Wykaz nieruchomości do sprzedaży – działka Łętowice – 0,01ha

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO SPRZEDAŻY

Na podstawie art. 35 ust. 1, 2 i art. 37 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. Z 2016 r. poz. 2147 z późn. zm.) Wójt Gminy Wierzchosławice podaje do publicznej wiadomości, że przeznaczył do sprzedaży w trybie bezprzetargowym działkę niezabudowaną położoną w Gminie Wierzchosławice, we wsi Łętowice

Łętowice - działka

Sprzedaż bezprzetargowa następuje w celu poprawienia warunków zagospodarowania nieruchomości sąsiedniej.

Termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 i 2 – ustawy o gospodarce nieruchomościami – 6 tygodni od dnia wywieszenia niniejszego wykazu.

Wykaz wywiesza się na okres 21 dni.

Termin wywieszenia wykazu:

Od dnia 17.01.2018 r.

Do dnia 05.02.2018 r.

Wykaz nieruchomości do sprzedaży – działka Bogumiłowice – 0,28ha

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO SPRZEDAŻY

Na podstawie art. 35 ust. 1, 2 i art. 37 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. Z 2016 r. poz. 2147 z późn. zm.) Wójt Gminy Wierzchosławice podaje do publicznej wiadomości, że przeznaczył do sprzedaży w trybie bezprzetargowym działkę niezabudowaną położoną w Gminie Wierzchosławice, we wsi Bogumiłowice

Działka Bogumiłowice

Sprzedaż bezprzetargowa następuje w celu poprawienia warunków zagospodarowania nieruchomości sąsiedniej.

Termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 i 2 – ustawy o gospodarce nieruchomościami – 6 tygodni od dnia wywieszenia niniejszego wykazu.

Wykaz wywiesza się na okres 21 dni.

Termin wywieszenia wykazu:

Od dnia 17.01.2018 r.

Do dnia 05.02.2018 r.

Wykaz nieruchomości do sprzedaży – działka Gmina Wierzchosławice – 0,0475 ha

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO SPRZEDAŻY

Na podstawie art. 35 ust. 1, 2 i art. 37 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. Z 2016 r. poz. 2147 z późn. zm.) Wójt Gminy Wierzchosławice podaje do publicznej wiadomości, że przeznaczył do sprzedaży w trybie bezprzetargowym działkę niezabudowaną położoną w Gminie Wierzchosławice

Sprzedaż bezprzetargowa następuje w celu poprawienia warunków zagospodarowania nieruchomości sąsiedniej.

Termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 i 2 – ustawy o gospodarce nieruchomościami – 6 tygodni od dnia wywieszenia niniejszego wykazu.

Wykaz wywiesza się na okres 21 dni.

Termin wywieszenia wykazu:

Od dnia 17.01.2018 r.

Do dnia 05.02.2018 r.

Nabór na stanowisko WYCHOWAWCY do JO 1/2 etatu PWDz w Łętowicach

Kierownik Placówki Wsparcia Dziennego w Łętowicach OGŁASZA NABÓR NA STANOWISKO WYCHOWAWCA W PLACÓWCE WSPARCIA DZIENNEGO w Łętowicach

1. Nazwa i adres jednostki:

Placówka Wsparcia Dziennego

Łętowice 371, 33-121 Bogumiłowice

2. Stanowisko pracy: Wychowawca

Wymiar czasu pracy : ½ etatu ( 20 godzin tygodniowo )

3. Zakres zadań wykonywanych na stanowisku:

– opieka nad dziećmi przebywającymi w świetlicy środowiskowej,

– organizacja czasu wolnego, zajęć pozalekcyjnych, w tym przygotowywanie sali i dbanie o czystość i porządek sali oraz przygotowywanie poczęstunku dla dzieci,

– sprawowanie nadzoru nad wolontariuszami,

– pomoc przy pozyskiwaniu środków zewnętrznych, współpraca przy pisaniu projektów grantowych oraz w ramach środków europejskich,

– organizacja pracy świetlicy,

– współpraca z przedstawicielami innych instytucji zajmujących się pomocą dziecku i rodzinie,

– prowadzenie dokumentacji świetlicy i podopiecznych

– współpraca z rodzicami dzieci uczęszczających na świetlicę (w tym organizacja zajęć),

– wykonywanie innych zadań zleconych przez Kierownika Placówki .

