• 10 grudnia 2018
  • 13:30
  • Urząd Gminy Wierzchosławice, I piętro, Sala Konferencyjna

IV Nadzwyczajna Sesja Rady Gminy Wierzchosławice odbędzie się dnia 10 grudnia 2018 r. o godz. 13:30 w w budynku urzędu gminy Wierzchosławice (sala konferencyjna)

Porządek obrad:

  1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
  2. Przyjęcie porządku obrad.
  3. Podjęcie uchwały w sprawie ustanowienia wieloletniego lokalnego programu osłonowego „Posiłek w szkole i w domu na terenie Gminy Wierzchosławice ” na lata 2019 – 2023.
  4. Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania pomocy w formie świadczenia pieniężnego z pomocy społecznej, tj. zasiłku celowego z przeznaczeniem na zakup posiłku lub żywności, dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019 – 2023.
  5. Podjęcie uchwały w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków na dożywianie w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019 – 2023.
  6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr III/20/2018 Rady Gminy Wierzchosławice w sprawie zmiany uchwały Nr XLI/276/2018 z dnia 31 stycznia 2018 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji udzielonych publicznym i niepublicznym przedszkolom, innym formom wychowania przedszkolnego, szkołom, w tym szkołom podstawowym, w których zorganizowano oddział przedszkolny i placówkom prowadzonym na terenie Gminy Wierzchosławice, trybu kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania tych dotacji oraz terminu i sposobu rozliczenia ich wykorzystania.
  7. Zamknięcie obrad IV sesji Rady Gminy Wierzchosławice.
Zmień rozmiar czcionki
Zmień kontrast strony