Programu „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2019 r.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wierzchosławicach informuje, że Gmina Wierzchosławice została zakwalifikowana do Programu „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2019 r. Program ma na celu zapewnienie członkom rodziny (opiekunom) osób niepełnosprawnych alternatywnej formy czasowej opieki.

Program wsparcia członków rodziny w opiece nad:

 • osobą niepełnosprawną z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności oraz
 • dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji.

Osoby zainteresowane tą formą pomocy prosimy o kontakt z Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Wierzchosławicach tel. 14/631-90-28, 14/631-90-29, 14/631-90-47.

 

Puchar Dyrektora ZSP w Wietrzychowicach dla siatkarek z Rudki

Dnia 10 czerwca w ZSP w Wietrzychowicach odbył się turniej piłki  siatkowej o Puchar Dyrektora ZSP w Wietrzychowicach. W turnieju wzięły udział dziewczęta z klas VII, VIII i III gimnazjum, a były to zespoły z Lisiej Góry, Wietrzychowice I i II oraz zespół z Rudki. Nasze dziewczęta :Ilona Curyło , Izabela Golla, Natalia Ciupek, Emilia Kawa, Martyna Kołodziej, Amelia Moryl, Łucja Plebanek, Karolina Kordela trenowane przez Panią Jadwigę Bartnik po zaciętej i wyrównanej walce , wygrywając wszystkie mecze otrzymały główne trofeum –  okazały puchar , który ufundował Pan Roman Łucarz Starosta Powiatu Tarnowskiego. Dyrektor szkoły Pani Jadwiga Łucarz wręczyła puchar kapitanowi zespołu Ilonie Curyło.  Dziękujemy także panu nauczycielowi wychowania fizycznego Mariuszowi Giza za zorganizowanie i zaproszenie zespołów na turniej.

red. Jadwiga Bartnik

Krótka fotorelacja:

XI Sesja Rady Gminy Wierzchosławice

Rada Gminy Wierzchosławice jednogłośnie udzieliła Wójtowi wotum zaufania. 

Głosowanie nad udzieleniem wotum zaufania odbyło się po raz pierwszy i było wynikiem zmiany ustawy o samorządzie gminnym. Podjęcie uchwały w tym zakresie poprzedzone było debatą podczas której Radni i zaproszeni goście mieli możliwość wymiany spostrzeżeń, uwag. Wójt Gminy Andrzej Mróz odpowiadał na liczne pytania.

Na XI Sesji Rada Gminy również jednogłośnie udzieliła Wójtowi absolutorium za wykonanie budżetu za rok ubiegły. Podjęcie uchwały poprzedziła konieczna w tym przypadku prezentacja opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej oraz Komisji Rewizyjnej Rady Gminy.

Rada Gminy podjęła uchwałę niezwykle ważną dla mieszkańców, a mianowicie o dopłacie do ceny m3 odprowadzanych ścieków. Dopłata pozwoli na obniżenie kosztów jakie ponoszą mieszkańcy za zrzut ścieków o ok. 2 zł/m3.

Rady Gminy Wierzchosławice podjęła również uchwały w sprawie:

 • zatwierdzenia skonsolidowanego bilansu Gminy Wierzchosławice za rok 2018;
 • zmiany uchwały budżetowej Gminy Wierzchosławice na rok 2019 (Nr VI/35/2019 z dnia 30 stycznia 2019 r.);
 • przekazania w 2019 roku środków finansowych na fundusz wsparcia policji.

  Krótka fotorelacja:

Dobry występ NASZYCH strażaków na zawodach powiatowych

W minioną sobotę  8 czerwca 2019 r. reprezentacja  Gminy Wierzchosławice złożona z członków jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Gminy tj. OSP Rudka i OSP Mikołajowice wzięła udział w „ I Powiatowych Zawodach w Ratownictwie w Ramach Kwalifikowanej Pierwszej Pomocy”.

Zawody miały na celu sprawdzenie umiejętności ratowniczych oraz wyszkolenia zespołów  do sprawnego i skutecznego prowadzenia działań ratowniczych, zwiększenie wiedzy na temat technik ratowniczych, edukację i promocję zdrowia.

