Jak prawidłowo segregować odpady?

Szanowni Państwo! Prezentujemy broszurę dotyczącą kwestii właściwego segregowania odpadów pochodzących z gospodarstw domowych. Odpowiedzialne gospodarowanie odpadami i właściwa ich segregacja, oprócz korzystnego wpływu na otaczające nas środowisko naturalne, ma również wpływ na wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Należy pamiętać, że odpady z gospodarstwa domowego powinny w pierwszej kolejności trafiać do worków na odpady segregowane, bądź do pojemnika na odpady zmieszane – i być wystawione przed posesję w wyznaczonym terminie zbiórki. Im mniej odpadów trafi na PSZOK, tym mniejsze będą ogólne koszty jego prowadzenia, a tym samym wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi będzie niższa.

Broszura zawiera informacje jakie odpady powinny trafiać do kolorowych worków, jakie do pojemnika, opisuje najważniejsze zasady korzystania z PSZOK oraz wiosennej zbiórki odpadów wielkogabarytowych. Wkrótce ulotka trafi do Państwa domów, ale już dziś możecie się z nią zapoznać na naszej stronie.

Pobierz broszurę w formie PDF

Przeglądaj broszurę:

 

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wierzchosławicach zaprasza do składania ofert na stanowisko opiekun/opiekunka

Kierownik Gminnego Ośrodek Pomocy Społecznej
w Wierzchosławicach
w związku z przystąpieniem do programu
„Opieka wytchnieniowa” – edycja 2019
ponownie ogłasza nabór na stanowisko opiekun /opiekunka 

 1. Wymagania niezbędne:
 • Wykształcenie minimum zawodowe,
 • Posiadanie stanu zdrowia pozwalającego na zatrudnienie na określonym stanowisku
 • Umiejętność skutecznego komunikowania się
 • Umiejętność organizowania pracy w domu podopiecznego ,
 • Znajomość topografii gminy Wierzchosławice
 • Posiadanie prawa jazdy kat. B oraz własnego środka transportu.

Wymagania dodatkowe: Mile widziane, aby osoba świadcząca usługi posiadała kwalifikacje do wykonywania zawodu:  pielęgniarki,  asystenta osoby niepełnosprawnej lub innego zawodu dającego wiedzę i umiejętności pozwalające świadczyć określone usługi oraz posiadała potwierdzone doświadczenie w pracy z osobami zależnymi, wymagającymi opieki. 

 1. Preferowane cechy osobowościowe kandydatów :
 • Empatia
 • Komunikatywność
 • Odpowiedzialność
 • Rzetelność
 • Obowiązkowość
 • Zaangażowanie i odporność na stres
 • Uczciwość

3.Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

Celem głównym Programu Opieka wytchnieniowa – edycja 2019 jest wsparcie członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad:

1) dziećmi niepełnosprawnymi z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami:

 1. a) konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji
 2. b) konieczności  stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji oraz

2) osobami ze znacznym stopniem niepełnosprawności

– poprzez możliwość uzyskania doraźnej, czasowej pomocy w formie usług opieki wytchnieniowej.

 • Pomoc w zaspokajaniu codziennych potrzeb życiowych
 • Zapewnienie opieki higieniczno-sanitarnej
 • Zapewnienie w miarę możliwości kontaktów z otoczeniem 

 Planowana liczba osób objętych wsparciem: 5.

 1. Wymagane dokumenty:
 • list motywacyjny,
 • curriculum vitae
 • kserokopia dokumentów potwierdzających wykształcenie i uprawnienia zawodowe,
 • podpisana zgoda  na  przetwarzanie danych  osobowych  do  celów rekrutacyjnych i  Klauzula Informacyjna dla potrzeb rekrutacji (zgodna z załącznikiem nr 1 ),
 • oświadczenie o niekaralności.

Ogłaszający zastrzega możliwość unieważnienia naboru bez podania przyczyny.

