Decyzja Wojewody Małopolskiego dot. nieruchomości w Bobrownikach Małych

Decyzją Wojewody Małopolskiego Gmina Wierzchosławice przejęła na własność nieruchomość położoną w Bobrownikach Małych oznaczoną w ewidencji gruntów jako działka nr 471.

Na ww. działce znajduje się budynek Domu Ludowego oraz Domu Sportu w Bobrownikach Małych. W ww. budynku siedzibę ma ponadto Biblioteka Publiczna, Stowarzyszenie CASTOR i Koło Gospodyń Wiejskich „Bobrowianki”.

Przejęcie nieruchomości na własność spowoduje poprawę jej wyglądu i funkcjonowania a to przyczyni się do podniesienia jakości życia mieszkańców na terenie sołectwa Bobrowniki Małe.

136 tysięcy na boisko sportowe przy Centrum Kultury Wsi Polskiej im. W. Witosa w Wierzchosławicach

Gmina Wierzchosławice otrzymała dotację z budżetu Województwa Małopolskiego w ramach projektu „Małopolska infrastruktura rekreacyjno – sportowa – MIRS” w wysokości 136 000 zł na przebudowę i wymianę nawierzchni boiska sportowego przy Centrum Kultury Wsi Polskiej im. W. Witosa w Wierzchosławicach.

Celem projektu jest poprawa jakości życia mieszkańców Gminy Wierzchosławice w zakresie kultury fizycznej, sportu i rekreacji.

Promesę gwarantującą dofinansowanie zadania z rąk wicemarszałka Tomasza Urynowicza odebrał wójt Gminy Wierzchosławice – Andrzej Mróz.

W ramach realizacji zadania boisko przy budynku Centrum Kultury Wsi Polskiej w Wierzchosławicach zostanie przebudowane do parametrów boiska certyfikowanego przez Polski Związek Piłki Nożnej. Zniszczona wieloletnia nawierzchnia poliuretanowa boiska zostanie zmieniona na nawierzchnię trawiastą syntetyczną. Ponadto przesunięte zostaną ścieżki piesze, tj. chodnik z kostki betonowej oraz boisko piłki plażowej.

Nowopowstała „Akademia Piłkarska” w Wierzchosławicach będzie korzystać z przebudowanego i zmodernizowanego boiska piłkarskiego. Zawodowo zajmuje się ona profesjonalnym przygotowaniem młodzieży do gry w piłkę nożną. Bez odpowiedniego boiska taka drużyna nie mogłaby być zgłoszona do rozgrywek zgodnych z wymogami PZPN.

Boisko będzie ogólnodostępne i bezpłatne dla wszystkich mieszkańców Gminy Wierzchosławice.

Fot. Michał Gniadek

W Gosławicach będzie nowa trasa rowerowa

Nasza Gmina otrzymała środki z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 na realizację projektu pn. Budowa trasy rowerowej Wierzchosławice – Dwudniaki – Velo Dunajec w Gminie Wierzchosławice”.

Umowę gwarantującą dofinansowanie projektu na ręce wójta Wierzchosławic Andrzeja Mroza przekazali marszałek Witold Kozłowski, wicemarszałek Łukasz Smółka oraz Anna Pieczarka z zarządu województwa.

Trasa rowerowa Wierzchosławice – Dwudniaki – Velo Dunajec zostanie połączona z trasą rowerową VeloDunajec  w miejscowości Gosławice. Zlokalizowana będzie w niewielkiej odległości od Muzeum im. Wincentego Witosa i  Domu Ludowego w Wierzchosławicach oraz zabytkowego Kościoła Rzymskokatolickiego pw. Matki Bożej Pocieszenia w Wierzchosławicach.

Nowopowstała ścieżka rowerowa będzie stanowić 2,5 kilometrowy odcinek o szerokości 2,5 m i poboczu po 0,5 m z każdej strony ścieżki. Do końca 2020 roku zaplanowano zakończenia realizacji trasy rowerowej Wierzchosławice –Dwudniaki-Velo Dunajec.

Całkowita wartość projektu to: 997 490,00 zł z czego poziom dofinansowania wynosi  65%.

