Oficjalny portal Gminy Wierzchosławice!

Projekt – Internet i MY – rozwój kompetencji cyfrowych w Gminie Wierzchosławice

Informacje i aktualności dotyczące projektu “Internet i MY”

INFORMACJA O PROJEKCIE

Gmina Wierzchosławice realizuje mikroprojekt pn. „Internet i MY – rozwój kompetencji cyfrowych w Gminie Wierzchosławice” w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa nr III: Cyfrowe Kompetencje społeczeństwa, Działanie 3.1: Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych, na mocy umowy o powierzenie grantu nr 6/POPC/2019 zawartej z Collegium Progressus z siedzibą w Gródku nad Dunajcem 28, 33-318 Gródek nad Dunajcem.

Mikroprojekt jest dofinansowany w ramach projektu Nr POPC.03.01.00-00-0076/18 pn. „Dostępny wirtu@lny świat – szkolenia komputerowe dla mieszkańców województwa małopolskiego i świętokrzyskiego” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, realizowanego przez Collegium Progressus.

Głównym celem realizacji mikroprojektu jest podniesienie kompetencji cyfrowych mieszkańców gminy Wierzchosławice.
W ramach mikroprojektu zostaną przeprowadzone szkolenia w 5 modułach tematycznych. Na każdy moduł przypadać będzie 12h zegarowych.

Tematyka szkoleń:
„Rodzic w Internecie” – tematyka szkolenia
„Mój biznes w sieci”- tematyka szkolenia
„Moje finanse i transakcje w sieci” – tematyka szkolenia
„Tworzę własną stronę internetową (blog)” – tematyka szkolenia
„Kultura w sieci” – tematyka szkolenia

Szkolenia skierowane będą do mieszkańców gminy Wierzchosławice w wieku 25+ ze szczególnym uwzględnieniem osób w wieku 50+.

Okres realizacji mikroprojektu: 1.11.2019 r. – 30.05.2020 r.
Wartość mikroprojektu: 78 364,00 zł
Wkład Funduszy Europejskich: 66 985, 55 zł

Zakłada się, że w wyniku przeprowadzonych szkoleń ponad 93% uczestników/uczestniczek zwiększy swoje umiejętności w zakresie korzystania z komputera, w tym usług e-administracji.
Po zakończeniu realizacji projektu zakupiony sprzęt komputerowy zostanie przekazany do placówek edukacyjnych na terenie gminy.

Załączniki do Regulaminu: (pliki PDF do druku)
Zał. 1. Załącznik nr 1- Formularz zgłoszeniowy
Zał. 2. Załącznik nr 2- Oświadczenie o zapoznaniu się z obowiązkiem informacyjnym odbiorcy ostatecznego
Zał. 3. Załącznik nr 3 – Oświadczenie dot. zamieszkania i nie brania udziału w analogicznych projektach w innych Gminach
Zał. 4. Załącznik nr 4 – Oświadczenie ON
Zał. 5. Załącznik nr 5 – Zgoda na przetwarzanie danych osobowych wrażliwych odbiorcy ostatecznego
Zał. 6. Załącznik nr 6 -Deklaracja udziału w mikroprojekcie

Informacje o projekcie INTERNET i MY: