Oficjalny portal Gminy Wierzchosławice!

Kompetencje Wójta Gminy Wierzchosławice

Kompetencje Wójta Gminy wynikają ze STATUTU Gminy – Rozdział 6.

Rozdział 6.
WÓJT GMINY

§ 79.

 1. Wójt jest organem wykonawczym Gminy.
 2. Kadencja Wójta rozpoczyna się w dniu rozpoczęcia kadencji Rady i upływa z dniem upływu kadencji Rady.
 3. Po upływie kadencji Rady Wójt pełni swoją funkcję do czasu objęcia obowiązków przez nowo wybranego Wójta.
 4. Objęcie obowiązków przez Wójta następuje z chwilą złożenia ślubowania wobec Rady Gminy.

§ 80.

 1. Wójt kieruje bieżącymi sprawami Gminy oraz reprezentuje ją na zewnątrz.
 2. Wójt wykonuje swoje zadania przy pomocy:
   1. Urzędu Gminy;
  1. jednostek organizacyjnych;
  2. jednostek pomocniczych.
 3. Organizację i zasady funkcjonowania Urzędu określa Regulamin Organizacyjny Urzędu Gminy nadany przez Wójta w drodze Zarządzenia.

§ 81.

 1. Wójt wykonuje uchwały Rady oraz zadania określone przepisami prawa.
 2. Do zadań Wójta należy:
  1. przygotowywanie projektów uchwał Rady;
  2. określanie sposobów realizacji uchwał;
  3. gospodarowanie mieniem komunalnym;
  4. przygotowanie projektu uchwały budżetowej wraz z wieloletnią prognozą finansową i przekazanie Radzie do dnia 15 listopada roku poprzedzającego rok budżetowy oraz przesyłanie do zaopiniowania Regionalnej Izbie Obrachunkowej;
  5. wykonanie budżetu;
  6. zatrudnianie i zwalnianie kierowników jednostek organizacyjnych Gminy;
  7. wydawanie decyzji administracyjnych w sprawach indywidualnych z zakresu administracji publicznej;
  8. wykonywanie zadań zleconych i przejętych z zakresu administracji rządowej;
  9. udzielanie kierownikom jednostek organizacyjnych pozostających w strukturze Gminy pełnomocnictwa do zarządzania mieniem tych jednostek;
  10.  składanie jednoosobowo oświadczeń woli w imieniu Gminy w zakresie zarządu mieniem;
  11. czuwanie nad prawidłowym prowadzeniem gospodarki finansowej Gminy oraz przedkładanie Radzie sprawozdań z działalności finansowej Gminy;
  12. informowanie mieszkańców Gminy o założeniach projektu budżetu, kierunkach polityki społecznej i gospodarczej oraz wykorzystaniu środków budżetowych;
  13. zaciąganie zobowiązań finansowych do wysokości ustalonej przez Radę;
  14. wnoszenie, nabywanie i zbywanie udziałów i akcji w/g zasad określonych przez Radę;
  15. zbywanie, nabywanie i wykup obligacji wg. zasad określonych przez Radę;
  16. zaciąganie pożyczek krótkoterminowych w wysokości ustalonej przez Radę;
  17. przedkładanie wniosków o zwołanie sesji Rady;
  18. przeprowadzanie referendum lokalnego i ustalanie kalendarza czynności związanych z przeprowadzeniem referendum lokalnego;
  19. wydawanie w przypadku niecierpiącym zwłoki, przepisów porządkowych;
  20. powoływanie Komisji do spraw przetargów na udzielanie zamówień publicznych oraz zbywanie mienia komunalnego;
  21. współdziałanie w interesie Gminy z instytucjami znajdującymi się na jej terenie;
  22. wydawanie decyzji podatkowych;
  23. występowanie z wnioskiem do Rady Gminy o powołanie i odwołanie Skarbnika;
  24. wykonywanie funkcji Kierownika Urzędu Gminy;
  25. niezwłoczne ogłaszanie uchwały budżetowej i sprawozdania z jej wykonania;
  26. reprezentowanie Gminy w zgromadzeniach związków komunalnych;
  27. przedkładanie Wojewodzie w ciągu 7 dni uchwał Rady,;28) przygotowywanie sprawozdań ze swojej działalności, w tym przygotowanie sprawozdań z działalności miedzy sesjami w formie pisemnej na każdą sesję zwyczajną;
  28. zatrudnianie pracowników samorządowych;
  29. wykonywanie uprawnień zwierzchnika służbowego oraz czynności pracodawcy w stosunku do pracowników Urzędu Gminy oraz kierowników gminnych jednostek organizacyjnych;
  30. wydawanie zarządzeń wprowadzających w życie regulaminy wewnętrzne dotyczące działalności Urzędu Gminy np: instrukcję obiegu dokumentów, regulaminy funduszu nagród, socjalnego, mieszkaniowego itp.
 3. Wójt co roku do dnia 31 maja przedstawia Radzie Gminy raport o stanie gminy.
 4. Raport obejmuje podsumowanie działalności Wójta w roku poprzednim, w szczególności realizację polityk, programów i strategii, uchwał rady gminy i budżetu obywatelskiego.
 5. Wójtowi przysługuje wyłączne prawo do:
  1. zaciągania zobowiązań mających pokrycie w ustalonych w uchwale budżetowej kwotach wydatków, w ramach upoważnień udzielonych przez Radę;
  2. emitowanie papierów wartościowych, w ramach upoważnień udzielonych przez Radę;
  3. dokonywania wydatków budżetowych;
  4. zgłaszania propozycji zmian w budżecie Gminy;
  5. dysponowania rezerwami budżetu Gminy;
  6. blokowania środków budżetowych w przypadkach określonych ustawą.
 6. Wójt jest terenowym szefem obrony cywilnej.
 7. Wójt opracowuje plan operacyjny ochrony przed powodzią oraz ogłasza i odwołuje pogotowie i alarm przeciwpowodziowy.
 8. Wójt może upoważnić pracowników Urzędu Gminy do wydawania w jego imieniu decyzji w sprawach indywidualnych.

§ 82.

 1. W realizacji zadań własnych Gminy Wójt podlega wyłącznie Radzie.
 2. Wójt odpowiada za prawidłową gospodarkę finansową Gminy.

§ 83.

Czynności z zakresu prawa pracy wobec Wójta wykonują:
a) Rada – ustalenie wynagrodzenia;
b) Przewodniczący Rady – czynności związane z nawiązaniem i rozwiązaniem stosunku pracy;
c) wyznaczona przez Wójta osoba zastępująca lub Sekretarz Gminy – pozostałe czynności.

§ 84.

 1. Wójt wykonuje zadania Gminy określone przepisami prawa wydając zarządzenia.
 2. Zarządzenia Wójta są oznaczane następująco: kolejny numer zarządzenia i rok.
 3. Zarządzenia podpisuje Wójt.
 4. Zarządzenia Wójta ewidencjonuje się w rejestrze prowadzonym przez Sekretarza.
 5. Odpisy zarządzeń doręcza się kierownikom jednostek organizacyjnych lub pracownikom, którym powierzono wykonanie zarządzenia.
 6. Zarządzenia Wójta podlegają ogłoszeniu w Biuletynie Informacji Publicznej.

§ 85.

Po upływie kadencji Wójta, Zastępca Wójta pełni swoje obowiązki do czasu objęcia obowiązków przez nowo powołanego Zastępcę Wójta.

§ 86.

Do zadań i kompetencji Zastępcy Wójta należy:

 1. wykonywanie zadań powierzonych przez Wójta;
 2. sprawowanie funkcji Wójta w razie nieobecności Wójta lub niemożności pełnienia przezeń obowiązków;
 3. współdziałanie z Radą oraz Komisjami Rady w zakresie swoich kompetencji.