„Wspomnienia to jedyny wehikuł czasu, jakim dysponujemy – ku pamięci zasłużonym na rzecz Gminy Wierzchosławice”

Wójt Gminy Wierzchosławice Andrzej Mróz

oraz Gminne Centrum Kultury w Wierzchosławicach

serdecznie zapraszają

mieszkańców gminy Wierzchosławice

na uroczyste otwarcie wystawy historycznej pn.:

 „Wspomnienia to jedyny wehikuł czasu jakim dysponujemy” – ku pamięci zasłużonym na rzecz Gminy Wierzchosławice”,

które odbędzie się 25 października 2019 r. w Gminnym Centrum Kultury w Wierzchosławicach.

 

Próbna ewakuacja w Szkole Podstawowej w Wierzchosławicach

W dniach 11 i 15 października 2019 roku na obiektach Szkoły Podstawowej im. 100-lecia Ruchu Ludowego w Wierzchosławicach przeprowadzono praktyczne ćwiczenia w zakresie sprawdzenia organizacji i warunków ewakuacji budynku. W ćwiczeniach oprócz uczniów, nauczycieli i personelu szkolnego udział wzięły siły i środki jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Gminy Wierzchosławice.
Celem ćwiczeń było sprawdzenie możliwości przeprowadzenia ewakuacji obiektów oraz gotowości operacyjnej jednostek ochrony przeciwpożarowej do prowadzenia działań na wypadek wystąpienia zagrożenia w obiektach użyteczności publicznej.
Po zakończeniu próbnego alarmu Strażacy przypomnieli wszystkim zebranym na sali gimnastycznej o zbliżającym się okresie grzewczym i związanymi z tym zagrożeniami ze strony tlenku węgla i gazu oraz podstawowe zasady udzielania pierwszej pomocy.
W ćwiczeniach udział brały 2 zastępy OSP KSRG Wierzchosławice oraz OSP Gosławice.

Poniżej przedstawiamy krótką fotorelację.

„Kwiaty dla Bohaterów” 

„Kwiaty dla Bohaterów” – to tytuł projektu patriotycznego realizowanego przez Szkołę Podstawową im. 100- lecia Ruchu Ludowego w Wierzchosławicach. 18 października 2019 r.  odbyło się spotkanie inaugurujące rozpoczęcie realizacji projektu w parku Gminnego Centrum Kultury w Wierzchosławicach. W  spotkaniu wziął udział Wójt Gminy Wierzchosławice – Andrzej Mróz, który przybliżył uczniom i uczennicom Szkoły Podstawowej w Wierzchosławicach historię lokalnych bohaterów: Wincentego Witosa, pułkownika Adama Boryczki, ppor. pilota Stanisława Koguta. Podczas uroczystości starsi uczniowie zaprezentowali program artystyczny a młodsi wspólnie z Wójtem Gminy Wierzchosławice sadzili kwiaty.

Szersza informacja i fotorelacja ze spotkania znajduje się na stronie internetowej Szkoły Podstawowej im. 100- lecia Ruchu Ludowego w Wierzchosławicach www.spwierzchoslawice.boo.pl.

XV Nadzwyczajna Sesja Rady Gminy Wierzchosławice

W dniu 18.10 2019 r. odbyła się Nadzwyczajna Sesja Rady Gminy Wierzchosławice, podczas której podjęto uchwały w sprawie:

  • sprzedaży w trybie bezprzetargowym nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Wierzchosławice oznaczonej jako działka nr 529 i wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny sprzedaży,
  • powierzenia Wodociągom Wierzchosławickim spółka z.o.o. obowiązkowego zadania własnego Gminy Wierzchosławice w zakresie utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Wierzchosławice,
  • zmiany uchwały budżetowej Gminy Wierzchosławice na rok 2019 Nr VI/35/2019 Rady Gminy Wierzchosławice z dnia 30 stycznia 2019 r,
  • zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Wierzchosławice na lata 2019-2032 przyjętej uchwałą Nr VI/34/2019 Rady Gminy Wierzchosławice z dnia 30 stycznia 2019 r.

Poniżej przedstawiamy krótką fotorelację.

Renowacja zbiornika wodnego służącego małej retencji w miejscowości Gosławice

Gmina Wierzchosławice wykonała renowację zbiornika wodnego służącego małej retencji w miejscowości Gosławice. Prace obejmowały:

  • wyczyszczenie, pogłębienie, uformowanie i odmulenie zbiornika,
  • wzmocnienie i zagęszczenie oraz humusowanie skarp z obsianiem mieszanką traw,
  • wymianę istniejącego rurociągu przelewowego i montaż zasuwy kołnierzowej.

Renowacja zbiornika poprawiła jakość gruntów rolnych poprzez zatrzymanie wód zalewających pola uprawne. Wzmocniła również ochronę przeciwpowodziową wsi Gosławice oraz poprawiła jej estetykę.
Na realizację inwestycji Gmina Wierzchosławice otrzymała dofinansowanie z budżetu Województwa Małopolskiego w wysokości 50 000,00 zł.

Poniżej prezentujemy zdjęcia zbiornika w Gosławicach przed jego renowacją, w trakcie prac i po zrealizowaniu inwestycji.

Otwarte Strefy Aktywności w miejscowościach Mikołajowice, Rudka i Wierzchosławice

Gmina Wierzchosławice zakończyła inwestycje polegającą na uruchomieniu 3 Otwartych Stref Aktywności (OSA). Dwie z nich tj. w Mikołajowicach i Rudce składają się z siłowni plenerowej i strefy relaksu. Natomiast trzecia w Wierzchosławicach obejmuje: siłownię plenerową, strefę relaksu i sprawnościowy plac zabaw wraz z ogrodzeniem i zagospodarowaniem terenu. Otwarte Strefy Aktywności zostały wyposażone w nowoczesny i bezpieczny sprzęt sportowy. Mają charakter ogólnodostępny i bezpłatny.
Gmina Wierzchosławice pozyskała na ten cel dofinansowanie w wysokości 97 100,00 zł z rządowego Programu rozwoju małej infrastruktury sportowo-rekreacyjnej o charakterze wielopokoleniowym OSA 2019.