4. Wymagania niezbędne:

1. Obywatelstwo polskie,

2. Posiadanie wykształcenia wyższego:

na kierunku pedagogika, pedagogika specjalna, psychologia, socjologia, praca socjalna, nauki o rodzinie lub na innym kierunku, którego program obejmuje resocjalizację, pracę socjalną, pedagogikę opiekuńczo-wychowawczą lub

na dowolnym kierunku, uzupełnione studiami podyplomowymi w zakresie psychologii, pedagogiki, nauk o rodzinie, resocjalizacji lub kursem kwalifikacyjnym z zakresu pedagogiki opiekuńczo-wychowawczej,

3. Pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych.

4. Nieposzlakowana opinia.

5. Spełnianie wymagań określonych w art. 26 ust. 2 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i pieczy zastępczej (Dz.U. Nr 149, poz. 887 z późn. zm.), tj. w placówce wsparcia dziennego z dziećmi może pracować osoba, która:

a) nie jest i nie była pozbawiona władzy rodzicielskiej oraz władza rodzicielska nie jest jej ograniczona ani zawieszona;

b) wypełnia obowiązek alimentacyjny – w przypadku gdy taki obowiązek w stosunku do niej wynika z tytułu egzekucyjnego;

c) nie była skazana prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe.

6. Znajomość ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i pieczy zastępczej (Dz.U. Nr 149, poz. 887 z późn. zm.)

5. Wymagania dodatkowe:

1. Umiejętność obsługi komputera.

2. Wysoka kultura osobista.

3. Odporność psychiczna.

4. Umiejętność pracy w zespole oraz organizowania czasu pracy, komunikatywność.

5. Obowiązkowość, rzetelność, terminowość i odpowiedzialność w zakresie powierzonych obowiązków.

6. Kreatywność, zaangażowanie i motywacja do pracy.

7. Samodzielność, umiejętność pracy z dziećmi, staranność.

6. Informacje o warunkach pracy na stanowisku:

1) praca w siedzibie świetlicy (Łętowice 371,33-121 Bogumiłowice );

2) możliwe wyjazdy służbowe.

3) ½ etatu ( 20 godzin tygodniowo)

7. Wymagane dokumenty:

1) list motywacyjny,

2) życiorys z opisem dotychczasowej działalności zawodowej (cv),

3) kserokopia dowodu osobistego,

4) podpisane oświadczenie o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie oraz za przestępstwa skarbowe (w przypadku zatrudnienia pracownik będzie zobowiązany dostarczyć zaświadczenie o niekaralności),

5) podpisane oświadczenie o stanie zdrowia pozwalającym na pracę na wskazanym stanowisku (w przypadku zatrudnienia pracownik zostanie skierowany na wstępne badania lekarskie do lekarza medycyny pracy),

6) kopie dyplomów oraz innych dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie i kwalifikacje,

7) pisemna koncepcja pracy

8) podpisane oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych,

9) podpisane oświadczenie o spełnianiu wymagań określonych w art. 26 ust. 2 Ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i pieczy zastępczej (Dz.U. Nr 149, poz. 887 z późń. zm.).

W przypadku zatrudnienia kandydat zobowiązany jest do przedłożenia do wglądu pracodawcy oryginały dokumentów.

Wymagane dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny i cv należy opatrzyć klauzulą oraz czytelnym podpisem:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. Z 2002 r. Nr 101 poz. 926 ze zm.) oraz ustawą z dnia 21 listopada 2008 roku o pracownikach samorządowych (Dz. U. Nr 223 poz. 1458 ze zm.)”

Komplet dokumentów aplikacyjnych w zamkniętej kopercie z dopiskiem:

Nabór na stanowisko wychowawcy w Placówce Wsparcia Dziennego Łętowicach ”

należy składać w Sekretariacie Urzędu Gminy Wierzchosławice, Wierzchosławice 550, 33-122 Wierzchosławice , w terminie do 06.10.2017 r. do godziny 14.00 (liczy się data wpływu).

Aplikacje, które wpłyną do Urzędu niekompletne lub po terminie nie będą rozpatrywane.

Osoba , które spełni wymagania i zostanie wybrana przez powołaną komisję zostanie powiadomiona telefonicznie i poproszona na rozmowę kwalifikacyjną .

