Oficjalny portal Gminy Wierzchosławice!

Dodatek osłonowy w Gminie Wierzchosławice ZŁÓŻ WNIOSEK W GOPS!

12 stycznia 2022

Od stycznia 2022 r. można ubiegać się o wypłatę dodatku osłonowego. Dodatek osłonowy Jest to nowe świadczenie rodzinne, które ma stanowić wsparcie dla najbardziej potrzebujących obywateli w pokryciu części kosztów energii oraz rosnących cen. Dodatek osłonowy przysługuje za okres od dnia 1 stycznia 2022 r. do dnia 31 grudnia 2022 r. Dodatek będzie wypłacany w dwóch równych ratach, w terminie do 31 marca 2022 r. oraz do 2 grudnia 2022 r. Jeśli osoba złoży wniosek o wypłatę dodatku osłonowego później niż na 2 miesiące przed upływem w/w terminów, dodatek osłonowy będzie wypłacany jednorazowo. 

Wnioski o wypłatę dodatku osłonowego złożone po dniu 31 października 2022 r. pozostaną bez rozpoznania.

Wnioski o przyznanie dodatku osłonowego w Gminie Wierzchosławice można składać osobiście w GOPS:

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wierzchosławicach – Świadczenia Wychowawcze:
Urząd Gminy Wierzchosławice, III piętro, pokój nr 44, tel. 14 631 90 38,

Godziny urzędowania:
– pon. 8 00 – 16:30
– wt. – czw.  7:30 – 15:30
– piątek:  7:30 – 15:00
lub za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej – wówczas wniosek musi być opatrzony podpisem elektronicznym lub uwierzytelniony profilem zaufanym.

Kwota dodatku osłonowego jest uzależniona od dochodów gospodarstwa domowego.

Kryterium dochodowe umożliwiające otrzymanie dodatku dochodowego to:
– w gospodarstwie domowym jednoosobowym, w którym wysokość przeciętnego miesięcznego dochodu nie przekracza kwoty 2100 zł na osobę,
– w gospodarstwie domowym wieloosobowym, w którym wysokość przeciętnego miesięcznego dochodu nie przekracza kwoty 1500 zł na osobę;

Jeżeli wysokość przeciętnego miesięcznego dochodu  przekracza kwotę, o której mowa powyżej dodatek osłonowy będzie wypłacany w wysokości różnicy między kwotą dodatku osłonowego a kwotą, o którą został przekroczony przeciętny miesięczny dochód. W przypadku gdy wysokość dodatku osłonowego, ustalona zgodnie z tymi zasadami jest niższa niż 20 zł, dodatek ten nie przysługuje.

Wysokość dodatku:
– 400 zł w skali roku dla gospodarstw domowych jednoosobowych,
– 600 zł w skali roku dla gospodarstw domowych 2-3 osobowych,
– 850 zł w skali roku dla gospodarstw domowych 4-5 osobowych,
– 1150 zł w skali roku dla gospodarstw domowych 6 Osobowych.

Ważne!
W przypadku gdy głównym źródłem ogrzewania gospodarstwa domowego jest kocioł na paliwo stałe, kominek, koza, ogrzewacz powietrza, trzon kuchenny, piecokuchnia, kuchnia węglowa lub piec kaflowy na paliwo stałe, zasilane węglem lub paliwami węglopochodnymi, wpisane do centralnej ewidencji emisyjności budynków, świadczenie jest podwyższone i dopłata wynosi:
– 500 zł w skali roku dla gospodarstw domowych jednoosobowych,
– 750 zł w skali roku dla gospodarstw domowych 2-3 osobowych,
– 1062,50 zł w skali roku dla gospodarstw domowych 4-5 osobowych,
– 1437,50 zł w skali roku dla gospodarstw domowych 6 osobowych.

Więcej informacji na temat dodatku osłonowego można uzyskać w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Wierzchosławicach:
numer telefonu: (14) 631 90 38
e-mail: gops@wierzchoslawice.pl
Infolinia: (22) 369 14 44Ministerstwo Klimatu i Środowiska

 

POBIERZ: Wniosek o dodatek osłonowy – plik .PDF (Adobe Reader) – plik do druku i skanowania

POBIERZ: Wskazówki jak wypełnić wniosek o dodatek osłonowy – plik .PDF (Adobe Reader)

INSTRUKCJA WYSYŁANIA EPUAPEM: Instrukcja podpisywania i wysyłania – plik .PDF (Adobe Reader)

Ostatnia modyfikacja: 18 stycznia 2022

Komentowanie jest wyłączone.