Oficjalny portal Gminy Wierzchosławice!

Zarządzanie kryzysowe i OC

TELEFONY ALARMOWE:

Pogotowie Ratunkowe – 999
Straż Pożarna – 998
Policja – 997
Pogotowie Gazowe – 992
Pogotowie Energetyczne – 991
Pogotowie Wodociągowe – 691523970
Wspólny numer alarmowy – 112

Po wybraniu numeru alarmowego i zgłoszeniu się dyspozytora spokojnie i wyraźnie powiedz:
1. Co się stało.
2. Czy są osoby poszkodowane – jeżeli tak, powiedz jaki jest ich stan (czy są przytomni, czy oddychają).
3. Gdzie zdarzenie miało miejsce: adres, nazwa obiektu, charakterystyczne cechy miejsca.
4. Swoje imię i nazwisko, numer telefonu, z którego podawana jest informacja o zdarzeniu.
Pamiętaj! Dyspozytor zawsze odkłada słuchawkę pierwszy!

Zadania obrony cywilnej

Zgodnie z art. 137 ustawy z dnia z 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej (tekst jednolity, Dz.U. z 2012 r., poz. 461 z późn. zm.) obrona cywilna ma na celu:

  • ochronę ludności, zakładów pracy i urządzeń użyteczności publicznej, dóbr kultury;

  • ratowanie i udzielanie pomocy poszkodowanym w czasie wojny;

  • współdziałanie w zwalczaniu klęsk żywiołowych i zagrożeń środowiska oraz usuwaniu ich skutków.

W zakresie obrony cywilnej powyższa ustawa określa ponadto:

  • organy administracji w sprawach obrony cywilnej;

  • skład oraz sposób tworzenia formacji obrony cywilnej;

  • obowiązki obywateli w zakresie obrony cywilnej (służba w OC, szkolenia w zakresie powszechnej samoobrony ludności);

  • przysposobienie obronne młodzieży szkolnej i studentów.

Podstawowymi jednostkami organizacyjnymi przeznaczonymi do wykonywania zadań obrony cywilnej są formacje obrony cywilnej. Formacje tworzą w drodze rozporządzenia ministrowie, a wojewodowie, starostowie, wójtowie lub burmistrzowie (prezydenci miast) – w drodze zarządzenia, uwzględniając w szczególności: skalę występujących zagrożeń, rodzaj formacji, ich przeznaczenie oraz stan osobowy i organizację wewnętrzną. Formacje obrony cywilnej mogą tworzyć także pracodawcy. Szczegółowy katalog zadań obrony cywilnej zawiera Pierwszy Protokół Dodatkowy do Konwencji Genewskich z 12 sierpnia 1949 r., dotyczący ochrony ofiar międzynarodowych konfliktów zbrojnych, sporządzony w Genewie dnia 8 czerwca 1977 r. (Dz.U. z 1992r., Nr 41, poz. 175), który Polska przyjęła19 września 1991 r.

Głównymi zadaniami OC są to następujące zadania:
1. służba ostrzegawcza;
2. ewakuacja;
3. przygotowanie i organizowanie schronów;
4. obsługa środków zaciemnienia;
5. ratownictwo;
6. służby medyczne, włączając w to pierwszą pomoc oraz opiekę religijną;
7. walka z pożarami;
8. wykrywanie i oznaczanie stref niebezpiecznych;
9. odkażanie i inne podobne działania ochronne;
10. dostarczanie doraźnych pomieszczeń i zaopatrzenia;
11. doraźna pomoc dla przywrócenia i utrzymania porządku w strefach dotkniętych klęskami;
12. doraźne przywrócenie działania niezbędnych służb użyteczności publicznej;
13. doraźne grzebanie zmarłych;
14. pomoc w ratowaniu dóbr niezbędnych dla przetrwania;
15. dodatkowe rodzaje działalności, niezbędne dla wypełnienia któregoś z zadań wyżej wymienionych, w tym planowanie i prace organizacyjne.

 

Regionalny System Ostrzegania (RSO)

Regionalny System Ostrzegania to usługa, która umożliwia powiadamianie ludności
o lokalnych zagrożeniach. Ostrzeżenia przekazywane są za pośrednictwem stron internetowych urzędów wojewódzkich, naziemnej telewizji cyfrowej, aplikacji mobilnych oraz SMS-ów.

RSO obejmuje swym zasięgiem cały kraj. Bezpłatną aplikację mobilną Regionalnego Systemu Ostrzegania można pobrać w sklepach z aplikacjami dla poszczególnych systemów operacyjnych (Android, iOS, WindowsPhone).

Więcej informacji na temat RSO znajdą Państwo na stronie internetowej Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji.

Poniżej zamieszczamy poradniki postępowania w sytuacjach kryzysowych opracowane na potrzeby RSO.

1. ALARM BOMBOWY
2. ALARMOWANIE I OSTRZEGANIE
3. BEZPIECZNY WYPOCZYNEK – https://www.gov.pl/web/rcb/badz-bezpieczny-nad-woda
4. BURZE I NAWAŁNICE – https://www.gov.pl/web/rcb/burza—badz-bezpieczny
5. KATASTROFY BUDOWLANE
6. NIEBEZPIECZNA PRZESYŁKA
7. NIEWYPAŁY I NIEWYBUCHY
8. PIERWSZA POMOC
9. POWÓDŹ – https://www.gov.pl/web/rcb/jak-postepowac-podczas-powodzi
10. POŻAR
11. SKAŻENIE SUBSTANCJĄ TOKSYCZNĄ
12. UPAŁY – https://www.gov.pl/web/rcb/jak-przetrwac-upal
13. WAŻNE INFORMACJE RSO
14. WICHURY – https://www.gov.pl/web/rcb/wichura—jak-sie-przygotowac
15. ZAGROŻENIE TERRORYSTYCZNE
16. ZATRUCIE CZADEM CO – https://www.gov.pl/web/rcb/nie-dla-czadu
17. ZIMA