Ankieta dotycząca OCHRONY POWIETRZA w Gminie Wierzchosławice.

* pola wymagane
Informacje

Dane zebrane od Państwa w powyższej ankiecie mają służyć trzem celom:

 1. Opracowania Zintegrowanej Strategii Ochrony Powietrza i Zarządzania Energią dla
  Gminy Wierzchosławice
  . Dane posłużą do zobrazowania stanu obecnego
  w kwestii sposobu ogrzewania gospodarstw domowych, ogólnego zużycia energii, zainteresowania odnawialnymi źródłami energii dla gospodarstw domowych wśród mieszkańców Gminy Wierzchosławice. W
  Zintegrowanej Strategii określone zostaną problemy, cele do osiągnięcia oraz działania, które powinny zostać podjęte aby poprawie uległa jakość powietrza oraz poprawiła się ogólna efektywność energetyczna w budynkach mieszkalnych.

 2. Stworzenia Bazy Inwentaryzacyjnej Obiektów Mieszkalnych. Baza inwentaryzacyjna pozwoli na sprawne monitorowanie wdrażania Zintegrowanej strategii, a także w późniejszej fazie na aktualizację działań w obszarach, w których wyniki będą niezadowalające; bądź zwiększenie intensywności działań w obszarach, w których zainteresowanie mieszkańców Gminy Wierzchosławice będzie największe. [wymiana kotłów, ocieplenie budynków, kolektory słoneczne, panele fotowoltaiczne, pompy ciepła]

 3. Zebrania danych mieszkańców chętnych do udziału w programie Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020. Projekt Subregionalny
  w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego
  na lata 2014 – 2020; 4 Oś Priorytetowa – Regionalna Polityka Energetyczna –
  Działanie 4.4 Redukcja emisji zanieczyszczeń do powietrza –
  Poddziałanie 4.4.2 Obniżenie poziomu niskiej emisji – SPR (gaz) i Poddziałanie 4.4.3 Obniżenie poziomu niskiej emisji – SPR (paliwa stałe).

W ramach programu RPO Gmina Wierzchosławice wnioskuje o środki na wymianę 100 kotłów
na paliwa stałe i 100 kotłów na gaz
dla mieszkańców.

Z programu RPO skorzystać mogą osoby fizyczne, mieszkańcy Gminy Wierzchosławice – właściciele domów już istniejących (zamieszkałych), zainteresowanych wymianą starego kotła co. Program nie obejmuje domów niezamieszkałych (w trakcie budowy).

Wymiana odbywać się będzie w dwóch trybach (do wyboru przez mieszkańca):
– stary kocioł na paliwa stałe –> nowy kocioł na paliwa stałe
– stary kocioł na paliwa stałe –> nowy kocioł na gaz

Warunki udziału w programie RPO:

– termomodernizacja (ocieplenie) budynku, lub zobowiązanie się do wykonania termomodernizacji (ocieplenia) w okresie trwania projektu (max. do – III kwartał 2018 r.)

– dokonanie oceny energetycznej budynku przez uprawnionego audytora

Ocena energetyczna zostanie przeprowadzona przez uprawnionego audytora energetycznego zleconego i finansowanego przez Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego. Zakres działań audytora będzie obejmował:

– wizję lokalną i ocenę stanu budynku (wraz z dokumentacją fotograficzną)

– określenie zaleceń termomodernizacyjnych

– obliczenie zapotrzebowania na moc cieplną (moc nowego kotła co)

– sporządzenie świadectwa charakterystyki energetycznej budynku (zgodnie Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 27 lutego 2015 r. w sprawie metodologii wyznaczania charakterystyki energetycznej budynku lub części budynku oraz świadectw charakterystyki energetycznej)

Po otrzymaniu świadectwa charakterystyki energetycznej budynku, jego właściciel podejmuje decyzję
o kontynuacji bądź rezygnacji z udziału w programie RPO (brak konsekwencji finansowych).

Wysokość dofinansowania: 350 zł/kW mocy dla nowego urządzenia grzewczego, maksymalnie do wysokości mocy wyznaczonej w ocenie energetycznej, jednak nie więcej niż 8 000,00 zł dla domu jednorodzinnego lub 10 000,00 zł dla domu wielorodzinnego.

Dodatkowo dofinansowanie dla instalacji wewnętrznych, jeżeli będzie to niezbędne do prawidłowego funkcjonowania:

– maksymalnie 1 000,00 zł (w przypadku wymiany na nowy kocioł na paliwa stałe)

– maksymalnie 6 000,00 zł (w przypadku wymiany na nowy kocioł gazowy)

– do wielokrotności 6 000,00 zł zgodnej z liczbą odrębnych lokali mieszkalnych w

budynku wielorodzinnym i nie więcej niż 80 zł/m2 ogrzewanej powierzchni

Pozostałe koszty związane z wymianą kotła (np. różnica między wysokością dotacji, a ceną kotła), bądź modernizacją instalacji ponosi właściciel budynku.

Nowy kocioł co zakupiony w ramach RPO, musi bezwzględnie spełniać wymogi dotyczące Ekoprojektu dla produktów związanych z energią – wymogi dotyczące poziomu efektywności energetycznej i norm emisji zanieczyszczeń, określone w środkach wykonawczych do dyrektywy 2009/125/WE z dnia 21 października 2009 r. Zakup innego kotła skutkować będzie odmową przyznania dotacji.

Przykładowa lista kotłów spełniających w/w normy znajduje się na stronie internetowej www.powietrze.malopolska.pl/kotly/

Dodatkowe warunki do spełnienia przez właściciela budynku:

– konieczność trwałej likwidacji starego kotła,

– konieczność użytkowania nowego kotła jako podstawowego źródła ogrzewania (dot. gospodarstw domowych posiadających jednocześnie kocioł na paliwa stałe i kocioł gazowy),

– nie dokonywanie modyfikacji nowego kotła,

– stosowanie paliwa o parametrach zalecanych przez producenta,

– przechowywanie paliwa w odpowiednich warunkach (dot. kotłów na paliwa stałe),

Wypełnioną ankietę należy dostarczyć do Urzędu Gminy Wierzchosławice, 33-122 Wierzchosławice 550; w godzinach pracy, tj. : pon. 08.00 – 16.00, wt.-czw.: 07.30 – 15.30, pt.: 07.00 – 15.00.
– Dziennik Podawczy.

Ankietę można również wypełnić w wersji on-line na stronie www.wierzchoslawice.pl. Zostanie ona automatycznie przesłana do Urzędu Gminy. Zachęcamy do skorzystania z tego sposobu.

Dodatkowe informacje w sprawie ankiety: tel. (14) 631-90-48

Program dofinansowania do uzależniony jest od tego czy Gmina Wierzchosławice otrzyma dofinansowanie ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020.

Zmień rozmiar czcionki
Zmień kontrast strony