Oficjalny portal Gminy Wierzchosławice!

Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych w Gminie Wierzchosławice na lata 2021-2026

Konsultacje społeczne projektu dokumentu
„Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych w Gminie Wierzchosławice na lata 2021- 2026”

Termin konsultacji:
Konsultacje zostaną przeprowadzone w okresie od 13 września 2021 roku do dnia 24 września 2021 roku.

Forma konsultacji:
Zawiadomienie o konsultacjach społecznych wraz z dokumentacją dotyczącą przedmiotu konsultacji publikuje się :
a) na stronie internetowej Gminy Wierzchosławice https://www.wierzchoslawice.pl/,
b) Biuletynie Informacji Publicznej https://bip.malopolska.pl/ugwierzchoslawice,
c) w formie obwieszczenia na terenie gminy.

Konsultacje społeczne w formie ankiety prowadzone są poprzez:
a) opublikowanie treści ankiety na stronie internetowej Gminy Wierzchosławice https://www.wierzchoslawice.pl/,
b) opublikowanie treści ankiety na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Wierzchosławice,
c) udostępnienie formularza ankiety w sekretariacie Urzędu Gminy, Dzienniku Podawczym Urzędu ( parter budynku Urzędu Gminy) i Biurze Rady Gminy ( I piętro budynku ) .

Uzupełnioną i podpisaną ankietę można składać w formie:
1) pisemnej oraz za pomocą poczty elektronicznej – uwagi i opinie do projektu strategii można składać pisemnie za pomocą wypełnionej i podpisanej ankiety według wzoru opublikowanego wraz z projektem strategii w terminie wskazanym w § 1 ust. 2 w następujący sposób:
a) w siedzibie Urzędu Gminy Wierzchosławice, 33-122 Wierzchosławice 550, poprzez złożenie na Dzienniku Podawczym,
b) w siedzibie Urzędu Gminy Wierzchosławice, 33-122 Wierzchosławice 550, poprzez złożenie w Sekretariacie,
c) w Biurze Rady Gminy (skrzynka na formularze ankiety),
d) za pomocą poczty elektronicznej na adres: ug@wierzchoslawice.pl lub poprzez system ePUAP, adres skrytki Urzędu Gminy Wierzchosławice /7w011xhaps/skrytka – za ważne uznaje się stanowiska przesłane w postaci skanu podpisanego ankiety zgłaszania uwag lub dokumentu podpisanego elektronicznie (za pomocą podpisu zaufanego, bezpiecznego kwalifikowanego podpisu elektronicznego lub podpisu osobistego z e-dowodu); rekomendowane jest dołączenie tożsamej wersji edytowalnej dokumentu np. w formacie .doc, .rtf .

Pliki do pobrania: