Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży – Gmina Wierzchosławice (Wierzchosławice, Mikołajowice, Rudka, Łętowice)

Szanowni Państwo przedstawiamy poniżej linki do plików PDF które informują o sprzedaży działek:

Roboty konserwacyjno-remontowe Sali Gimnastycznej w Szkole Podstawowej w Wierzchosławicach

Zapraszamy na złożenie oferty cenowej za wykonanie inwestycji pn. „Roboty konserwacyjno-remontowe Sali Gimnastycznej w Szkole Podstawowej w Wierzchosławicach”. Data składania oferty mija dnia 27 czerwca 2018r. o godz 15:00 na email ug@wierzchoslawice.pl lub w Urzędzie Gminy.

Pliki z informacją:

Odpowiedzi na pytania:

Zapytanie ofertowe – wykonanie inwestycji pn. „Remont utwardzenia terenu przy Szkole Podstawowej w Mikołajowicach – etap II”

Zapraszamy do złożenia oferty cenowej za wykonanie inwestycji pn. „Remont utwardzenia terenu przy Szkole Podstawowej w Mikołajowicach – etap II”.

Przedmiotem zapytania jest wykonanie robót brukarskich związanych z remontem utwardzenia terenu przyszkolnego na zasadzie skosztorysuj i wybuduj. Roboty obejmą wykonanie częściowego korytowania, uzupełnienia warstw podbudowy z kruszyw, ułożenie części krawężników i obrzeży oraz kostki brukowej.

Więcej informacji i szczegółów: Zapytanie ofertowe – utwardzenie terenu – remont szkoła Mikołajowice plik PDF (Adobe Reader)

Wykaz nieruchomości do sprzedaży – działka Łętowice 0,0296ha

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO SPRZEDAŻY

Na podstawie art. 35 ust. 1, 2 i art. 37 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. Z 2018 r. poz. 121 z późn. zm.)

Wójt Gminy Wierzchosławice

podaje do publicznej wiadomości, że przeznaczył do sprzedaży w trybie przetargowym ustnym ograniczonym działkę niezabudowaną położoną w Gminie Wierzchosławice, obręb Łętowice.

O zakup przedmiotowej nieruchomości mogą ubiegać się jedynie osoby bądź podmioty, będące właścicielami sąsiednich nieruchomości do działki nr 1391/11.

Termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 i 2 – ustawy o gospodarce nieruchomościami – 6 tygodni od dnia wywieszenia niniejszego wykazu.

Wykaz wywiesza się na okres 21 dni.

Ogłoszenie o rokowaniach po drugim przetargu zakończonym wynikiem negatywnym na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, położonej w Wierzchosławicach, stanowiącej własność Gminy Wierzchosławice.

OGŁOSZENIE O ROKOWANIACH

Wójt Gminy Wierzchosławice ogłasza

ROKOWANIA

po drugim przetargu zakończonym wynikiem negatywnym

na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, położonej 
w Wierzchosławicach, stanowiącej własność Gminy Wierzchosławice.

 

W zakres sprzedaży wchodzi nieruchomość, którą jest działka niezabudowana oznaczona w ewidencji gruntów i budynków numerem 582/39 o pow. 0,04 ha, ujawniona w księdze wieczystej 
nr  TR1T/00108246/9 prowadzonej przez Sąd Rejonowy Wydział VI Ksiąg Wieczystych  w Tarnowie,  położona w Wierzchosławicach, stanowiąca własność Gminy Wierzchosławice.

 

Nieruchomość będąca przedmiotem sprzedaży położona jest na obszarze objętym nieaktualnym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego Gminy Wierzchosławice. Zgodnie 
z obowiązującym Kierunkiem Studium Gminy Wierzchosławice przedmiotowe działki oznaczone są symbolem B – teren funkcji mieszkalnej, rolnej.

 

Cena wywoławcza przedmiotowej nieruchomości wynosi 7 000,00 zł netto (słownie: siedem tysięcy 
i 00/100 złotych netto).

