Nie truj. Weź dotację. Wymień piec!

Prawie 210 mln zł Zarząd Województwa Małopolskiego w ramach Regionalnego Programu Województwa Małopolskiego 2014-2020 przeznaczył na wymianę pieców w Małopolsce. Dowiedz się jak skorzystać z tych środków.

Dla kogo dotacje?

Właściciele domów jedno i wielorodzinnych, którzy chcą zlikwidować swój stary piec węglowy i zastąpić go piecem na biomasę lub paliwa gazowe, nowoczesnym piecem węglowym*, źródłem ciepła wykorzystującym odnawialne źródła energii lub podłączyć się do sieci ciepłowniczej.

Jak dostać dotację?

Środki dla mieszkańców w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 dostępne są wyłącznie za pośrednictwem samorządów gminnych.

Zobacz, czy Twoja gminy ubiega się o dotacje na wymianę pieców spalających biomasę lub wykorzystujących paliwa gazowe dla swoich mieszkańców

Zobacz, czy Twoja gminy ubiega się o dotacje na wymianę pieców wykorzystujące paliwa stałe dla swoich mieszkańców

Sprawdź jakie to proste

W ramach realizowanych projektów będzie możliwe:

1. Wykonanie bezpłatnego audytu energetycznego

Dzięki temu ocenisz opłacalność inwestycji i dowiesz się jakie prace termomodernizacyjne trzeba przeprowadzić.

2. Ocieplenie domu

Jeśli audyt wskaże Ci, że niezbędne do wykonania są prace termomodernizacyjne będziesz mógł skorzystać z programu Jawor realizowanego przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w KrakowieLink prowadzi do serwisu zewnętrznego.

3. Wymiana pieca

Jeżeli po audycie zdecydujesz się na wymianę pieca w Twoim domu będziesz mógł otrzymać nawet 8 tys. zł oraz zwrot kosztów niezbędnej wymiany instalacji nawet do 6 tys. zł na jedno źródło ciepła. O termin naboru pytaj w swojej gminie, jeśli ubiega się o środki z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego.

Dowiedz się więcej!

O więcej szczegółów pytaj w najbliższym Punkcie Informacyjnym.

Przyjdź na Festiwal Funduszy Europejskich „Małopolska myśli o Tobie” w Oświęcimiu (7 sierpnia br.), w Olkuszu (21 sierpnia) lub w Nowym Sączu (28 sierpnia). To niepowtarzalna okazja spotkania się w jednym miejscu ze specjalistami ds. Funduszy Europejskich oraz konsultantami z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, aby poznać możliwości pozyskania środków na ocieplanie domu i wymianę starych kotłów na nowoczesne, ekologiczne piece.

* Nie dotyczy gmin z Krakowskiego Obszaru Funkcjonalnego tj. gmin: Biskupice, Czernichów, Igołomia-Wawrzeńczyce, Kocmyrzów-Luborzyca, Kraków, Liszki, Michałowice, Mogilany, Niepołomice, Skawina, Świątniki Górne, Wieliczka Wielka Wieś, Zabierzów, Zielonki

Program pożyczkowy JAWOR na termomodernizację dla osób fizycznych

JAWOR – Program pożyczkowy na termomodernizację dla osób fizycznych

Informujemy,  iż w dniu 1 lipca 2016 r. Rada Nadzorcza WFOŚiGW w Krakowie zatwierdziłaProgram Priorytetowy „Jawor” Poprawa efektywności energetycznej – termomodernizacja budynków jednorodzinnych.  Program stanowi reakcję na coraz większe zapotrzebowanie i zainteresowanie osób fizycznych termomodernizacją budynków jednorodzinnych na terenie województwa małopolskiego. Rada Nadzorcza wyraziła zgodę na przeznaczenie kwoty 10 000 000,00 zł ze środków Wojewódzkiego Funduszu na dofinansowanie zadań określonych Programem w roku 2016. 

Celem programu jest poprawa efektywności energetycznej budynków poprzez docieplenie przegród budowlanych. 

Dofinansowanie udzielane jest w formie preferencyjnej pożyczki w wysokości do 90% kosztu kwalifikowanego. 

 • Wkład własny pożyczkobiorcy musi stanowić minimum 10%.
 • Oprocentowanie pożyczki wynosić będzie 2% w skali roku. 
 • Minimalna kwota pożyczki – 20 000,00 zł, maksymalna kwota pożyczki – 100 000,00 zł.
 • Pożyczka podlegać będzie umorzeniu do 20%.

Program dotyczy termomodernizacji budynków jednorodzinnych o powierzchni docieplanej poniżej 600 m2: ocieplenie ścian budynków, ocieplenie dachów, stropodachów, stropów nad ostatnią kondygnacją, ocieplenie ścian piwnic, stropów piwnic, wymiana okien, drzwi zewnętrznych.

O terminie ogłoszenia naboru wniosków, który uzależniony jest od zakończenia prac testowych związanych z uruchomieniem interaktywnych formularzy służących do składania wniosków, poinformujemy Państwa za pośrednictwem naszej strony internetowej.