 1. Warunki zatrudnienia:
 • umowa cywilnoprawna do 31.12.2019 roku
 1. Wymagane dokumenty należy:
 • składać w zamkniętych kopertach do dnia 11.10.2019 r. w siedzibie Gminnego  Ośrodka Pomocy Społecznej w  Wierzchosławicach, 33-122 Wierzchosławice 550, w godzinach w poniedziałek od 900  do 17 00 , od 730 do 1530 od wtorku do czwartku, piątek od 700 do 1500,
 • przesłać pocztą do dnia 11.10.2019r – decyduje data wpływu do Ośrodka Pomocy Społecznej na adres:

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
w Wierzchosławicach,
33-122 Wierzchosławice 550

z dopiskiem:
„Dotyczy naboru na stanowisko opiekun/opiekunka

Dodatkowe informacje pod nr tel. 14 631-90-47

Klauzula-informacyjna

Dopłata do ceny odprowadzanych ścieków w Gminie Wierzchosławice!

W 2019 r. obowiązują ceny taryfowe wody i ścieków zatwierdzone decyzją Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie nr KR.RET.070.243.2018 z dnia 26 kwietnia 2018 r.

Wójt Gminy oraz radni chcąc obniżyć obciążenie finansowe mieszkańców uchwalili dopłaty  w wysokości 2 zł brutto do każdego m3 odprowadzanych ścieków. Po dogłębnej analizie budżetu udało się zabezpieczyć kwotę 250 tys. zł na dopłatę do ceny 1m3 odprowadzanych ścieków. Kwota ta oczywiście jest wartością szacunkową uzależnioną od ilości zużytej wody i obejmuje dopłaty do końca 2019 r. Była to jedna z możliwości, którą wykorzystano, ale nadal sytuacja finansowa jest analizowana i poszukuje się dalszych możliwości złagodzenia obciążeń finansowych mieszkańców tam gdzie jest to możliwe.

Jak wynika z danych przedstawionych przez Wodociągi Wierzchosławickie Sp. z o.o. za miesiąc lipiec w ujęciu globalnym mieszkańcy Gminy zapłacą o ponad 46 tys. mniej. Przeliczając na gospodarstwo domowe wysokość rachunku za ścieki obniżyła się średnio o ok. 20%.    

Warto w tym miejscu zaznaczyć, że przez ostatnie lata taryfy za ścieki w naszej Gminie były systematycznie podwyższane. Na koniec 2016 r. cena taryfowa za m3 ścieków wynosiła 11,77 zł, w 2017 r.  11,96 zł a w 2018 r. już 12,59 zł. Dzięki dopłacie od 1 lipca 2019 r. cena ta wynosi 9,93 zł.

Zwrot kosztów dowozu uczniów do szkół / oddziałów przedszkolnych na terenie gminy

ZWROT KOSZTÓW DOWOZU UCZNIÓW DO SZKÓŁ/ODDZIAŁÓW PRZEDSZKOLNYCH NA TERENIE GMINY

Zgodnie z ustawą z dnia 14 grudnia 2016r. – Prawo oświatowe

Zwrot kosztów przejazdu przysługuje:

dzieciom oraz uczniom, których droga z domu do przedszkola, szkoły, w której obwodzie dziecko mieszka przekracza:

– 3 km – w przypadku dzieci 5 i 6 letnich oraz uczniów klas 0-3 szkół podstawowych;

– 4 km – w przypadku uczniów klas 4-8 szkół podstawowych

W aktualnym stanie prawnym obowiązek dowozu jest nałożony na gminę tylko wtedy, gdy uczniowie uczęszczają do szkoły obwodowej. W przypadku wyboru szkoły, która nie jest szkoła obwodową, ustawa nie nakłada na gminę obowiązku organizacji transportu bądź pokrycia kosztów przejazdu do takiej szkoły.

Kontrola numeracji domów

Dzielnicowy Posterunku Policji w Wierzchosławicach sierż. Michał Sabat realizuje działania priorytetowe w miejscowościach Rudka oraz Bobrowniki Małe dotyczące wyeliminowania zagrożenia polegającego na braku albo nieprawidłowym oznaczeniu nieruchomości numerem porządkowym.

Uwagi: Oznaczenia nieruchomości należy dokonać w terminie 30 dni od otrzymania zawiadomienia o ustaleniu numeru. Na tabliczce, oprócz numeru porządkowego, zamieszcza się również nazwę ulicy lub placu, a w miejscowościach bez ulic lub placów albo posiadających ulice lub place bez nazw – nazwę miejscowości. Stanowi o tym art. 47a i art. 47b Prawa geodezyjnego i kartograficznego (Dz. U. z 2015 r. poz. 520 ze zm.). Organy samorządu mogą w drodze uchwały wprowadzić obowiązek umieszczania na tabliczce innych informacji, np. nazwy dzielnicy czy osiedla. W przypadku gdy budynek położony jest w głębi ogrodzonej nieruchomości, tabliczkę z numerem porządkowym umieszcza się również na ogrodzeniu. Przepis nie wyjaśnia jak rozumieć pojęcie „w głębi” – przyjąć należy, że chodzi o taką sytuację, gdy oznaczenie na budynku znajduje się na tyle daleko, że przeciętny obserwator może mieć trudności z jego odczytaniem. W takiej sytuacji na posesji znajdować się powinny dwie tabliczki oznaczeniowe. Brak choćby jednej z nich uznany będzie za nienależyte wykonanie obowiązku.

Projekt „Pomocna dłoń” – opieka nad osobami niesamodzielnymi

Mościckie Centrum Medyczne sp. z o.o wraz z Partnerami projektu: Gminą Wierzchosławice, Gminą Tarnów oraz Stowarzyszeniem eMagra realizuje projekt ”Pomocna dłoń”.

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach 9 Osi Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, Działanie 9.2. Usługi społeczne i zdrowotne, Poddziałanie 9.2.3. Usługi opiekuńcze oraz interwencja kryzysowa- SPR, zakres wsparcia: Typ projektu A – Działania wspierające opiekunów nieformalnych osób niesamodzielnych.

Głównym celem projektu jest organizowanie opieki nad osobami niesamodzielnymi jak najdłużej w miejscu zamieszkania w otoczeniu rodziny przez funkcjonowanie w latach 2018-2023 Ośrodka oferującego kompleksowe wsparcie dla 400 opiekunów i 400 osób niesamodzielnych mieszkających na terenie subregionu tarnowskiego.

Rezultatem projektu jest utworzenie w budynku Mościckiego Centrum Medycznego Ośrodka oferującego całodobowy, czasowy pobyt dla 370 osób niesamodzielnych. Wsparciem w ramach projektu objętych zostanie również 30 osób niesamodzielnych bezpośrednio w miejscu zamieszkania oraz 400 opiekunów nieformalnych osób niesamodzielnych skorzysta z praktyk opiekuńczych i szkoleń.

Szczegółowe informacje dot. realizowanego projektu znajdują się na stronie – https://www.mcm.net.pl/pomocnadlon

 

1 lipca dodatkowym dniem na wnioski dla rolników

To już ostatnie dni na ubieganie się o premie na restrukturyzację małych gospodarstw lub pomoc dla młodych rolników. Czas na wystąpienie o te środki będzie jeszcze 1 lipca. Wskazany w rozporządzeniu ostateczny termin – 29 czerwca wypada w sobotę, a to oznacza przedłużenie naboru wniosków do następującego po niej poniedziałku.

Dużym zainteresowaniem cieszy się szczególnie działanie związane z restrukturyzacją małych gospodarstw. Rolnicy chcą wykorzystać szansę na otrzymanie dofinansowania w wysokości 60 tys. zł na realizację swojego autorskiego pomysłu na rozwój gospodarstwa rolnego. Wsparcie mogą otrzymać zarówno osoby ubezpieczone w KRUS, jak i te pracujące poza gospodarstwem i płacące ZUS.