Poniżej prezentujemy kilka zdjęć dot. inwestycji.

Gminne obchody Dnia Edukacji Narodowej

Nauczyciele i pracownicy szkół i przedszkola świętowali z okazji Dnia Edukacji Narodowej. Uroczystości gminne odbyły się 14 października w Gminnym Centrum Kultury. Na zaproszenie Wójta Gminy Wierzchosławice Andrzeja Mroza na spotkanie przybyli zarówno nauczyciele czynni zawodowo jak również emeryci.
Wójt Gminy przekazał gratulacje, podziękowania  i słowa uznania dla nauczycieli pracujących w placówkach oświatowych naszej Gminy.  Święto Edukacji Narodowej stało się też okazją do uhonorowania osób wyróżniających się osiągnięciami zawodowymi.
Nagrodzonych zostało 2 dyrektorów szkół i 15 nauczycieli. Uroczystość Gminnych obchodów Dnia Edukacji Narodowej zakończyła się występem artystycznym dzieci ze Szkoły Podstawowej w Wierzchosławicach.

Poniżej prezentujemy fotorelację z uroczystości.

Utworzenie Klubu „Senior+” w Gminie Wierzchosławice

W gminie Wierzchosławice powstanie pierwszy Klub Seniora. Do końca 2019 r. zostaną zakończone prace związane z jego utworzeniem w Domu Ludowym im. W. Witosa w Wierzchosławicach. Na ten cel gmina Wierzchosławice otrzymała  dotacje w wysokości 150000,00 zł z Programu Wieloletniego „Senior+” na lata 2015-2020. Łączna wartość projektu pn. „Utworzenie i wyposażenie Klubu Senior + w Gminie Wierzchosławice” wynosi 187 500,00 zł. 
Aktualnie zakończyło się postępowanie przetargowe. W dniu 10 października bieżącego roku została podpisana umowa z wyłonionym wykonawcą robót budowlanych. W ramach prac zaplanowano malowanie pomieszczeń, remont posadzek i podłogi, wymianę drzwi oraz modernizację instalacji centralnego ogrzewania, wentylacji mechanicznej, klimatyzacji, instalacji gazowej oraz instalacji wodno-kanalizacyjnej i instalacji elektrycznej.
Projekt przewiduje również wyposażenie placówki w niezbędny sprzęt i meble konieczne do utworzenia 20 miejsc w Klubie Senior+.
Realizacja zadania odpowiada na zachodzące zmiany demograficzne w zakresie systematycznego starzenia się społeczeństwa oraz przyczynia się do zwiększenia aktywnego uczestnictwa w życiu społecznym seniorów poprzez utworzenie Klubu „Senior+” w środowisku lokalnym. 

Konkurs na Dyrektora Gminnego Centrum Kultury w Wierzchosławicach

Wójt Gminy Wierzchosławice działając na podstawie art. 16 art. 16 ust. 1 ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz.U. z 2018 r. poz. 1983 tj.) oraz art. 30 ust.2 pkt 5 ustawy z dnia 08 marca 1990r., o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2019 r. poz. 506 tj.), informuje o ogłoszeniu konkursu na stanowisko Dyrektora Gminnego Centrum Kultury w Wierzchosławicach.

  1. Postępowanie konkursowe rozpoczyna się z dniem wejścia w życie Zarządzenia Nr 216/2019 Wójta Gminy Wierzchosławice z dnia 8 października 2019.
  2. Dokumenty aplikacyjne należy złożyć w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Konkurs na stanowisko Dyrektora Gminnego Centrum Kultury w Wierzchosławicach” na Dzienniku Podawczym Urzędu Gminy Wierzchosławice, w terminie do 12 listopada 2019 r.
  3. Rozstrzygnięcie konkursu przewiduje się nie później niż w dniu 15 listopada 2019 r.

Zainteresowani mogą zapoznać się z warunkami konkursu oraz pobrać treść Zarządzenia Nr 216/2019 Wójta Gminy Wierzchosławice z dnia 8 października w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko Dyrektora Gminnego Centrum Kultury w Wierzchosławicach w Urzędzie Gminy Wierzchosławice, w godzinach pracy Urzędu oraz BIP Urzędu.

ZOBACZ: Ogłoszenie o konkursie w BIP – wraz z załącznikami do pobrania

IX Światowy Dzień Tabliczki Mnożenia w Urzędzie Gminy Wierzchosławice

Uczniowie klasy III Szkoły Podstawowej w Wierzchosławicach odwiedzili Urząd Gminy Wierzchosławice w ramach wydarzenia Światowy Dzień Tabliczki Mnożenia. Wspólnie z Zastępcą Wójta Andrzejem Barnasiem oraz z Kierownikiem Referatu Edukacji, Kultury i Sportu Stanisławem Gałą bawili się matematyką. Tabliczka mnożenia doskonale sprawdziła się podczas układania domina, zabawy w Kaboom oraz Bingo. Na zakończenie 10 młodych matematyków spotkało się z Wójtem Gminy Wierzchosławice Andrzejem Mrozem, który wręczył wszystkim dzieciakom drobne upominki.

Poniżej przedstawiamy fotorelację:

Zmień rozmiar czcionki
Zmień kontrast strony