Nasza drużyna w składzie: Skórka Tomasz, Golec Gabriela, Golla Agnieszka oraz Buchacz Dominik zajęła 5 miejsce w ogólnej klasyfikacji zawodów z pośród 11 drużyn co stanowi bardzo dobry rezultat.
Nadmienić należy, że w pierwszej trójce znalazły się dwie drużyny Państwowej Straży Pożarnej, więc w gronie samych jednostek OSP nasza drużyna wypadła wyśmienicie.

 

Turniej Piłki Siatkowej o Puchar Wójta Gminy Wierzchosławice

Dnia 5 czerwca  b. r. w Szkole Podstawowej w Rudce  odbył się  Turniej Piłki Siatkowej Volley Mix, który zorganizowała Pani Jadwiga Bartnik. Główne trofeum, o które toczyła się zacięta walka, to Puchar Wójta Gminy Wierzchosławice. Do sportowej rywalizacji przystąpiło 5 zespołów.: ze Szkoły Podstawowej w Wierzchosławicach, Łętowicach, Woli Rzędzińskiej oraz dwa zespoły ze Szkoły Podstawowej w Rudce (Rudka I i Rudka II). Grano systemem „każdy z każdym”. Zawody sędziował Pan Dariusz Stańczyk.

Główne trofeum Puchar Wójta Gminy Wierzchosławice wywalczyła drużyna Rudka I, II miejsce zajął zespół z Wierzchosławic, III miejsce – zespół Rudka II, IV miejsce – uczniowie z Łętowic , V miejsce z Woli Rzędzińskiej. Zespoły z miejsc I – III otrzymały także medale, a wszyscy uczestnicy turnieju  za miejsca od II do V pamiątkowe puchary i dyplomy.

Zawodnicy turnieju sportowe trofea odebrali z rąk Wójta Gminy Wierzchosławice Pana Andrzeja Mroza, który uświetnił turniej swoją obecnością. Był on również głównym fundatorem nagród, za co organizatorzy składają serdeczne podziękowania.

Słowa podziękowań należą się także nauczycielom wychowania fizycznego: Pani Agnieszce Radwańskiej, Pani Marcie Kornaus, Panu Romanowi Tumidajskiemu oraz Pani Jadwidze Bartnik za przygotowanie uczniów do turnieju.

red. Jadwiga Bartnik

Gmina Wierzchosławice z dotacją na renowację zbiornika wodnego małej retencji

50 000 zł to dotacja jaką z budżetu Województwa Małopolskiego otrzymała Gmina Wierzchosławice na renowację zbiornika wodnego małej retencji w miejscowości Gosławice. Promesę gwarantującą przyznanie dofinansowania w dniu 5 czerwca 2019 roku otrzymał Wójt – Andrzej Mróz.

Realizacja zadania przyczyni się do poprawy warunków wilgotnościowych gleb, zatrzymania wód zalewających pola uprawne  i podniesienia jakości gruntów rolnych.

FOT.Michał Gniadek/KURIER TARNOWSKI 

 

Środki finansowe na modernizację dróg dojazdowych do pól dla Gminy Wierzchosławice

Gmina Wierzchosławice otrzymała dotację z budżetu Województwa Małopolskiego w wysokości 128 571 zł na modernizacje dróg Rudka Partyń- Bobrowniki Małe. Z tych środków w najbliższym czasie skorzystają rolnicy zamieszkujący na terenie naszej gminy.

Podczas trwającego w Krakowie Forum Wójtów, Burmistrzów i Prezydentów Miast  5 czerwca 2019 r. promesę dla Gminy Wierzchosławice z rąk Wicemarszałka Łukasza Smółki i Wicemarszałka Tomasza Urynowicza odebrał Wójt – Andrzej Mróz

Co się zmieni w Programie „Rodzina 500+” od 1 lipca 2019 r.