Szczegółowe informacje:

 

 

Programu „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2019 r.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wierzchosławicach informuje, że Gmina Wierzchosławice została zakwalifikowana do Programu „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2019 r. Program ma na celu zapewnienie członkom rodziny (opiekunom) osób niepełnosprawnych alternatywnej formy czasowej opieki.

Program wsparcia członków rodziny w opiece nad:

 • osobą niepełnosprawną z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności oraz
 • dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji.

Osoby zainteresowane tą formą pomocy prosimy o kontakt z Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Wierzchosławicach tel. 14/631-90-28, 14/631-90-29, 14/631-90-47.

 

Co się zmieni w Programie „Rodzina 500+” od 1 lipca 2019 r.

„Rodzina 500+” jest programem wsparcia rodzin mających na utrzymaniu dzieci, który wszedł w życie 1 kwietnia 2016 roku na mocy ustawy z dnia 11 lutego 2016 roku o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r., poz. 2134 ze zm.).

Celem świadczenia wychowawczego jest częściowe pokrycie wydatków związanych z wychowywaniem dziecka, w tym z opieką nad nim i zaspokojeniem jego potrzeb życiowych.

Obecnie świadczenie wychowawcze przysługuje w wysokości 500,00 zł miesięcznie, do dnia ukończenia przez dziecko 18 roku życia, na każde drugie i kolejne dziecko w rodzinie, niezależnie od osiągniętego przez rodzinę dochodu. Rodziny mogą ubiegać się również o przyznanie świadczenia wychowawczego na pierwsze dziecko, jeżeli dochód w rodzinie w przeliczeniu na osobę nie przekracza kwoty 800,00. Jeśli członkiem rodziny jest dziecko niepełnosprawne, świadczenie wychowawcze przysługuje na pierwsze dziecko, jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu na osobę nie przekracza kwoty 1 200,00 zł.

Co się zmieni w Programie „Rodzina 500+” od 1 lipca 2019 r.

Zgodnie z wprowadzonymi zmianami w programie „Rodzina 500+” ogłoszonymi w ustawie z dnia 26 kwietnia 2019 roku o zmianie ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2019 r., poz. 924), od 1 lipca 2019 roku świadczenie wychowawcze będzie przyznawane również na pierwsze dziecko bez względu na dochody rodziny.

Brak wymogu ustalenia alimentów – od 1 lipca 2019 r. prawo do świadczenia wychowawczego nie będzie już uzależnione od ustalenia alimentów na dziecko od drugiego rodzica w przypadku wniosków składanych przez rodziców samotnie wychowujących dziecko.

Wprowadzenie szczególnego, 3-miesiecznego terminu, liczonego od dnia urodzenia dziecka, na złożenie wniosku o świadczenie wychowawcze na nowo narodzone dziecko – złożenie wniosku w tym czasie będzie gwarantowało przyznanie świadczenia z wyrównaniem od dnia narodzin dziecka. Obecnie świadczenie przyznawane jest od miesiąca złożenia wniosku, nie wcześniej niż od dnia urodzenia dziecka. Zgodnie z przyjętymi zmianami rodzice będą mieć więcej czasu na złożenie wniosku.

Wprowadzenie rozwiązania pozwalającego na przyznanie, z zachowaniem ciągłości, świadczenia wychowawczego drugiemu z rodziców dziecka w przypadku śmierci rodzica, któremu świadczenie zostało przyznane na dany okres lub który zmarł przed rozpatrzeniem złożonego wniosku.

W aktualnym stanie prawnym, w przypadku śmierci rodzica, na którego wydano decyzję przyznającą świadczenie wychowawcze, z dniem śmierci prawo do przyznanego świadczenia wygasa, gdyż jest to świadczenie osobiste, niezbywalne i niepodlegające dziedziczeniu. W konsekwencji, świadczenie to nie przechodzi na drugiego z rodziców dziecka, lecz musi on złożyć swój wniosek o świadczenie, na podstawie którego świadczenie przyznawane jest od miesiąca złożenia przez niego wniosku.

