Oficjalny portal Gminy Wierzchosławice!

XVII Posiedzenie Komisji Oświaty, Kultury, Sportu, Statutów, Ochrony Zdrowia i Polityki Społecznej

Data/Czas
 26.05.2020   13:00

Lokalizacja
Budynek Urzędu Gminy Wierzchosławice - sala konferencyjna

Kategorie


Informujemy, że XVII Posiedzenie Komisji OKSSOZiPS odbędzie się w dniu 26 maja 2020 r. o godz. 13:00 w Budynku Urzędu Gminy w Wierzchosławicach (I piętro – sala konferencyjna).

Porządek obrad:

 1. Otwarcie posiedzenia.
 2. Przyjęcie porządku posiedzenia .
 3. Przyjęcie protokołu z posiedzenia Komisji Nr 16/2020 z posiedzenia Komisji odbytego w dniu 28 stycznia 2020 r. oraz Nr 17/2020 odbytego w dniu 24 lutego 2020 r.
 4. Sprawozdanie merytoryczne Centrum Zdrowia Tuchów z działalności w wynajmowanym obiekcie w Wierzchosławicach za 2019 rok.
 5. Sprawozdanie z działalności Przedszkola Publicznego w Wierzchosławicach za rok szkolny 2019.
 6. Sprawozdanie z działalności Gminnej Biblioteki Publicznej w Wierzchosławicach za 201 9 rok.
 7. Sprawozdanie z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wierzchosławicach za 2019 rok.
 8. Sprawozdanie z realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej za rok 2019.
 9. Ocena zasobów pomocy społecznej na rok 2019 – sprawozdanie.
 10. Sprawozdanie z działalności Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Wierzchosławicach za 2019 rok.
 11. Sprawozdanie z realizacji rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego za 2019 rok.
 12. Wyrażenie opinii o projekcje uchwały w sprawie odwołania składu osobowego Gminnej Rady Seniorów w Wierzchosławicach.
 13. Wyrażenie opinii o projekcje uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr LIV/325/2018 Rady Gminy Wierzchosławice z dnia 26 września 2018 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Wierzchosławice .
 14. Wyrażenie opinii o projekcje uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr LIII/319/2018 Rady Gminy Wierzchosławice z dnia 31 sierpnia 2018 r. w sprawie określenia zasad udzielania stypendiów dla uczniów za wyniki w nauce i za wybitne osiągnięcia w dziedzinie nauki, sztuki i sportu.
 15. Wyrażenie opinii o projekcje uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XVI/101/2019 Rady Gminy Wierzchosławice z dnia 28 listopada 2019 r. w sprawie Rocznego programu współpracy Gminy Wierzchosławice z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art.3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na rok 2020.
 16. Wolne wnioski.
 17. Zamknięcie posiedzenia.

Powiększanie czcionki
Kontrast