„Rodzina 500+” jest programem wsparcia rodzin mających na utrzymaniu dzieci, który wszedł w życie 1 kwietnia 2016 roku na mocy ustawy z dnia 11 lutego 2016 roku o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r., poz. 2134 ze zm.).

Celem świadczenia wychowawczego jest częściowe pokrycie wydatków związanych z wychowywaniem dziecka, w tym z opieką nad nim i zaspokojeniem jego potrzeb życiowych.

Obecnie świadczenie wychowawcze przysługuje w wysokości 500,00 zł miesięcznie, do dnia ukończenia przez dziecko 18 roku życia, na każde drugie i kolejne dziecko w rodzinie, niezależnie od osiągniętego przez rodzinę dochodu. Rodziny mogą ubiegać się również o przyznanie świadczenia wychowawczego na pierwsze dziecko, jeżeli dochód w rodzinie w przeliczeniu na osobę nie przekracza kwoty 800,00. Jeśli członkiem rodziny jest dziecko niepełnosprawne, świadczenie wychowawcze przysługuje na pierwsze dziecko, jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu na osobę nie przekracza kwoty 1 200,00 zł.

Co się zmieni w Programie „Rodzina 500+” od 1 lipca 2019 r.

Zgodnie z wprowadzonymi zmianami w programie „Rodzina 500+” ogłoszonymi w ustawie z dnia 26 kwietnia 2019 roku o zmianie ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2019 r., poz. 924), od 1 lipca 2019 roku świadczenie wychowawcze będzie przyznawane również na pierwsze dziecko bez względu na dochody rodziny.

Brak wymogu ustalenia alimentów – od 1 lipca 2019 r. prawo do świadczenia wychowawczego nie będzie już uzależnione od ustalenia alimentów na dziecko od drugiego rodzica w przypadku wniosków składanych przez rodziców samotnie wychowujących dziecko.

Wprowadzenie szczególnego, 3-miesiecznego terminu, liczonego od dnia urodzenia dziecka, na złożenie wniosku o świadczenie wychowawcze na nowo narodzone dziecko – złożenie wniosku w tym czasie będzie gwarantowało przyznanie świadczenia z wyrównaniem od dnia narodzin dziecka. Obecnie świadczenie przyznawane jest od miesiąca złożenia wniosku, nie wcześniej niż od dnia urodzenia dziecka. Zgodnie z przyjętymi zmianami rodzice będą mieć więcej czasu na złożenie wniosku.

Wprowadzenie rozwiązania pozwalającego na przyznanie, z zachowaniem ciągłości, świadczenia wychowawczego drugiemu z rodziców dziecka w przypadku śmierci rodzica, któremu świadczenie zostało przyznane na dany okres lub który zmarł przed rozpatrzeniem złożonego wniosku.

W aktualnym stanie prawnym, w przypadku śmierci rodzica, na którego wydano decyzję przyznającą świadczenie wychowawcze, z dniem śmierci prawo do przyznanego świadczenia wygasa, gdyż jest to świadczenie osobiste, niezbywalne i niepodlegające dziedziczeniu. W konsekwencji, świadczenie to nie przechodzi na drugiego z rodziców dziecka, lecz musi on złożyć swój wniosek o świadczenie, na podstawie którego świadczenie przyznawane jest od miesiąca złożenia przez niego wniosku.

Uproszczone procedury

Z uwagi na rezygnację z kryterium dochodowego przy ustalaniu prawa do świadczenia wychowawczego nastąpi zdecydowane skrócenie wniosku.

Wprowadzony zostanie w pełni zautomatyzowany sposób ustalania uprawnienia. Ustawa przewiduje rezygnację z wydawania decyzji administracyjnej. Osoba otrzymywać będzie automatycznie generowaną i przesyłaną na adres poczty elektronicznej informację o przyznaniu świadczenia lub w przypadku braku poczty elektronicznej informację będzie można odebrać osobiście. Nieodebranie informacji o przyznaniu świadczenia wychowawczego nie wstrzymuje wypłaty tego świadczenia.

Ponadto został przesunięty okres świadczeniowy – w sprawach z wniosków złożonych od dnia 1 lipca 2019 roku, prawo do świadczenia wychowawczego ustalane będzie na okres do dnia 31 maja 2021 roku.

W 2020 roku nie trzeba będzie składać kolejnych wniosków.

Od 2021 roku wnioski o świadczenia wychowawcze na nowy okres świadczeniowy będą przyjmowane od dnia 1 kwietnia, a wnioski składane drogą elektroniczną – od dnia 1 lutego danego roku. Okres świadczeniowy będzie trwał od 1 czerwca 2021 roku do 31 maja 2022 roku.

Wnioski o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego.

Wzory wniosków o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego zostaną podane po ogłoszeniu przepisów wykonawczych do ustawy – minister właściwy do spraw rodziny określi w drodze rozporządzenia sposób i tryb postępowania w sprawach o przyznanie świadczenia wychowawczego oraz zakres informacji, jakie mają być zawarte we wniosku i stosownych oświadczeniach.

W związku ze zniesieniem kryteriów dochodowych wnioski o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego będą skrócone, wnioskodawcy nie będą już musieli dokumentować sytuacji dochodowej rodziny, a ustalając prawo do świadczenia wychowawczego, organ realizujący to świadczenie będzie opierał się przede wszystkim na informacjach zawartych we wniosku.

Wnioski składać należy w urzędzie gminy właściwym według miejsca zamieszkania. Na terenie gminy Wierzchosławice organem prowadzącym postępowanie z zakresu przyznawania i wypłacania świadczeń wychowawczych jest Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wierzchosławicach.

Terminy składania wniosków i wypłaty świadczeń

W 2019 roku wnioski można składać drogą elektroniczną od 1 lipca, a tradycyjną – od 1 sierpnia.

Warto pamiętać, że aby uzyskać prawo do świadczenia wychowawczego na nowych zasadach od początku ich obowiązywania, należy złożyć wniosek w okresie od 1 lipca 2019 roku do 30 września 2019 roku. Wówczas świadczenia zostaną wypłacone z wyrównaniem od lipca w terminie do 31 października 2019 roku. Jeśli  rodzic dziecka złoży wniosek po 30 września, świadczenie będzie wypłacone od miesiąca złożenia wniosku.

Kiedy zostaną wypłacone pierwsze pieniądze na nowych zasadach? Wszystko zależy od miesiąca, w którym zostanie złożony wniosek. Tak przedstawiają się poszczególne, maksymalne  terminy wypłat w zależności od miesiąca złożenia wniosku:

 • Złożenie wniosku w okresie lipiec – sierpień 2019 r. oznacza, że świadczenie, z wyrównaniem od lipca, zostanie wypłacone najpóźniej do dnia 31 października 2019 r.
 • Złożenie wniosku we wrześniu 2019 r. oznacza, że świadczenie, z wyrównaniem od lipca, zostanie wypłacone najpóźniej do dnia 30 listopada 2019 r.
 • Złożenie wniosku w październiku 2019 r. oznacza, że świadczenie, z wyrównaniem jedynie od października, zostanie wypłacone najpóźniej do dnia 31 grudnia 2019 r.
 • Złożenie wniosku w listopadzie 2019 r. oznacza, że świadczenie, z wyrównaniem jedynie od listopada, zostanie wypłacone najpóźniej do dnia 31 stycznia 2020  r.
 • Złożenie wniosku w okresie od 1 grudnia 2019 r. do 31 stycznia 2020 r. oznacza, że świadczenie, z wyrównaniem jedynie od miesiąca złożenia wniosku, zostanie wypłacone najpóźniej do dnia 29 lutego 2020 r.

Rodzice, którzy mają obecnie przyznane świadczenie wychowawcze na drugie i kolejne dzieci do 30 września 2019 r., składają od 1 lipca 2019 r. jeden wspólny wniosek o ustalenie prawa do świadczenia na wszystkie dzieci.

