpienie podczas licytacji wynosi 1% ceny wywoławczej dla działki
z zaokrągleniem do pełnych dziesiątek zł.

Otwarcie przetargu – licytacja odbędzie się:

w dniu 11 sierpnia 2017 r. o godz. 9:00

w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Wierzchosławice – I piętro, pok. nr 12.

Dodatkowych informacji o nieruchomości, będącej przedmiotem przetargu udzielają: pracownik na stanowisku referenta ds. geodezji i gospodarki nieruchomościami Pani Barbara Krawczyk, pokój
nr 3, I piętro, nr tel. (14) 6319036.

Koszty notarialne związane z zawarciem umowy sprzedaży w całości ponosi nabywca nieruchomości. Geodezyjne okazanie granic działek następuje na wniosek i koszt nabywcy.

Ogłoszenie o przetargu zostaje opublikowane na stronie internetowej Gminy Wierzchosławice,
w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na tablicy ogłoszeń tutejszego Urzędu.

Ogłoszenie o przetargu – Nieruchomość Wierzchosławice 0,04ha

OGŁOSZENIE O PRZETARGU

 Na podstawie art. 38 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2016 r., poz. 2147 z późn. zm.) oraz § 6 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 22 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2014, poz.1490)

Wójt Gminy Wierzchosławice podaje do publicznej wiadomości, że przeznaczył do sprzedaży w formie nieograniczonego przetargu ustnego nieruchomość niezabudowaną położoną w Wierzchosławicach.

Dane dotyczące nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w formie nieograniczonego przetargu ustnego:

Przedmiotowa nieruchomość leży na obszarze objętym nieaktualnym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego Gminy Wierzchosławice. Zgodnie z obowiązującym Kierunkiem Studium Gminy Wierzchosławice przedmiotowa nieruchomość oznaczona jest symbolem G – obszar funkcji rekreacyjnej.

Infrastruktura techniczna:

Przez działkę przebiega sieć wodociągowa, zaś w bliskim zasięgu znajdują się przyłącza: kanalizacyjny i energetyczny.

Działka znajduje się w północno-zachodniej części wsi, w bliskiej odległości lasu oraz zbiornika wodnego.

Drogi dojazdowe – działka leży przy drodze gminnej nr 122/95.

Nieruchomość stanowiąca przedmiot przetargu nie jest obciążona ograniczonymi prawami rzeczowymi i nie ma przeszkód prawnych w rozporządzaniu nią.

Wadium w pieniądzu należy wpłacić do dnia 8 sierpnia 2017 r. do godz. 10.00 na konto Urzędu Gminy Wierzchosławice nr 20 8591 0007 0080 0207 2748 0010 Krakowski Bank Spółdzielczy w Krakowie Oddz. Tarnów lub w kasie Krakowskiego Banku Spółdzielczego w Krakowie Oddz. Tarnów, Filia w Wierzchosławicach (parter Urzędu Gminy Wierzchosławice).

Wadium wniesione przez uczestnika przetargu, który przetarg wygrał zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości, pozostałym uczestnikom przetargu zostanie niezwłocznie zwrócone po zamknięciu przetargu.

Jeżeli uczestnik przetargu, który zostanie ustalony kandydatem na nabywcę w wyniku przetargu będzie uchylał się od zawarcia umowy sprzedaży nieruchomości, wpłacone wadium przepada na rzecz Gminy Wierzchosławice.

Zgodnie z ustawą z dnia 25 lutego 1964 r. Kodeks rodzinny i opiekuńczy (Dz. U. z 2015 poz. 2082) osoba fizyczna, która zostanie ustalona w przetargu jako kandydat na nabywcę nieruchomości
a pozostająca w związku małżeńskim, w którym panuje małżeńska wspólność majątkowa musi przed dokonaniem czynności prawnej prowadzącej do odpłatnego nabycia nieruchomości uzyskać zgodę drugiego małżonka. Nabycie następuje na obojga małżonków niezależnie od tego na nazwisko którego z małżonków wpłacone zostało wadium i który był obecny na przetargu.

Minimalne pierwsze postąpienie podczas licytacji wynosi 1% ceny wywoławczej dla działki
z zaokrągleniem do pełnych dziesiątek zł.

Otwarcie przetargu – licytacja odbędzie się:

w dniu 11 sierpnia 2017 r. o godz. 10:00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Wierzchosławice – I piętro, pok. nr 12.

Dodatkowych informacji o nieruchomościach, będących przedmiotem przetargu udziela: pracownik na stanowisku referenta ds. geodezji i gospodarki nieruchomościami Pani Barbara Krawczyk, pokój nr 3, I piętro, nr tel. (14) 6319036.

