Oficjalny portal Gminy Wierzchosławice!

Działka do dzierżawy – Bogumiłowice

12 lutego 2020

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO DZIERŻAWY

Na podstawie art. 30 ust. 2, pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2019 r. poz. 506 ), art 13 ust. 1, art. 35 ust.1 ustawy o gospodarce
nieruchomościami z dnia 21 sierpnia 1997 r. ( tekst jedn. Dz. U. z 2020 poz. 65) Wójt Gminy Wierzchosławice podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania do dzierżawy w trybie bezprzetargowym.

Oznaczenie nieruchomości numer działki, obręb: 

Nr działki: 484 (obr.0002)
Nr KW: TR1T/00123461/3

Powierzchnia nieruchomości przeznaczona do dzierżawy w [ ha ]: 0,0004 ha (2 m x 2 m)
Położenie i opis nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy: Nieruchomość zlokalizowana w Bogumiłowicach stanowiąca drogę.
Przeznaczenie w planie (studium): Obszar funkcji mieszkalnych oraz terenów zielonych i zadrzewień śródpolnych.
Okres dzierżawy: do 3 lat
Wysokość opłaty z tytułu dzierżawy i termin jej wnoszenia: Wysokość czynszu wynosi 100,00 zł brutto (wraz z podatkiem VAT) Czynsz płatny jest rocznie z góry do 31 marca każdego roku kalendarzowego. Wydzierżawiający zastrzega sobie prawo do zmiany, w tym jednostronnego podwyższania czynszu dzierżawnego na podstawie Zarządzenia Wójta Gminy Wierzchosławice
Informacje o przeznaczeniu do wydzierżawienia: Kontynuacja poprzedniej umowy dzierżawy.
Dodatkowe informacje: Obowiązek uiszczania podatku od nieruchomości. Obowiązek utrzymania czystości i porządku.

Zasady aktualizacji opłat : – Stawka czynszu podlega corocznej waloryzacji w oparciu o średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych za ubiegły rok

kalendarzowy, ogłoszony przez Prezesa GUS w Monitorze Polskim o ten wskaźnik.
Wykaz zostaje zamieszczony na okres od dnia 12.02.2020 r. do dnia 04.03.2020 r.

Ostatnia modyfikacja: 12 lutego 2020

Komentowanie jest wyłączone.