W ten sposób otrzymają od 1 lipca prawo do świadczenia na pierwsze dziecko (na które obecnie nie pobierają 500+), natomiast od 1 października br. na pozostałe dzieci (na które świadczenia są już przyznane do 30 września 2019 r.). Uwaga, rodzice ci muszą pamiętać aby złożyć wniosek do 30 września br., jeśli chcą otrzymać świadczenie wychowawcze na pierwsze dziecko z wyrównaniem od lipca br.

KOORDYNACJA SYSTEMÓW ZABEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO

– „Rodzina 500+” w Unii Europejskiej

Program Rodzina 500+ jest zgodny z dotychczasową, unijną praktyką koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego. Pozwala ona ograniczyć przypadki nienależnego pobierania świadczeń przez osoby mieszkające za granicą.

Jeśli osoba składająca wniosek lub członek wskazanej we wniosku rodziny przebywa poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej – w państwie Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego, a wyjazd/pobyt ten nie ma charakteru turystycznego, leczniczego lub nie jest związany z podjęciem przez dziecko kształcenia poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, to gmina przekaże wniosek wraz z dokumentami właściwemu wojewodzie w celu jego rozpatrzenia i ustalenia, czy nie mają zastosowania unijne przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego.

Ma to na celu zapobieganie niedopuszczalnym sytuacjom pobierania przez tą samą osobę podobnych świadczeń w dwóch państwach UE/EOG jednocześnie.

Ogólne zasady

Ustawa o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci przewiduje, że świadczenie wychowawcze nie będzie przysługiwać, jeżeli rodzinie przysługuje za granicą świadczenie o podobnym charakterze, za wyjątkiem sytuacji, gdy przepisy o koordynacji systemu zabezpieczenia społecznego lub dwustronne umowy przewidują inaczej. Rodzice składający wniosek o przyznanie świadczenia są zobowiązani do informowania o każdej zmianie mającej wpływ na prawo do tego świadczenia, w tym również o zmianie miejsca zamieszkania.

Działania te wynikają z zakazu kumulacji świadczeń o charakterze rodzinnym przewidzianych w przepisach unijnych. Zgodnie z ww. zasadą, wnioskodawca nie będzie mógł jednocześnie pobierać pełnej kwoty świadczeń w dwóch państwach członkowskich, jednak otrzyma najwyższą możliwą kwotę świadczeń przewidzianą w ustawodawstwie jednego z tych państw.

W przypadku, gdy osoba ubiega się o świadczenia o charakterze rodzinnym w państwie członkowskim UE, EOG lub Szwajcarii, instytucja właściwa w tym państwie zwraca się z zapytaniem dotyczącym m.in. pobierania polskich świadczeń do instytucji w Polsce. Taka sama procedura jest podejmowana przez polskie instytucje właściwe w sytuacji, gdy w Polsce został złożony wniosek, a członek rodziny przebywa lub pracuje w innym państwie UE. Informacje dotyczące pobierania świadczeń o charakterze rodzinnym w innym państwie wymieniane są pomiędzy instytucjami za pomocą standardowych dokumentów unijnych.

Zgodnie z przepisami unijnymi pierwszeństwo w wypłacie wszystkich świadczeń rodzinnych – w tym także świadczenia wychowawczego, ma państwo, w którym wykonywana jest działalność zawodowa rodziców. W dalszej kolejności brane jest pod uwagę miejsce zamieszkania dzieci.

Przykłady:

1) Jeżeli cała rodzina (rodzice wraz z dziećmi) przebywa poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej na terytorium państwa członkowskiego UE, EOG lub Szwajcarii, wypłata wszystkich świadczeń rodzinnych (do takich zalicza się również świadczenie wychowawcze 500+) powinna odbywać się wyłącznie na podstawie ustawodawstwa danego kraju.