Koszty notarialne związane z zawarciem umowy sprzedaży w całości ponosi nabywca nieruchomości. Geodezyjne okazanie granic działek następuje na wniosek i koszt nabywcy.

Ogłoszenie o przetargu zostaje opublikowane na stronie internetowej Gminy Wierzchosławice, w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na tablicy ogłoszeń tutejszego Urzędu.

Termin wywieszenia ogłoszenia:

Od dnia : 05.07.2017 r.

Do dnia: 07.08.2017 r.

Wykaz nieruchomości do sprzedaży RUDCE – Gmina Wierzchosławice

OGŁOSZENIE O PRZETARGU

Na podstawie art. 38 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2016 r., poz. 2147 z późn. zm.) oraz § 6 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 22 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2014, poz.1490)

Wójt Gminy Wierzchosławice podaje do publicznej wiadomości, że przeznaczył do sprzedaży w formie nieograniczonego przetargu ustnego nieruchomości niezabudowane położone w Rudce

Dane dotyczące nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w formie nieograniczonego przetargu ustnego:

Przedmiotowe nieruchomości leży na obszarze objętym nieaktualnym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego Gminy Wierzchosławice. Zgodnie z obowiązującym Kierunkiem Studium Gminy Wierzchosławice przedmiotowa nieruchomość oznaczona jest symbolem B – teren funkcji mieszkalnej, rolnej. Dla każdej z przedmiotowych nieruchomości zostały wydane decyzje o warunkach zabudowy.

Infrastruktura techniczna:

W bliskim zasięgu działek znajdują się przyłącza: wodociągowy, gazowy, kanalizacyjny, energetyczny.

Drogi dojazdowe – działki leżą przy drogach gminnych nr 452/32, nr 452/7- gruntowych, nr 452/12 nr 452/3 – żwirowych, 453 – asfaltowej.

Nieruchomości stanowiące przedmiot przetargu nie są obciążone ograniczonymi prawami rzeczowymi i nie ma przeszkód prawnych w rozporządzaniu nimi.

Wadium w pieniądzu należy wpłacić do dnia 25 lipca 2017 r. do godz. 10.00 na konto Urzędu Gminy Wierzchosławice nr 20 8591 0007 0080 0207 2748 0010 Krakowski Bank Spółdzielczy w Krakowie Oddz. Tarnów lub w kasie Krakowskiego Banku Spółdzielczego w Krakowie Oddz. Tarnów, Filia w Wierzchosławicach (parter Urzędu Gminy Wierzchosławice).

Wadium wniesione przez uczestnika przetargu, który przetarg wygrał zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości, pozostałym uczestnikom przetargu zostanie niezwłocznie zwrócone po zamknięciu przetargu.

Jeżeli uczestnik przetargu, który zostanie ustalony kandydatem na nabywcę w wyniku przetargu będzie uchylał się od zawarcia umowy sprzedaży nieruchomości, wpłacone wadium przepada na rzecz Gminy Wierzchosławice.

Zgodnie z ustawą z dnia 25 lutego 1964 r. Kodeks rodzinny i opiekuńczy (Dz. U. z 2015 poz. 2082) osoba fizyczna, która zostanie ustalona w przetargu jako kandydat na nabywcę nieruchomości a pozostająca w związku małżeńskim, w którym panuje małżeńska wspólność majątkowa musi przed dokonaniem czynności prawnej prowadzącej do odpłatnego nabycia nieruchomości uzyskać zgodę drugiego małżonka. Nabycie następuje na obojga małżonków niezależnie od tego na nazwisko którego z małżonków wpłacone zostało wadium i który był obecny na przetargu.

Minimalne pierwsze postąpienie podczas licytacji wynosi 1% ceny wywoławczej dla działki z zaokrągleniem do pełnych dziesiątek zł.

Otwarcie przetargu – licytacja odbędzie się:

w dniu 28 lipca 2017 r. o godz. 10:00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Wierzchosławice – I piętro, pok. nr 12.

Dodatkowych informacji o nieruchomościach, będących przedmiotem przetargu udzielają: pracownik na stanowisku referenta ds. geodezji i gospodarki nieruchomościami Pani Barbara Krawczyk, pokój nr 3, I piętro, nr tel. (14) 6319036.

Koszty notarialne związane z zawarciem umowy sprzedaży w całości ponosi nabywca nieruchomości. Geodezyjne okazanie granic działek następuje na wniosek i koszt nabywcy.

Ogłoszenie o przetargu zostaje opublikowane na stronie internetowej Gminy Wierzchosławice, w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na tablicy ogłoszeń tutejszego Urzędu.

Zmień rozmiar czcionki
Zmień kontrast strony