Drugie ogłoszenie o przetargu ustnego nieruchomości w Wierzchosławicach

OGŁOSZENIE O PRZETARGU

 Na podstawie art. 38 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2016 r., poz. 2147 z późn. zm.) oraz § 6 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 22 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2014, poz.1490)

Wójt Gminy Wierzchosławice podaje do publicznej wiadomości, że przeznaczył do sprzedaży w formie drugiego nieograniczonego przetargu ustnego nieruchomość niezabudowaną położoną w Wierzchosławicach

Dane dotyczące nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w formie nieograniczonego przetargu ustnego:

Przedmiotowa nieruchomość leży na obszarze objętym nieaktualnym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego Gminy Wierzchosławice. Zgodnie z obowiązującym Kierunkiem Studium Gminy Wierzchosławice przedmiotowa nieruchomość oznaczona jest symbolem G – obszar funkcji rekreacyjnej.

Infrastruktura techniczna:

Przez działkę przebiega sieć wodociągowa, zaś w bliskim zasięgu znajdują się przyłącza: kanalizacyjny i energetyczny.

Działka znajduje się w północno-zachodniej części wsi, w bliskiej odległości lasu oraz zbiornika wodnego.

Drogi dojazdowe – działka leży przy drodze gminnej nr 122/95.

Nieruchomość stanowiąca przedmiot przetargu nie jest obciążona ograniczonymi prawami rzeczowymi i nie ma przeszkód prawnych w rozporządzaniu nią.

Wadium w pieniądzu należy wpłacić do dnia 16 października 2017 r. do godz. 9.00 na konto Urzędu Gminy Wierzchosławice nr 63 8591 0007 0080 0207 2748 0012 Krakowski Bank Spółdzielczy w Krakowie Oddz. Tarnów lub w kasie Krakowskiego Banku Spółdzielczego w Krakowie Oddz. Tarnów, Filia w Wierzchosławicach (parter Urzędu Gminy Wierzchosławice).

Wadium wniesione przez uczestnika przetargu, który przetarg wygrał zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości, pozostałym uczestnikom przetargu zostanie niezwłocznie zwrócone po zamknięciu przetargu.

Jeżeli uczestnik przetargu, który zostanie ustalony kandydatem na nabywcę w wyniku przetargu będzie uchylał się od zawarcia umowy sprzedaży nieruchomości, wpłacone wadium przepada na rzecz Gminy Wierzchosławice.

Zgodnie z ustawą z dnia 25 lutego 1964 r. Kodeks rodzinny i opiekuńczy (Dz. U. z 2015 poz. 2082) osoba fizyczna, która zostanie ustalona w przetargu jako kandydat na nabywcę nieruchomości
a pozostająca w związku małżeńskim, w którym panuje małżeńska wspólność majątkowa musi przed dokonaniem czynności prawnej prowadzącej do odpłatnego nabycia nieruchomości uzyskać zgodę drugiego małżonka. Nabycie następuje na obojga małżonków niezależnie od tego na nazwisko którego z małżonków wpłacone zostało wadium i który był obecny na przetargu.

Minimalne pierwsze postąpienie podczas licytacji wynosi 1% ceny wywoławczej dla działki
z zaokrągleniem do pełnych dziesiątek zł.

Otwarcie przetargu – licytacja odbędzie się:

w dniu 18 października 2017 r. o godz. 9:00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Wierzchosławice – I piętro, pok. nr 12.

Dodatkowych informacji o nieruchomościach, będących przedmiotem przetargu udziela: pracownik na stanowisku referenta ds. geodezji i gospodarki nieruchomościami Pani Barbara Krawczyk, pokój nr 3, I piętro, nr tel. (14) 6319036.

Koszty notarialne związane z zawarciem umowy sprzedaży w całości ponosi nabywca nieruchomości. Geodezyjne okazanie granic działek następuje na wniosek i koszt nabywcy.

Ogłoszenie o przetargu zostaje opublikowane na stronie internetowej Gminy Wierzchosławice,
w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na tablicy ogłoszeń tutejszego Urzędu.

Termin wywieszenia ogłoszenia:

Od dnia : 13.09.2017 r.

Do dnia: 13.10.2017 r.