Uproszczone procedury

Z uwagi na rezygnację z kryterium dochodowego przy ustalaniu prawa do świadczenia wychowawczego nastąpi zdecydowane skrócenie wniosku.

Wprowadzony zostanie w pełni zautomatyzowany sposób ustalania uprawnienia. Ustawa przewiduje rezygnację z wydawania decyzji administracyjnej. Osoba otrzymywać będzie automatycznie generowaną i przesyłaną na adres poczty elektronicznej informację o przyznaniu świadczenia lub w przypadku braku poczty elektronicznej informację będzie można odebrać osobiście. Nieodebranie informacji o przyznaniu świadczenia wychowawczego nie wstrzymuje wypłaty tego świadczenia.

Ponadto został przesunięty okres świadczeniowy – w sprawach z wniosków złożonych od dnia 1 lipca 2019 roku, prawo do świadczenia wychowawczego ustalane będzie na okres do dnia 31 maja 2021 roku.

W 2020 roku nie trzeba będzie składać kolejnych wniosków.

Od 2021 roku wnioski o świadczenia wychowawcze na nowy okres świadczeniowy będą przyjmowane od dnia 1 kwietnia, a wnioski składane drogą elektroniczną – od dnia 1 lutego danego roku. Okres świadczeniowy będzie trwał od 1 czerwca 2021 roku do 31 maja 2022 roku.

Wnioski o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego.

Wzory wniosków o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego zostaną podane po ogłoszeniu przepisów wykonawczych do ustawy – minister właściwy do spraw rodziny określi w drodze rozporządzenia sposób i tryb postępowania w sprawach o przyznanie świadczenia wychowawczego oraz zakres informacji, jakie mają być zawarte we wniosku i stosownych oświadczeniach.

W związku ze zniesieniem kryteriów dochodowych wnioski o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego będą skrócone, wnioskodawcy nie będą już musieli dokumentować sytuacji dochodowej rodziny, a ustalając prawo do świadczenia wychowawczego, organ realizujący to świadczenie będzie opierał się przede wszystkim na informacjach zawartych we wniosku.

Wnioski składać należy w urzędzie gminy właściwym według miejsca zamieszkania. Na terenie gminy Wierzchosławice organem prowadzącym postępowanie z zakresu przyznawania i wypłacania świadczeń wychowawczych jest Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wierzchosławicach.

Terminy składania wniosków i wypłaty świadczeń

W 2019 roku wnioski można składać drogą elektroniczną od 1 lipca, a tradycyjną – od 1 sierpnia.

Warto pamiętać, że aby uzyskać prawo do świadczenia wychowawczego na nowych zasadach od początku ich obowiązywania, należy złożyć wniosek w okresie od 1 lipca 2019 roku do 30 września 2019 roku. Wówczas świadczenia zostaną wypłacone z wyrównaniem od lipca w terminie do 31 października 2019 roku. Jeśli  rodzic dziecka złoży wniosek po 30 września, świadczenie będzie wypłacone od miesiąca złożenia wniosku.

Kiedy zostaną wypłacone pierwsze pieniądze na nowych zasadach? Wszystko zależy od miesiąca, w którym zostanie złożony wniosek. Tak przedstawiają się poszczególne, maksymalne  terminy wypłat w zależności od miesiąca złożenia wniosku:

 • Złożenie wniosku w okresie lipiec – sierpień 2019 r. oznacza, że świadczenie, z wyrównaniem od lipca, zostanie wypłacone najpóźniej do dnia 31 października 2019 r.
 • Złożenie wniosku we wrześniu 2019 r. oznacza, że świadczenie, z wyrównaniem od lipca, zostanie wypłacone najpóźniej do dnia 30 listopada 2019 r.
 • Złożenie wniosku w październiku 2019 r. oznacza, że świadczenie, z wyrównaniem jedynie od października, zostanie wypłacone najpóźniej do dnia 31 grudnia 2019 r.
 • Złożenie wniosku w listopadzie 2019 r. oznacza, że świadczenie, z wyrównaniem jedynie od listopada, zostanie wypłacone najpóźniej do dnia 31 stycznia 2020  r.
 • Złożenie wniosku w okresie od 1 grudnia 2019 r. do 31 stycznia 2020 r. oznacza, że świadczenie, z wyrównaniem jedynie od miesiąca złożenia wniosku, zostanie wypłacone najpóźniej do dnia 29 lutego 2020 r.