Realizacja tej inwestycji przyczyni się do zwiększenia atrakcyjności turystycznej naszej gminy i regionu Małopolski.

Poniżej krótka fotorelacja – fot. Michał Gniadek

Programu „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2019 r.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wierzchosławicach informuje, że Gmina Wierzchosławice została zakwalifikowana do Programu „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2019 r. Program ma na celu zapewnienie członkom rodziny (opiekunom) osób niepełnosprawnych alternatywnej formy czasowej opieki.

Program wsparcia członków rodziny w opiece nad:

  • osobą niepełnosprawną z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności oraz
  • dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji.

Osoby zainteresowane tą formą pomocy prosimy o kontakt z Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Wierzchosławicach tel. 14/631-90-28, 14/631-90-29, 14/631-90-47.

 

Puchar Dyrektora ZSP w Wietrzychowicach dla siatkarek z Rudki

Dnia 10 czerwca w ZSP w Wietrzychowicach odbył się turniej piłki  siatkowej o Puchar Dyrektora ZSP w Wietrzychowicach. W turnieju wzięły udział dziewczęta z klas VII, VIII i III gimnazjum, a były to zespoły z Lisiej Góry, Wietrzychowice I i II oraz zespół z Rudki. Nasze dziewczęta :Ilona Curyło , Izabela Golla, Natalia Ciupek, Emilia Kawa, Martyna Kołodziej, Amelia Moryl, Łucja Plebanek, Karolina Kordela trenowane przez Panią Jadwigę Bartnik po zaciętej i wyrównanej walce , wygrywając wszystkie mecze otrzymały główne trofeum –  okazały puchar , który ufundował Pan Roman Łucarz Starosta Powiatu Tarnowskiego. Dyrektor szkoły Pani Jadwiga Łucarz wręczyła puchar kapitanowi zespołu Ilonie Curyło.  Dziękujemy także panu nauczycielowi wychowania fizycznego Mariuszowi Giza za zorganizowanie i zaproszenie zespołów na turniej.

red. Jadwiga Bartnik

Krótka fotorelacja:

XI Sesja Rady Gminy Wierzchosławice

Rada Gminy Wierzchosławice jednogłośnie udzieliła Wójtowi wotum zaufania. 

Głosowanie nad udzieleniem wotum zaufania odbyło się po raz pierwszy i było wynikiem zmiany ustawy o samorządzie gminnym. Podjęcie uchwały w tym zakresie poprzedzone było debatą podczas której Radni i zaproszeni goście mieli możliwość wymiany spostrzeżeń, uwag. Wójt Gminy Andrzej Mróz odpowiadał na liczne pytania.

Na XI Sesji Rada Gminy również jednogłośnie udzieliła Wójtowi absolutorium za wykonanie budżetu za rok ubiegły. Podjęcie uchwały poprzedziła konieczna w tym przypadku prezentacja opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej oraz Komisji Rewizyjnej Rady Gminy.

Rada Gminy podjęła uchwałę niezwykle ważną dla mieszkańców, a mianowicie o dopłacie do ceny m3 odprowadzanych ścieków. Dopłata pozwoli na obniżenie kosztów jakie ponoszą mieszkańcy za zrzut ścieków o ok. 2 zł/m3.

Rady Gminy Wierzchosławice podjęła również uchwały w sprawie:

  • zatwierdzenia skonsolidowanego bilansu Gminy Wierzchosławice za rok 2018;
  • zmiany uchwały budżetowej Gminy Wierzchosławice na rok 2019 (Nr VI/35/2019 z dnia 30 stycznia 2019 r.);
  • przekazania w 2019 roku środków finansowych na fundusz wsparcia policji.

    Krótka fotorelacja:

Dobry występ NASZYCH strażaków na zawodach powiatowych

W minioną sobotę  8 czerwca 2019 r. reprezentacja  Gminy Wierzchosławice złożona z członków jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Gminy tj. OSP Rudka i OSP Mikołajowice wzięła udział w „ I Powiatowych Zawodach w Ratownictwie w Ramach Kwalifikowanej Pierwszej Pomocy”.

