Oficjalny portal Gminy Wierzchosławice!

Informacja Wójta Gminy Wierzchosławice w sprawie składania wniosków o zakup preferencyjny paliwa stałego

15 listopada 2022

Wójt Gminy Wierzchosławice Andrzej Mróz informuje, że w związku z wejściem w życie ustawy z dnia 27 października 2022 r. o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych (Dz.U.2022, poz. 2236) i przystąpieniem Gminy do zakupu paliwa stałego, mieszkańcy Gminy Wierzchosławice mogą składać wnioski o zakup tego paliwa.

Do zakupu preferencyjnego uprawniona jest osoba fizyczna w gospodarstwie domowym, która spełnia warunki uprawniające do dodatku węglowego, o którym mowa w art.2 ust. 1 Ustawy z dnia 5 sierpnia 2022 r. o dodatku węglowym.

Warunki zakupu preferencyjnego przedstawiają się następująco:

  1. Przewidywane ilości możliwe do zakupienia przez gospodarstwo domowe w ramach zakupu preferencyjnego to do 1,5 tony do 31 grudnia 2022 i 1,5 tony od 1 stycznia 2023 r.
  2. Gmina sprzedaje paliwo stałe w ramach zakupu preferencyjnego po cenie 1.550,00 zł brutto za tonę;
  3. Do ceny wskazanej w punkcie 2 nie jest wliczony koszt transportu paliwa stałego z miejsca składowania do gospodarstwa domowego.

Składanie wniosków:

Wnioski można składać w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wierzchosławicach, 33-122 Wierzchosławice 550 – budynek Urzędu Gminy w Wierzchosławicach – parter – telefon 14 631 90 35, 14 631 90 40

Ośrodek czynny jest w godzinach: poniedziałek: od 8.00 do 16.30, wtorek – czwartek: od 7.30 do 15.30, piątek: od 7.30 do 15.00

W przypadku ubiegania się o zakup preferencyjny paliwa stałego dla gospodarstw domowych do 31 grudnia 2022 r., wniosek należy złożyć do 30 listopada 2022 r.

W przypadku ubiegania się o zakup preferencyjny paliwa stałego dla gospodarstw domowych od 1 stycznia 2023 r., wniosek należy złożyć do 31 stycznia 2023 r.

Wnioski można złożyć: za pomocą Platformy ePUAP, osobiście lub za pośrednictwem operatora pocztowego.

Wniosek o zakup składa się na piśmie lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu art. 2 pkt 5 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2020 r. poz. 344).

W przypadku złożenia wniosku o zakup za pomocą środków komunikacji elektronicznej wniosek o zakup opatruje się kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym albo podpisem osobistym.

Wzór wniosku dostępny jest w załączniku (pod tekstem) lub w wersji papierowej – w siedzibie Urzędu Gminy Wierzchosławice.

Weryfikacja wniosków i procedura postępowania:

Wójt dokonuje weryfikacji wniosku o zakup, w szczególności w zakresie wypłacenia na rzecz gospodarstwa domowego, w skład którego wchodzi wnioskodawca, dodatku węglowego, o którym mowa w art. 2 ust. 1 ustawy 9 z dnia 5 sierpnia 2022 r. o dodatku węglowym, lub pozytywnego rozpatrzenia wniosku o wypłatę na rzecz tego gospodarstwa domowego dodatku węglowego. W przypadku gdy wnioskodawcą jest osoba fizyczna w gospodarstwie domowym spełniająca warunki uprawniające do dodatku węglowego, o którym mowa w art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 5 sierpnia 2022 r. o dodatku węglowym, która nie złożyła wniosku o wypłatę tego dodatku, wójt dokonuje weryfikacji wniosku o zakup w szczególności w zakresie zgłoszenia lub wpisania głównego źródła ogrzewania w centralnej ewidencji emisyjności budynków, o której mowa w art. 27a ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz o centralnej ewidencji emisyjności budynków.

Po pozytywnej weryfikacji wniosku mieszkaniec zostanie poinformowany o szczegółach dotyczących zakupu i odbioru paliwa.

WNIOSEK O ZAKUP PREFERENCYJNY PALIWA STAŁEGO

Ostatnia modyfikacja: 8 grudnia 2022

Komentowanie jest wyłączone.