Wysokość Zaliczki wynosi 500 zł netto (słownie: pięćset i 00/100 złotych netto)

 

Do zaoferowanej przez uczestnika rokowań ceny nieruchomości doliczony zostanie podatek VAT według stawki obowiązującej na dzień sprzedaży.

W/w nieruchomość nie została sprzedana w przetargach prowadzonych w dniach 21.04.2017 r. – I przetarg oraz  11.08.2017r. – II przetarg.

Rokowania zostaną przeprowadzone w dniu 20.03.2018 r. o godz. 10.00 w siedzibie Urzędu Gminy Wierzchosławice, 33-122 Wierzchosławice 550 w sali konferencyjnej urzędu, pokój nr 12 – I piętro.

 Warunki przystąpienia do rokowań:

Pisemne zgłoszenie udziału w rokowaniach należy składać w zaklejonych kopertach w sekretariacie Urzędu Gminy Wierzchosławice, 33-122 Wierzchosławice 550 do dnia 13.03.2018 r. do godz. 12.00.

Zgłoszenie udziału w rokowaniach powinno zawierać:

– Imię, nazwisko i adres albo nazwę lub firmę oraz siedzibę, jeżeli zgłaszającym jest osoba prawna lub inny podmiot,

– datę sporządzenia głoszenia,

– oświadczenie, że zgłaszający zapoznał się z warunkami rokowań i przyjmuje te warunki bez zastrzeżeń,

– proponowaną cenę i sposób jej zapłaty,

– własnoręczny podpis,

– oświadczenie, że zgłaszający zapoznał się ze stanem faktycznym i prawnym nieruchomości.

 

Do zgłoszenia należy dołączyć kopię dowodu wpłaty zaliczki.

Koperty powinny być zamknięte i opisane w następujący sposób:

„ Rokowania 20.03.2018 r. – Wierzchosławice, dz. nr 582/39”

 1. Zaliczkę w kwocie 500 zł należy wpłacić do dnia 13.03.2018 r. do godz. 12.00 na konto Urzędu Gminy Wierzchosławice nr 20 8591 0007 0080 0207 2748 0010 Krakowski Bank Spółdzielczy w Krakowie Oddz. Tarnów lub w kasie Krakowskiego Banku Spółdzielczego w Krakowie Oddz. Tarnów, Filia w Wierzchosławicach (parter Urzędu Gminy Wierzchosławice). Za datę wniesienia zaliczki uważa się datę wpływu środków pieniężnych na rachunek Urzędu Gminy Wierzchosławice.
  1. Warunkiem udziału w rokowaniach jest wniesienie zaliczki oraz okazanie Komisji

– w przypadku osób fizycznych – dowodu tożsamości,

– w przypadku osób prawnych i jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej a podlegających wpisom do rejestrów – aktualnego wypisu z właściwego Rejestru Sądowego, właściwych pełnomocnictw, dowodów tożsamości osób reprezentujących podmiot.
Uczestnicy biorą udział w rokowaniach osobiści lub przez pełnomocnika.

 1. Zaliczkę wpłaconą przez uczestnika rokowań, który został ustalony nabywcą nieruchomości, zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości.
 2. Pozostałym uczestnikom rokowań zaliczka zostaje zwrócona niezwłocznie po odwołaniu lub zamknięciu rokowań, nie później niż przed upływem 3 dni od dnia odwołania lub zamknięcia rokowań w sposób wskazany przez uczestnika rokowań.
 3. Sprzedający najpóźniej w ciągu 21 dni od dnia zamknięcia rokowań zawiadomi nabywcę o miejscu 
  i terminie zawarcia umowy sprzedaży.
 4. Jeżeli osoba, która w wyniku przeprowadzenia rokowań została ustalona nabywcą nieruchomości  nie stawi się bez usprawiedliwienia w miejscu i terminie podanym w zawiadomieniu o zawarciu umowy notarialnej, Wójt może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacona zaliczka nie podlega zwrotowi.
 5. Nabywca na własny koszt ustala granice nieruchomości. Sprzedający sprzedaje nieruchomość zgodnie z wyrysem z mapy ewidencyjnej oraz wypisem z ewidencji gruntów i budynków, wydanymi przez Starostę Tarnowskiego.
 6. W przypadku istnienia w granicach działki sieci uzbrojenia technicznego  nabywca zapewni służbom specjalistycznym swobodny do nich dostęp w celu ich konserwacji, a w przypadku kolizji 
  z planowaną inwestycją przełoży na własny koszt i we własnym zakresie, w uzgodnieniu 
  z właścicielami sieci.
 7. Nabywca przyjmuje nieruchomość w stanie istniejącym.
 8. Przed przystąpieniem do rokowań należy zapoznać się z dokumentacją dotyczącą nieruchomości.
 9. Koszty zawarcia umowy notarialnej i opłat sądowych ponosi nabywca nieruchomości.

