Oficjalny portal Gminy Wierzchosławice!

Gmina Wierzchosławice najlepiej dba o czyste powietrze w powiecie tarnowskim

12 lipca 2021

Polski Alarm Smogowy opublikował Ranking gmin w programie “Czyste Powietrze” w I kwartale 2021 r. Okazuje się, że gmina Wierzchosławice znajduje się na czele tego zestawienia wśród gmin powiatu tarnowskiego. * Ranking gmin utworzony został na podstawie dostarczonych przez wojewódzkie fundusze ochrony środowiska i gospodarki wodnej danych o liczbie wniosków do programu “Czyste Powietrze” złożonych przez właścicieli budynków jednorodzinnych w poszczególnych gminach. Ranking powstał na bazie liczby wniosków przyjętych w I kwartale 2021 roku. O pozycji gminy w rankingu decyduje wskaźnik, którego wartość wyznacza liczba wniosków złożonych z terenu danej gminy na 1000 budynków jednorodzinnych.

 

W grudniu 2020 r. zostało podpisane porozumienie między Gminą Wierzchosławice a Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie na prowadzenie punktu informacyjnego programu rządowego Czyste Powietrze. Przeszkoleni pracownicy udzielają informacji ogólnych o programie oraz pomagają przy wypełnianiu wniosków o dofinansowanie oraz wniosków o płatność składanych przez mieszkańców w ramach tego programu. Punkt informacyjny swoje funkcjonowanie rozpoczął z początkiem roku 2021. Na koniec czerwca zostało złożonych 26 wniosków o dofinansowanie oraz 3 wnioski o płatność po zrealizowaniu całego zakresu określonego we wniosku o dofinansowanie. Okazuje się, że jest to najlepszy wynik w całym powiecie tarnowskim.

Informacje szczegółowe na temat programu można uzyskać pod nr telefonów (14) 631-90-48 lub 41, bądź osobiście w siedzibie UG Wierzchosławice pok. 4 lub pok. 1

Program ,,Czyste Powietrze” ma na celu poprawę jakości powietrza oraz zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych poprzez wymianę źródeł ciepła i poprawę efektywności energetycznej budynków mieszkalnych jednorodzinnych.

Na co można uzyskać dofinansowanie? Dofinansowanie wymiany starych i nieefektywnych źródeł ciepła na paliwo stałe na nowoczesne źródła ciepła spełniające najwyższe normy oraz przeprowadzenia niezbędnych prac termomodernizacyjnych budynku.

Jakiej wysokości dofinansowanie? Dotacja może wynosić do 30 000 zł dla podstawowego poziomu dofinansowania 37 000 zł dla podwyższonego poziomu dofinansowania.

Kto może złożyć wniosek?

Beneficjenci poziom podstawowy:

Beneficjenci to osoby fizyczne, będące właścicielami/współwłaścicielami budynków mieszkalnych jednorodzinnych lub wydzielonych w budynkach jednorodzinnych lokali mieszkalnych z wyodrębnioną księgą wieczystą, o dochodzie rocznym nieprzekraczającym kwoty 100 000 zł.

W przypadku uzyskiwania dochodów z różnych źródeł, dochody sumuje się, przy czym suma ta nie może przekroczyć kwoty 100 000 zł.

Beneficjenci poziom podwyższony:

Beneficjenci to osoby fizyczne, które łącznie spełniają następujące warunki:

1) są właścicielami/współwłaścicielami budynku mieszkalnego jednorodzinnego lub wydzielonego w budynku jednorodzinnym lokalu mieszkalnego z wyodrębnioną księgą wieczystą;
2) przeciętny miesięczny dochód na jednego członka ich gospodarstwa domowego nie przekracza kwoty:
a) 1564 zł w gospodarstwie wieloosobowym,
b) 2189 zł w gospodarstwie jednoosobowym.

  1. W przypadku prowadzenia działalności gospodarczej, roczny przychód beneficjenta z tytułu prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej za rok kalendarzowy, za który ustalony został przeciętny miesięczny dochód, nie przekroczył trzydziestokrotności kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę określonego w rozporządzeniu Rady Ministrów obowiązującym
    w grudniu roku poprzedzającego rok złożenia wniosku o dofinansowanie.

Ranking gmin w programie “Czyste Powietrze”w I kwartale 2021 r.

Ciężkowice – (pozycja) 2017

Gromnik – (poz.)  1491

Lisia Góra – (poz.) 1104

Pleśna – (poz.) 1531

Radłów – (poz.) 679

Ryglice – (poz.) 2035

Rzepiennik Strzyżewski – (poz.) 1520

Skrzyszów – (poz.) 1235

Szerzyny – (poz.) 2142

Gmina Tarnów – (poz.) 1233

Tuchów – (poz.) 1564

Wierzchosławice – (poz.) 634!!!

Wietrzychowice – (poz.) 1019

Wojnicz – (poz.) 1625

Żabno – (poz.) 823

Zakliczyn – (poz.) 1389

 

 

 

 

 

Ostatnia modyfikacja: 13 lipca 2021

Komentowanie jest wyłączone.

Powiększanie czcionki
Kontrast