Planowany termin – pierwsza połowa sierpnia 2016 r. 

Niezbędnym załącznikiem do wniosku jest audyt lub ocena energetyczna modernizowanego budynku wykonana przez audytora zawierająca w szczególności:

wyliczenie zmniejszenia zapotrzebowania na ciepło grzewcze wyrażone GJ/rok przed i po realizacji inwestycji oraz przewodność cieplna,

a także wyliczenie:

 • ograniczenia emisji CO2 (Mg/rok),
 • ograniczenia emisji pyłów PM10 (Mg/rok),
 • ograniczenia emisji pyłów PM2,5 (Mg/rok).

Zmniejszenie zapotrzebowania na ciepło grzewcze musi wynosić min. 25%.

Prosimy aby czas oczekiwania na ogłoszenie naboru wykorzystać na przygotowanie ww. opracowania.

Poniżej podajemy listy audytorów uprawnionych do przeprowadzenia audytu/oceny:

Warunkiem rozpatrzenia sprawy jest złożenie kompletnego wniosku z wszystkimi załącznikami.

Program oraz lista załączników wymaganych do dokonania oceny wniosku  <przejdź>

Niepełnosprawny pracownik 30+ – kompleksowy program aktywizacji zawodowej niepełnosprawnych mieszkańców województwa małopolskiego

Aktualnie trwa nabór uczestników i uczestniczek do projektu „Niepełnosprawny pracownik 30+ – kompleksowy program aktywizacji zawodowej niepełnosprawnych mieszkańców województwa małopolskiego” realizowanego przez Kontraktor Sp. z o.o. w partnerstwie z Clar System S.A. w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020,  8 Oś Priorytetowa Rynek pracy, Działanie 8.2 Aktywizacja zawodowa, z Europejskiego Funduszu Społecznego.

Projekt „Niepełnosprawny pracownik 30+ (…)” ma na celu podniesienie poziomu aktywności zawodowej  i skierowany jest do 30 osób niepełnosprawnych w wieku 30 lat i więcej, biernych zawodowo lub bezrobotnych, zamieszkujących województwo małopolskie.

Projekt realizowany jest w okresie od 01.07.2016 do 30.06.2017.

W ramach realizacji projektu Uczestnikom i Uczestniczkom zostanie udzielone wsparcie z zakresu:

 1. Identyfikacji osób pozostających bez zatrudnienia
 2. Staży zawodowych
 3. Szkoleń zawodowych
 4. Pośrednictwa pracy
 5. Wsparcia trenera pracy

Ponadto projekt gwarantuje- stypendia szkoleniowe oraz stażowe, zwroty kosztów dojazdu oraz kosztów opieki nad os. zależną.

 

Zgłoszenia do udziału w projekcie, szczegółowe informacje:

 • Telefon- 512 053 545
 • E-mail- malopolskie@kontraktor.biz.pl
 • w Biurze Projektu w Krakowie- ul. Bajana 4, 31-465 Kraków         

na stronie internetowej – www.kontraktor.biz.pl

Przygotowanie niepełnosprawnych do podjęcia pracy

Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw Lokalnych i Regionalnych eMagra ogłasza II turę rekrutacji do projektu „Przygotowanie niepełnosprawnych do podjęcia pracy”

Termin rekrutacji: od 27 lipca do 31 sierpnia 2016 r. (w godz. 9:00-15:00), albo do wyczerpania miejsc.

Miejsce rekrutacji: ul. Krakowska 13 i ul. Św. Anny 5, 33-100 Tarnów.

Do udziału w projekcie zapraszamy osoby spełniające łącznie poniższe kryteria:

 • w wieku 30+,
 • niepełnosprawne posiadające oświadczenie o niepełnosprawności: ksero orzeczenia lub innego dokumentu poświadczającego stan zdrowia wydany przez lekarza (orzeczenie o stanie zdrowia lub opinia),
 • mieszkające na terenie powiatów: tarnowskiego, brzeskiego lub dąbrowskiego,
 • bezrobotne (zaświadczenie z powiatowego urzędu pracy dot. zarejestrowania jako osoba bezrobotna) lub bierne zawodowo,
 • o niskich kwalifikacjach (wykształcenie max. na poziomie ISCED 3 – ponadgimnazjalne).

Formy wsparcia:

 • Indywidualne Plany Działania,
 • Indywidualne poradnictwo zawodowe,
 • Wsparcie motywacyjne,
 • Pośrednictwo pracy,
 • Zatrudnienie wspierane,
 • Warsztaty pn. „Kompetencje kluczowe – obsługa komputera”,
 • Szkolenia/kursy zawodowe,
 • Staże zawodowe – średnio 6 m-cy,
 • Stypendia za udział w warsztatach, szkoleniach, stażach.

Więcej informacji na stronie projektu: www.przygotowanieniepelnosprawnychdopracy.pl

Kontakt:
Biuro Projektów eMagra
ul. Krakowska 13 i ul. Św. Anny 5, 33-100 Tarnów,
tel. 14 656 28 00, 533 566 579

Zmień rozmiar czcionki
Zmień kontrast strony