Oficjalny portal Gminy Wierzchosławice!

XXII Sesja Rady Gminy Wierzchosławice

Data/Czas
 28.05.2020   09:00

Lokalizacja
Budynek Urzędu Gminy Wierzchosławice - sala konferencyjna

Kategorie


Przewodnicząca Rady Gminy Wierzchosławice uprzejmie informuje, że XXII Sesja Rady Gminy Wierzchosławice odbędzie się w dniu 28 maja 2020 r. (czwartek) o godz. 9:00 w Budynku Urzędu Gminy w Wierzchosławicach (sala konferencyjna – I piętro).

Szanowni Państwo! W związku z trwającym na terenie całego kraju stanem epidemii przypominamy, że możliwość bezpośredniego udziału w sesji Rady Gminy Wierzchosławice  w budynku Urzędu Gminy Wierzchosławice jest ograniczona. W związku z tym Przewodnicząca Rady Gminy informuje, że wszelkie pytania oraz problemy, które chcielibyście Państwo, aby zostały poruszone na sesji w ramach punktu „Wolne wnioski”, można przesyłać na adresy e-mail:

 • Biura Rady Gminysabina.turek@wierzchoslawice.pl
 • Przewodniczącej Rady Gminymalgorzata.moskal@wierzchoslawice.pl.

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie XXII sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z sesji Nr XXI.
 4. Informacja Wójta Gminy z działalności międzysesyjnej oraz realizacji uchwał Rady Gminy .
 5. Sprawozdanie merytoryczne Centrum Zdrowia Tuchów z działalności w wynajmowanym obiekcie w Wierzchosławicach za 2019 rok.
 6. Informacja o stanie bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie Gminy Wierzchosławice za 2019 rok.
 7. Informacja o stanie bezpieczeństwa i ochrony przeciwpożarowej w Gminie Wierzchosławice za 2019 rok.
 8. Sprawozdanie z działalności Gminnej Spółki Wodnej w Wierzchosławicach za 2019 rok.
 9. Sprawozdanie z działalności Przedszkola Publicznego w Wierzchosławicach za rok szkolny 2019.
 10. Sprawozdanie z działalności Gminnej Biblioteki Publicznej w Wierzchosławicach za 201 9 rok.
 11. Sprawozdanie z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wierzchosławicach za 2019 rok.
 12. Sprawozdanie z realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej za rok 2019.
 13. Ocena zasobów pomocy społecznej na rok 2019 – sprawozdanie.
 14. Sprawozdanie z działalności Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Wierzchosławicach za 2019 rok.
 15. Sprawozdanie z realizacji rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego za 2019 rok.
 16. Podjęcie uchwały w sprawie odwołania składu osobowego Gminnej Rady Seniorów w Wierzchosławicach.
 17. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr LIV/325/2018 Rady Gminy Wierzchosławice z dnia 26 wrzesnia 2018 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Wierzchiosławice
 18. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Wierzchosławice na rok 2020 Nr XVII/124/2019 r. Rady Gminy Wierzchosławice z dnia 30 grudnia 2019 r.
 19. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Wierzchosławice na lata 2020 – 2032 przyjętej uchwałą Nr XVII/125/2019 Rady Gminy Wierzchosławice z dnia 30 grudnia 2019 r.
 20. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Województwu Małopolskiemu.
 21. Podjęcie uchwały w sprawie niedochodzenia należności z tytułu rekompensaty, o której mowa w art. 10 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 2013r. o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych.
 22. Podjęcie uchwały w sprawie szczególnych rozwiązań prawnych w zakresie udzielania ulg w spłacie należności cywilnoprawnych z tytułu najmu, dzierżawy lub użytkowania, przypadających Gminie Wierzchosławice lub jej jednostkom organizacyjnym za okres stanu zagrożenia epidemicznego lub epidemii z powodu COVID-19.
 23. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia od Powiatu Tarnowskiego zadania pn. ,,Budowa chodnika dla pieszych wzdłuż drogi powiatowej Nr 1343 K relacji: Niwka – Bobrowniki Małe w miejscowości Rudka – Bobrowniki Małe Etap II”.
 24. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr LIII/319/2018 Rady Gminy Wierzchosławicez dnia 31 sierpnia 2018 r. w sprawie określenia zasad udzielania stypendiów dla uczniów za wyniki w nauce i za wybitne osiągnięcia w dziedzinie nauki, sztuki i sportu.
 25. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XVI/101/2019 Rady Gminy Wierzchosławice z dnia 28 listopada 2019 r. w sprawie Rocznego programu współpracy Gminy Wierzchosławice z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art.3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na rok 2020
 26. Interpelacje i wnioski radnych.
 27. Zapytania przewodniczących jednostek pomocniczych Gminy i odpowiedzi na te zapytania.
 28. Wolne wnioski.
 29. Zamknięcie obrad XXII sesji Rady Gminy Wierzchosławice.

Powiększanie czcionki
Kontrast