Rodzice, którzy mają obecnie przyznane świadczenie wychowawcze na drugie i kolejne dzieci do 30 września 2019 r., składają od 1 lipca 2019 r. jeden wspólny wniosek o ustalenie prawa do świadczenia na wszystkie dzieci.

W ten sposób otrzymają od 1 lipca prawo do świadczenia na pierwsze dziecko (na które obecnie nie pobierają 500+), natomiast od 1 października br. na pozostałe dzieci (na które świadczenia są już przyznane do 30 września 2019 r.). Uwaga, rodzice ci muszą pamiętać aby złożyć wniosek do 30 września br., jeśli chcą otrzymać świadczenie wychowawcze na pierwsze dziecko z wyrównaniem od lipca br.

KOORDYNACJA SYSTEMÓW ZABEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO

– „Rodzina 500+” w Unii Europejskiej

Program Rodzina 500+ jest zgodny z dotychczasową, unijną praktyką koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego. Pozwala ona ograniczyć przypadki nienależnego pobierania świadczeń przez osoby mieszkające za granicą.

Jeśli osoba składająca wniosek lub członek wskazanej we wniosku rodziny przebywa poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej – w państwie Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego, a wyjazd/pobyt ten nie ma charakteru turystycznego, leczniczego lub nie jest związany z podjęciem przez dziecko kształcenia poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, to gmina przekaże wniosek wraz z dokumentami właściwemu wojewodzie w celu jego rozpatrzenia i ustalenia, czy nie mają zastosowania unijne przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego.

Ma to na celu zapobieganie niedopuszczalnym sytuacjom pobierania przez tą samą osobę podobnych świadczeń w dwóch państwach UE/EOG jednocześnie.

Ogólne zasady

Ustawa o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci przewiduje, że świadczenie wychowawcze nie będzie przysługiwać, jeżeli rodzinie przysługuje za granicą świadczenie o podobnym charakterze, za wyjątkiem sytuacji, gdy przepisy o koordynacji systemu zabezpieczenia społecznego lub dwustronne umowy przewidują inaczej. Rodzice składający wniosek o przyznanie świadczenia są zobowiązani do informowania o każdej zmianie mającej wpływ na prawo do tego świadczenia, w tym również o zmianie miejsca zamieszkania.

Działania te wynikają z zakazu kumulacji świadczeń o charakterze rodzinnym przewidzianych w przepisach unijnych. Zgodnie z ww. zasadą, wnioskodawca nie będzie mógł jednocześnie pobierać pełnej kwoty świadczeń w dwóch państwach członkowskich, jednak otrzyma najwyższą możliwą kwotę świadczeń przewidzianą w ustawodawstwie jednego z tych państw.

W przypadku, gdy osoba ubiega się o świadczenia o charakterze rodzinnym w państwie członkowskim UE, EOG lub Szwajcarii, instytucja właściwa w tym państwie zwraca się z zapytaniem dotyczącym m.in. pobierania polskich świadczeń do instytucji w Polsce. Taka sama procedura jest podejmowana przez polskie instytucje właściwe w sytuacji, gdy w Polsce został złożony wniosek, a członek rodziny przebywa lub pracuje w innym państwie UE. Informacje dotyczące pobierania świadczeń o charakterze rodzinnym w innym państwie wymieniane są pomiędzy instytucjami za pomocą standardowych dokumentów unijnych.

Zgodnie z przepisami unijnymi pierwszeństwo w wypłacie wszystkich świadczeń rodzinnych – w tym także świadczenia wychowawczego, ma państwo, w którym wykonywana jest działalność zawodowa rodziców. W dalszej kolejności brane jest pod uwagę miejsce zamieszkania dzieci.