2) W przypadku, gdy obydwoje rodzice wykonują działalność zawodową poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej na terytorium państwa członkowskiego UE, EOG lub Szwajcarii, a dzieci przebywają w Polsce, pierwszeństwo do wypłaty wszystkich świadczeń rodzinnych, w tym świadczenia wychowawczego, ma ustawodawstwo kraju, w którym pracują rodzice. Polska, jako państwo właściwe w drugiej w kolejności – ze względu na zamieszkanie dzieci, może jedynie wypłacić tzw. dodatek dyferencyjny, w przypadku kiedy kwota świadczeń rodzinnych przyznanych za granicą będzie niższa od kwoty świadczeń należnych w Polsce, w taki sposób, aby rodzina otrzymała jedną najwyższą kwotę świadczeń przewidzianą przez poszczególne ustawodawstwa.

3) Jeżeli jeden rodzic pracuje za granicą, a drugi nie pracuje zawodowo i mieszka wraz z dziećmi w Polsce, pierwszeństwo do wypłaty świadczeń rodzinnych ma ustawodawstwo zagraniczne. Polska, jako państwo drugie w kolejności, może jedynie wypłacić tzw. dodatek dyferencyjny.

4) W przypadku zatrudnienia rodziców w dwóch różnych państwach (np. ojciec pracuje za granicą, a matka w Polsce), brane jest pod uwagę miejsce zamieszkania dzieci. Jeśli dzieci przebywają w Polsce, pierwszeństwo do wypłaty wszystkich świadczeń rodzinnych – w tym świadczenia wychowawczego ma ustawodawstwo polskie.

Więcej informacji na temat programu „Rodzina 500+” na stronie Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej: https://www.gov.pl/web/rodzina/rodzina-500-plus

Bezpłatne konsultacje z tematyki pozyskiwania dotacji w Gminie Wierzchosławice 13.06.2019r.

Urząd Gminy w Wierzchosławicach, wspólnie z Urzędem Marszałkowskim Województwa Małopolskiego zapraszają mieszkańców Gminy zainteresowanych pozyskiwaniem dotacji unijnych na konsultacje z pracownikiem Punktu Informacyjnego Funduszy Europejskich. Dyżur konsultanta odbędzie się w Urzędzie Gminy Wierzchosławice, sala Konferencyjna, I piętro nr 13, w czwartek 13 czerwca 2019r. w godzinach od 12:00 do 14:30. Zapraszamy wszystkich zainteresowanych pozyskiwaniem środków na otwarcie lub rozwój działalności gospodarczej oraz w celu uzyskania informacji na temat możliwości ubiegania się o wsparcie w interesujących obszarach, w ramach perspektywy finansowej na lata 2014-2020.

Punkt Informacyjny Funduszach Europejskich w Tarnowie działa w strukturze Departamentu Zarządzania Programami Operacyjnymi Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego. Zainteresowanych zapraszamy również do siedziby Punktu w Tarnowie, ul. Wałowa 37.

Serdecznie zapraszamy!

termin dyżuru :

13 czerwca 2019 roku (czwartek)

godz. 12.00-14.30

miejsce:

sala Konferencyjna, I piętro nr 13

Zapraszamy osoby oraz instytucje zainteresowane:

– preferencyjnymi pożyczkami na otwarcie i rozwój działalności gospodarczej,

– dotacjami na rozpoczęcie i rozwój działalności gospodarczej,

– pozostałymi możliwościami wsparcia z Funduszy Europejskich na lata 2014-2020.

X sesja Rady Gminy Wierzchosławice

W czwartek, 30 maja 2019 r., odbyła się X sesja Rady Gminy Wierzchosławice. Podjęto uchwały:

 1. W sprawie udzielenia pomocy finansowej na rzecz Powiatu Tarnowskiego (pneumokoki),
 2. W sprawie udzielenia pomocy finansowej na rzecz Powiatu Tarnowskiego (HPV),
 3. W sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Wierzchosławice na rok 2019 Nr VI/35/2019 rady Gminy Wierzchosławice z dnia 30 stycznia 2019 r. oraz zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Giny Wierzchosławice na lata 2019-2032.

Rada Gminy podjęła również uchwałę w sprawie powołania składu osobowego Gminnej Rady Seniorów w Wierzchosławicach.

Link do filmu z X SESJI Rady GMINY

Kilka zdjęć z sesji:

Zmień rozmiar czcionki
Zmień kontrast strony