Zawody miały na celu sprawdzenie umiejętności ratowniczych oraz wyszkolenia zespołów  do sprawnego i skutecznego prowadzenia działań ratowniczych, zwiększenie wiedzy na temat technik ratowniczych, edukację i promocję zdrowia.

Nasza drużyna w składzie: Skórka Tomasz, Golec Gabriela, Golla Agnieszka oraz Buchacz Dominik zajęła 5 miejsce w ogólnej klasyfikacji zawodów z pośród 11 drużyn co stanowi bardzo dobry rezultat.
Nadmienić należy, że w pierwszej trójce znalazły się dwie drużyny Państwowej Straży Pożarnej, więc w gronie samych jednostek OSP nasza drużyna wypadła wyśmienicie.

 

Turniej Piłki Siatkowej o Puchar Wójta Gminy Wierzchosławice

Dnia 5 czerwca  b. r. w Szkole Podstawowej w Rudce  odbył się  Turniej Piłki Siatkowej Volley Mix, który zorganizowała Pani Jadwiga Bartnik. Główne trofeum, o które toczyła się zacięta walka, to Puchar Wójta Gminy Wierzchosławice. Do sportowej rywalizacji przystąpiło 5 zespołów.: ze Szkoły Podstawowej w Wierzchosławicach, Łętowicach, Woli Rzędzińskiej oraz dwa zespoły ze Szkoły Podstawowej w Rudce (Rudka I i Rudka II). Grano systemem „każdy z każdym”. Zawody sędziował Pan Dariusz Stańczyk.

Główne trofeum Puchar Wójta Gminy Wierzchosławice wywalczyła drużyna Rudka I, II miejsce zajął zespół z Wierzchosławic, III miejsce – zespół Rudka II, IV miejsce – uczniowie z Łętowic , V miejsce z Woli Rzędzińskiej. Zespoły z miejsc I – III otrzymały także medale, a wszyscy uczestnicy turnieju  za miejsca od II do V pamiątkowe puchary i dyplomy.

Zawodnicy turnieju sportowe trofea odebrali z rąk Wójta Gminy Wierzchosławice Pana Andrzeja Mroza, który uświetnił turniej swoją obecnością. Był on również głównym fundatorem nagród, za co organizatorzy składają serdeczne podziękowania.

Słowa podziękowań należą się także nauczycielom wychowania fizycznego: Pani Agnieszce Radwańskiej, Pani Marcie Kornaus, Panu Romanowi Tumidajskiemu oraz Pani Jadwidze Bartnik za przygotowanie uczniów do turnieju.

red. Jadwiga Bartnik

Gmina Wierzchosławice z dotacją na renowację zbiornika wodnego małej retencji

50 000 zł to dotacja jaką z budżetu Województwa Małopolskiego otrzymała Gmina Wierzchosławice na renowację zbiornika wodnego małej retencji w miejscowości Gosławice. Promesę gwarantującą przyznanie dofinansowania w dniu 5 czerwca 2019 roku otrzymał Wójt – Andrzej Mróz.

Realizacja zadania przyczyni się do poprawy warunków wilgotnościowych gleb, zatrzymania wód zalewających pola uprawne  i podniesienia jakości gruntów rolnych.

FOT.Michał Gniadek/KURIER TARNOWSKI 

 

Środki finansowe na modernizację dróg dojazdowych do pól dla Gminy Wierzchosławice

Gmina Wierzchosławice otrzymała dotację z budżetu Województwa Małopolskiego w wysokości 128 571 zł na modernizacje dróg Rudka Partyń- Bobrowniki Małe. Z tych środków w najbliższym czasie skorzystają rolnicy zamieszkujący na terenie naszej gminy.

Podczas trwającego w Krakowie Forum Wójtów, Burmistrzów i Prezydentów Miast  5 czerwca 2019 r. promesę dla Gminy Wierzchosławice z rąk Wicemarszałka Łukasza Smółki i Wicemarszałka Tomasza Urynowicza odebrał Wójt – Andrzej Mróz

Zmień rozmiar czcionki
Zmień kontrast strony