Szczegółowych informacji udziela Referat Inwestycji, Rozwoju i Gospodarki Nieruchomościami, 
pok. nr 3, tel. 14 6319036.

Zastrzega się prawo zamknięcia rokowań bez wybrania nabywcy nieruchomości.

Nabór na stanowisko wychowawcy w Placówce Wsparcia Dziennego w Łętowicach – 1/2 etatu

Kierownik Placówki Wsparcia Dziennego w Łętowicach ogłasza nabór na stanowisko WYCHOWAWCA w Placówce Wsparcia Dziennego w Łętowicach.

Stanowisko pracy: WYCHAWOWCA
Wymiar czasu pracy: 1/2 etatu (20 godzin tygodniowo)

Komplet dokumentów aplikacyjnych w zamkniętej kopercie należy skłądać w siedzibie Placówki Łętowice 371 (budynek Szkoły Podstawowej w łętowicach) do dnia 15 luty 2018 w godzinach pracy Plaćówki czyli od 15:00 do 19:00.

Szczegóły:

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na wykonywanie przez organizacje pozarządowe i organizacje pożytku publicznego zadań publicznych na rok 2018 z zakresu działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym, pod nazwą: Wspieranie działań na rzecz aktywności społecznej seniorów”.

Wójt Gminy Wierzchosławice ogłasza otwarty konkurs ofert na wykonanie przez organizacje pozarządowe oraz organizacje pożytku publicznego zadań publicznych na rok 2018 z zakresu działaności na rzecz osób w wieku emerytalnym pod nazwą: „Wspieranie działań na rzecz aktywności społęcznej seniorów.”

Zakres rzeczowy, zasady i tryb konkursu określa załącznik do niniejszego ogłoszenia.

Ogłoszenie otwartego konkursu na wykonywanie przez organizacje pozarządowe i organizacje pożytku publicznego zadań publicznych na rok 2018 z zakresu: Nauka szkolnictwo wyższe, edukacja, oświata i wychowanie pod nazwą: „Organizacja wydarzeń kulturalnych i edukacyjnych podczas wakacji letnich dla dzieci i uczniów gminnych szkół”

Wójt Gminy Wierzchosławice ogłasza otwartego konkursu ofert na wykonywanie przez organizacje pozarządowe oraz organizacje pożytku publicznego zadań publicznych na rok 2018 z zakresu: Nauka szkolnictwo wyższe, edukacja, oświata i wychowanie pod nazwą: „Organizacja wydarzeń kulturalnych i edukacyjnych podczas wakacji letnich dla dzieci i uczniów szkół”

Zakres rzeczowy, zasady i tryb konkursu określa załącznik do niniejszego ogłoszenia.

Ogłoszenie otwartego konkursu na wykonywanie w 2018r. przez kluby sportowe działające na terenie Gminy Wierzchosławice, zadań publicznych w zakresie rozwoju sportu.

Zarzązenie Wójta Gminy Wierzchosławice z dnia 31 stycznia 2018r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wykonywanie zadań publicznych.

Wójt Gminy Wierzchosławice ogłasza otwarty konkurs ofert na wykonywanie w 2018r. przez kluby sportowe działające na terenie Gminy Wierzchosławice zadań publicznych w zakresie rozwoju sportu. Zakres rzeczowy, zasady i tryb konkursu określa załącznik. 

Zmień rozmiar czcionki
Zmień kontrast strony