Oficjalny portal Gminy Wierzchosławice!

LX Sesja Rady Gminy Wierzchosławice

LX Sesja Rady Gminy Wierzchosławice Data/Czas
 26.01.2023   14:00

Lokalizacja
Budynek Urzędu Gminy Wierzchosławice - sala konferencyjna

Kategorie


Przewodnicząca Rady Gminy Wierzchosławice uprzejmie informuje, że LX Sesja Rady Gminy Wierzchosławice odbędzie się w dniu 26 stycznia 2023 r. (czwartek) o godz. 14:00 w Budynku Urzędu Gminy w Wierzchosławicach (sala konferencyjna – I piętro).

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie LX sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z sesji Nr LIX .
 4. Informacja przedstawiciela Wojskowego Centrum Rekrutacji w Tarnowie w kwestii przedstawienia nowych form służby wojskowej, działalności Sił Zbrojnych w związku z ustawą z dnia 22 marca 2022 r. o obronie Ojczyzny.
 5. Informacja Wójta Gminy z działalności międzysesyjnej oraz realizacji uchwał Rady Gminy.
 6. Sprawozdanie z działalności Rady Gminy Wierzchosławice za 2022 rok.
 7. Sprawozdanie z działalności Komisji Rewizyjnej za 2022 rok.
 8. Sprawozdanie z działalności Komisji Skarg Wniosków i Petycji za 2022 rok.
 9. Sprawozdanie z działalności Komisji Budżetu Rozwoju i Infrastruktury Ochrony Środowiska Gospodarki Komunalnej i Porządku Publicznego za 2022 rok.
 10. Sprawozdanie z działalności Komisji Oświaty Kultury Sportu Statutów Ochrony Zdrowia i Polityki Społecznej za 2022 rok.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie ustanowienia wieloletniego lokalnego programu osłonowego „Posiłek w szkole i w domu na terenie Gminy Wierzchosławice ” na lata 2019 – 2023.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania pomocy w formie świadczenia pieniężnego z pomocy społecznej, tj. zasiłku celowego z przeznaczeniem na zakup posiłku lub żywności, dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019 – 2023.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków na dożywianie w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019 – 2023.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Wierzchosławice na rok 2023 Nr LIX/411/2022 Rady Gminy Wierzchosławice z dnia 30 grudnia 2022 r.
 15. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Wierzchosławice na lata 2023-2033 przyjętej uchwałą Nr XLVI/317/2021 Rady Gminy Wierzchosławice z dnia 30 grudnia 2022 r.
 16. Interpelacje i zapytania radnych.
 17. Zapytania przewodniczących jednostek pomocniczych Gminy i odpowiedzi na te zapytania.
 18. Wolne wnioski.
 19. Zamknięcie obrad LX sesji Rady Gminy Wierzchosławice.