Oficjalny portal Gminy Wierzchosławice!

Informacja Wójta Gminy Wierzchosławice w sprawie składania wniosków o zakup preferencyjny paliwa stałego

2 stycznia 2023

Wójt Gminy Wierzchosławice Andrzej Mróz informuje, że zgodnie z ustawą z dnia 27 października 2022 r. o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych (Dz.U.2022, poz. 2236) i przystąpieniem Gminy do zakupu paliwa stałego, mieszkańcy Gminy Wierzchosławice mogą składać wnioski o zakup tego paliwa.

Do zakupu preferencyjnego uprawniona jest osoba fizyczna w gospodarstwie domowym, która spełnia warunki uprawniające do dodatku węglowego, o którym mowa w art.2 ust. 1 Ustawy z dnia 5 sierpnia 2022 r. o dodatku węglowym.

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Aktywów Państwowych z dnia 1 grudnia 2022 r. została ustalona ilość paliwa stałego dla jednego gospodarstwa domowego w ilościach:

  1. Do dnia 31 grudnia 2022 r. – nie więcej niż 1500 kg;
  2. Od dnia 1 styczna 2023 r. – nie więcej niż 1500 kg.

W przypadku gdy do 31 grudnia 2022 r. nie dokonano zakupu paliwa stałego w ramach zakupu preferencyjnego albo dokonano takiego zakupu w ilości mniejszej niż 1500 kg, to ilość paliwa stałego niezakupionego w 2022 r. powiększa limit na rok 2023.

Warunki zakupu preferencyjnego przedstawiają się następująco:

  1. Gmina sprzedaje paliwo stałe w ramach zakupu preferencyjnego po cenie 1.550,00 zł brutto za tonę;
  2. Do ceny wskazanej w punkcie 1 nie jest wliczony koszt transportu paliwa stałego z miejsca składowania do gospodarstwa domowego.

Składanie wniosków:

Wnioski można składać w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wierzchosławicach, 33-122 Wierzchosławice 550 – budynek Urzędu Gminy w Wierzchosławicach – parter – telefon 14 631 90 35, 14 631 90 40

Ośrodek czynny jest w godzinach: poniedziałek: od 8.00 do 16.30, wtorek – czwartek: od 7.30 do 15.30, piątek: od 7.30 do 15.00

Wnioski przyjmowane będą do 31 stycznia 2023 r.

Wnioski można złożyć: za pomocą Platformy ePUAP, osobiście lub za pośrednictwem operatora pocztowego.

Wniosek o zakup składa się na piśmie lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu art. 2 pkt 5 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2020 r. poz. 344).

W przypadku złożenia wniosku o zakup za pomocą środków komunikacji elektronicznej wniosek o zakup opatruje się kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym albo podpisem osobistym.

Wzór wniosku dostępny jest w załączniku (pod tekstem) lub w wersji papierowej – w siedzibie Urzędu Gminy Wierzchosławice.

Weryfikacja wniosków i procedura postępowania:

Wójt dokonuje weryfikacji wniosku o zakup, w szczególności w zakresie wypłacenia na rzecz gospodarstwa domowego, w skład którego wchodzi wnioskodawca, dodatku węglowego, o którym mowa w art. 2 ust. 1 ustawy 9 z dnia 5 sierpnia 2022 r. o dodatku węglowym, lub pozytywnego rozpatrzenia wniosku o wypłatę na rzecz tego gospodarstwa domowego dodatku węglowego. W przypadku gdy wnioskodawcą jest osoba fizyczna w gospodarstwie domowym spełniająca warunki uprawniające do dodatku węglowego, o którym mowa w art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 5 sierpnia 2022 r. o dodatku węglowym, która nie złożyła wniosku o wypłatę tego dodatku, wójt dokonuje weryfikacji wniosku o zakup w szczególności w zakresie zgłoszenia lub wpisania głównego źródła ogrzewania w centralnej ewidencji emisyjności budynków, o której mowa w art. 27a ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz o centralnej ewidencji emisyjności budynków.

Po pozytywnej weryfikacji wniosku mieszkaniec zostanie poinformowany o szczegółach dotyczących zakupu i odbioru paliwa.

Wniosek o zakup preferencyjny paliwa stałego

Ostatnia modyfikacja: 2 stycznia 2023

Komentowanie jest wyłączone.