Ogłoszenie o przetargu nieruchomości – obręb RUDKA gmina Wierzchosławice

OGŁOSZENIE O PRZETARGU

 Na podstawie art. 38 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2016 r., poz. 2147 z późn. zm.) oraz § 6 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 22 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2014, poz.1490)

Wójt Gminy Wierzchosławice podaje do publicznej wiadomości, że przeznaczył do sprzedaży w formie drugiego nieograniczonego przetargu ustnego nieruchomości niezabudowane położone w Rudce

Dane dotyczące nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w formie nieograniczonego przetargu ustnego:

Przedmiotowe nieruchomości leżą na obszarze objętym nieaktualnym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego Gminy Wierzchosławice. Zgodnie z obowiązującym Kierunkiem Studium Gminy Wierzchosławice przedmiotowa nieruchomość oznaczona jest symbolem B – teren funkcji mieszkalnej, rolnej. Dla każdej z przedmiotowych nieruchomości zostały wydane decyzje
o warunkach zabudowy.

Infrastruktura techniczna:

W bliskim zasięgu działek znajdują się przyłącza: wodociągowy, gazowy, kanalizacyjny, energetyczny.

Drogi dojazdowe – działki leżą przy drogach gminnych nr 452/32, nr 452/7- gruntowych, nr 452/12 nr 452/3 – żwirowych, 453 – asfaltowej.

Nieruchomości stanowiące przedmiot przetargu nie są obciążone ograniczonymi prawami rzeczowymi i nie ma przeszkód prawnych w rozporządzaniu nimi.

Wadium w pieniądzu należy wpłacić do dnia 16 października 2017 r. do godz. 10.00 na konto Urzędu Gminy Wierzchosławice nr 63 8591 0007 0080 0207 2748 0012 Krakowski Bank Spółdzielczy w Krakowie Oddz. Tarnów lub w kasie Krakowskiego Banku Spółdzielczego w Krakowie Oddz. Tarnów, Filia w Wierzchosławicach (parter Urzędu Gminy Wierzchosławice).

Wadium wniesione przez uczestnika przetargu, który przetarg wygrał zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości, pozostałym uczestnikom przetargu zostanie niezwłocznie zwrócone po zamknięciu przetargu.

Jeżeli uczestnik przetargu, który zostanie ustalony kandydatem na nabywcę w wyniku przetargu będzie uchylał się od zawarcia umowy sprzedaży nieruchomości, wpłacone wadium przepada na rzecz Gminy Wierzchosławice.

Zgodnie z ustawą z dnia 25 lutego 1964 r. Kodeks rodzinny i opiekuńczy (Dz. U. z 2015 poz. 2082) osoba fizyczna, która zostanie ustalona w przetargu jako kandydat na nabywcę nieruchomości a pozostająca w związku małżeńskim, w którym panuje małżeńska wspólność majątkowa musi przed dokonaniem czynności prawnej prowadzącej do odpłatnego nabycia nieruchomości uzyskać zgodę drugiego małżonka. Nabycie następuje na obojga małżonków niezależnie od tego na nazwisko którego z małżonków wpłacone zostało wadium i który był obecny na przetargu.

Minimalne pierwsze postąpienie podczas licytacji wynosi 1% ceny wywoławczej dla działki
z zaokrągleniem do pełnych dziesiątek zł.

Otwarcie przetargu – licytacja odbędzie się:

w dniu 18 października 2017 r. o godz. 10:00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Wierzchosławice – I piętro, pok. nr 12.

Dodatkowych informacji o nieruchomościach, będących przedmiotem przetargu udzielają: pracownik na stanowisku referenta ds. geodezji i gospodarki nieruchomościami Pani Barbara Krawczyk, pokój nr 3, I piętro, nr tel. (14) 6319036.

Koszty notarialne związane z zawarciem umowy sprzedaży w całości ponosi nabywca nieruchomości. Geodezyjne okazanie granic działek następuje na wniosek i koszt nabywcy.

Ogłoszenie o przetargu zostaje opublikowane na stronie internetowej Gminy Wierzchosławice, w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na tablicy ogłoszeń tutejszego Urzędu.

Termin wywieszenia ogłoszenia:

Od dnia : 13.09.2017 r.

Do dnia: 13.10.2017 r.

Zmień rozmiar czcionki
Zmień kontrast strony