Przykłady:

1) Jeżeli cała rodzina (rodzice wraz z dziećmi) przebywa poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej na terytorium państwa członkowskiego UE, EOG lub Szwajcarii, wypłata wszystkich świadczeń rodzinnych (do takich zalicza się również świadczenie wychowawcze 500+) powinna odbywać się wyłącznie na podstawie ustawodawstwa danego kraju.

2) W przypadku, gdy obydwoje rodzice wykonują działalność zawodową poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej na terytorium państwa członkowskiego UE, EOG lub Szwajcarii, a dzieci przebywają w Polsce, pierwszeństwo do wypłaty wszystkich świadczeń rodzinnych, w tym świadczenia wychowawczego, ma ustawodawstwo kraju, w którym pracują rodzice. Polska, jako państwo właściwe w drugiej w kolejności – ze względu na zamieszkanie dzieci, może jedynie wypłacić tzw. dodatek dyferencyjny, w przypadku kiedy kwota świadczeń rodzinnych przyznanych za granicą będzie niższa od kwoty świadczeń należnych w Polsce, w taki sposób, aby rodzina otrzymała jedną najwyższą kwotę świadczeń przewidzianą przez poszczególne ustawodawstwa.

3) Jeżeli jeden rodzic pracuje za granicą, a drugi nie pracuje zawodowo i mieszka wraz z dziećmi w Polsce, pierwszeństwo do wypłaty świadczeń rodzinnych ma ustawodawstwo zagraniczne. Polska, jako państwo drugie w kolejności, może jedynie wypłacić tzw. dodatek dyferencyjny.

4) W przypadku zatrudnienia rodziców w dwóch różnych państwach (np. ojciec pracuje za granicą, a matka w Polsce), brane jest pod uwagę miejsce zamieszkania dzieci. Jeśli dzieci przebywają w Polsce, pierwszeństwo do wypłaty wszystkich świadczeń rodzinnych – w tym świadczenia wychowawczego ma ustawodawstwo polskie.

Więcej informacji na temat programu „Rodzina 500+” na stronie Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej: https://www.gov.pl/web/rodzina/rodzina-500-plus

Bezpłatne konsultacje z tematyki pozyskiwania dotacji w Gminie Wierzchosławice 13.06.2019r.

Urząd Gminy w Wierzchosławicach, wspólnie z Urzędem Marszałkowskim Województwa Małopolskiego zapraszają mieszkańców Gminy zainteresowanych pozyskiwaniem dotacji unijnych na konsultacje z pracownikiem Punktu Informacyjnego Funduszy Europejskich. Dyżur konsultanta odbędzie się w Urzędzie Gminy Wierzchosławice, sala Konferencyjna, I piętro nr 13, w czwartek 13 czerwca 2019r. w godzinach od 12:00 do 14:30. Zapraszamy wszystkich zainteresowanych pozyskiwaniem środków na otwarcie lub rozwój działalności gospodarczej oraz w celu uzyskania informacji na temat możliwości ubiegania się o wsparcie w interesujących obszarach, w ramach perspektywy finansowej na lata 2014-2020.

Punkt Informacyjny Funduszach Europejskich w Tarnowie działa w strukturze Departamentu Zarządzania Programami Operacyjnymi Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego. Zainteresowanych zapraszamy również do siedziby Punktu w Tarnowie, ul. Wałowa 37.

Serdecznie zapraszamy!

termin dyżuru :

13 czerwca 2019 roku (czwartek)

godz. 12.00-14.30

miejsce:

sala Konferencyjna, I piętro nr 13

Zapraszamy osoby oraz instytucje zainteresowane:

– preferencyjnymi pożyczkami na otwarcie i rozwój działalności gospodarczej,

– dotacjami na rozpoczęcie i rozwój działalności gospodarczej,

– pozostałymi możliwościami wsparcia z Funduszy Europejskich na lata 2014-2020.

Zmień rozmiar czcionki
Zmień kontrast strony