Oficjalny portal Gminy Wierzchosławice!

GOPS w Wierzchosławicach przyjmuje wnioski o wypłatę dodatku węglowego – wyłącznie w pokoju 44!

17 sierpnia 2022

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej informuje, iż wnioski o wypłatę dodatku węglowego można składać w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wierzchosławicach, 33-122 Wierzchosławice 550 – budynek Urzędu Gminy w Wierzchosławicach –  III piętro:

Pokój nr 44 – tel. 14 631 90 38

Informacje na temat dodatku węglowego można uzyskać pod numerami telefonu:

– telefon 14 631 90 29

– telefon 14 631 90 47

Ośrodek czynny jest w godzinach: poniedziałek : od 8.00 do 16.30

wtorek – czwartek: od 7.30 do 15.30 

piątek: od 7.30 do 15.00

INFORMACJE O DODATKU WĘGLOWYM

            Dodatek węglowy przysługuje osobie w gospodarstwie domowym, w przypadku gdy głównym źródłem ogrzewania gospodarstwa domowego jest kocioł na paliwo stałe, kominek, koza, ogrzewacz powietrza, trzon kuchenny, piecokuchnia, kuchnia węglowa lub piec kaflowy na paliwo stałe, zasilane paliwami stałymi, wpisane lub zgłoszone do centralnej ewidencji emisyjności budynków, o której mowa w art. 27a ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz o centralnej ewidencji emisyjności budynków (Dz. U. z 2022 r. poz. 438, 1561 i 1576).

Przez gospodarstwo domowe rozumie się osobę fizyczną samotnie zamieszkującą i gospodarującą (gospodarstwo domowe jednoosobowe) albo osobę fizyczną oraz osoby z nią spokrewnione lub niespokrewnione pozostające w faktycznym związku, wspólnie z nią zamieszkujące i gospodarujące (gospodarstwo domowe wieloosobowe)

Dodatek węglowy przysługuje osobom posiadającym obywatelstwo polskie mającym miejsce zamieszkania i przebywającym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, ale także cudzoziemcom mającym miejsce zamieszkania i przebywającym w Polsce na podstawie zezwolenia na pobyt stały, zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego Unii Europejskiej czy zezwolenia na pobyt czasowy udzielonego choćby ze względów humanitarnych.

Wnioski o przyznanie dodatku węglowego można składać osobiście  w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wierzchosławicach bądź za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej wówczas wniosek musi być opatrzony kwalifikowanym podpisem elektronicznym bądź uwierzytelnionym profilem zaufanym.

Wniosek o wypłatę dodatku węglowego składa się  w terminie do 30 listopada 2022 r. Wnioski o wypłatę dodatku węglowego złożone po dniu 30 listopada  2022 r. pozostawia   się bez rozpoznania.

Warunkiem otrzymania dodatku węglowego jest wpis lub zgłoszenie źródła ogrzewania do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków.

WNIOSEK DO POBRANIA:

Podstawa prawna:

  • Ustawa z dnia 5 sierpnia 2022 r. o dodatku węglowym
  • ROZPORZĄDZENIE MINISTRA KLIMATU I ŚRODOWISKA z dnia 16 sierpnia 2022 r. w sprawie wzoru wniosku o wypłatę dodatku węglowego

Ostatnia modyfikacja: 26 sierpnia 2022

Komentowanie jest wyłączone.