Oficjalny portal Gminy Wierzchosławice!

Konsultacje społeczne GPR

Gminny Program Rewitalizacji dla Gminy Wierzchosławice na lata 2016 – 2024.

 

Wójt Gminy Wierzchosławice zaprasza do udziału w konsultacjach społecznych dotyczących Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Wierzchosławice na lata 2016-2024

Na podstawie art. 11 ust. 3 w związku z art. 6 ustawy z dnia 9 października 2015 r., o rewitalizacji (Dz.U. z 2015 r. poz. 1777) Wójt Gminy Wierzchosławice informuje o terminie konsultacji społecznych projektu Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Wierzchosławice.

Zachęcamy do wzięcia udziału w konsultacjach społecznych oraz zgłaszania uwag do opracowanego projektu Gminnego Programu Rewitalizacji na lata 2016 – 2024.

Konsultacje prowadzone będą w okresie od 12 grudnia 2016 r do 12 stycznia 2017 roku (włącznie) w formie:

  • zbieranie uwag i opinii w formie papierowej oraz elektronicznej z wykorzystaniem formularza. Wypełnione formularze można dostarczyć drogą elektroniczną na adres ug@wierzchoslawice.pl  lub drogą tradycyjną na adres: Urząd Gminy Wierzchosławice, 33-122 Wierzchosławice 550 z dopiskiem „GPR” od 12 grudnia 2016 r do dnia 12 stycznia 2017 r (włącznie);
  • zbierania uwag ustnych. Osobą wyznaczoną do udzielania wyjaśnień i przyjmowania opinii jest Sekretarz Gminy Wierzchosławice, Urząd Gminy Wierzchosławice pokój nr 29, w godzinach pracy urzędu;
  • konsultacyjnego spotkania rewitalizacyjnego, które odbędzie się 20 grudnia 2016 roku Centrum Kultury Wsi polskiej w Wierzchosławicach o godz. 17.00. Podczas spotkania możliwe będzie zapoznanie się i skonsultowanie zapisów GPR.

Materiały tj. projekt Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Wierzchosławice na lata 2016-2024, wraz z formularzem konsultacyjnym dostępne będą od 12 listopada 2016 r. do 12 stycznia 2017 roku (włącznie):

  • w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy;
  • na stronie internetowej Gminy;
  • w Urzędzie Gminy Wierzchosławice, 33-122 Wierzchosławice 550, pokój nr 29 w godzinach pracy urzędu.

Niezwłocznie po zakończeniu niniejszych konsultacji sporządzona zostanie informacja podsumowująca ich przebieg, zawierająca dane o miejscu i czasie ich przeprowadzenia, omówienie ich przebiegu oraz zgłoszonych uwag wraz odniesieniem się do nich.

Nieprzedstawienie w wyznaczonym wyżej terminie, opinii i uwag, oznacza akceptację zaproponowanych w projekcie uchwały rozwiązań i regulacji bądź rezygnację z przysługującego prawa do przedstawienia swojego stanowiska.

Załączniki do GPR:

Zaproszenie Wójta: Ogłoszenie GPR – plik PDF (Adobe Reader)

Informacje o delimitacji