Dnia 7 czerwca br. w naszej gminie odbyła się debata oświatowa nt. kompleksowe wspomaganie ucznia ukierunkowane na rozwój kompetencji kluczowych uczniów w ramach doskonalenia zawodowego nauczycieli.

W spotkaniu uczestniczyli: władze Gminy Wierzchosławice, władze Gminy Zakliczyn, Radni Gminy Wierzchosławice, dyrektorzy placówek oświatowych, nauczyciele, rodzice oraz uczniowie.
Spotkanie rozpoczął Wójt Gminy Wierzchosławice, który powitał zgromadzonych gości . W problematykę spotkania wprowadził Pan Andrzej Stec- zastępca kierownika referatu oświaty, który w formie prezentacji omówił kompetencje kluczowe uczniów. Nad przebiegiem debaty czuwała pan Jarosław Kordziński – ekspert Ośrodka Rozwoju Edukacji, który przedstawił scenariusz spotkania oraz przydzielił zadania dla uczestników debaty.

Debata przeprowadzona została metodą World Café służącą wymianie informacji oraz pomysłów przez uczestników podzielonych na grupy przypisane do osobnych stolików, pracujących pod kierownictwem moderatorów. Zespołowej analizie poddane zostało 7 tematów. Jakiego kierunku zmian w zakresie kształcenia uczniów w naszej Gminie oczekujemy, Co mogą zrobić instytucje z terenu naszej gminy , aby wesprzeć rozwój ucznia Szukano również odpowiedzi na pytania dotyczące określenia „Dobra Szkoła”, wizerunku nauczyciela , oczekiwań rodziców wobec placówki oświatowej dziecka oraz cech i umiejętności, jakie posiadać powinien absolwent szkoły podstawowej. Ukoronowaniem pracy uczestników debaty, po wcześniejszej zespołowej analizie odpowiedzi na podane tematy, była prezentacja przez moderatorów priorytetów w zakresie dalszego kierunku działań nad opracowaniem planu wspomagania oraz rozwoju szkół w gminie Wierzchosławice.  Za najważniejsze uznano działania służące budowaniu poczucia wartości ucznia oraz rozwijanie jego kompetencji społecznych. Służyć temu ma bezpieczna szkoła, wyposażona w nowoczesne pomoce dydaktyczne, w której nauka odbywa się w kameralnych klasach. System stypendialny ma wspierać uzdolnionych uczniów i umożliwić im rozwijanie talentów.

Zmień rozmiar czcionki
Zmień kontrast strony