Wyprzedź smutek, wygraj z depresją

Startuje 6. edycja programu profilaktyki depresji „Wyprzedzić Smutek”. Od maja do końca października mieszkańcy Małopolski, którzy od dłuższego czasu odczuwają smutek i obniżony nastrój mają możliwość skorzystania z bezpłatnych konsultacji u specjalistów.

Dotykające nas problemy życiowe, tempo w jakim żyjemy, stres w jakim funkcjonujemy stanowią wyzwanie dla naszej odporności psychicznej. Chociaż trzeba pamiętać, że smutek w wielu sytuacjach jest naturalną reakcja naszej psychiki, może go wywołać np. utrata osoby bliskiej, utrata pracy czy kłopoty finansowe, zazwyczaj towarzyszy mu przygnębienie, poczucie bezradności czy braku wartości naszych działań. Wprawdzie przechodząc przez trudne okresy w naszym życiu, jesteśmy w stanie nadal angażować się w codzienne aktywności, jednak utrzymujący się dłużej stan przygnębienia, poczucie bezsiły, beznadziejności może zwiastować zagrożenie depresją.

Osoby zagrożone dotyka utrzymujące się poczucie beznadziejności i bezradności, niekiedy także poczucie winy lub niska ocena własnej osoby lub własnych działań. Tworzenie czarnych wizji przyszłości pogłębia jeszcze i tak obniżony nastrój. Może wówczas pojawić się lęk, natłok myśli negatywnych, którego trudno się pozbyć, a niekiedy także myśli o śmierci lub nawet myśli samobójcze. Towarzyszą temu trudności z koncentracją, zapominanie o rzeczach ważnych, trudności w nauce, zaburzenia snu, apetytu i relacji społecznych. Izolujemy się od bliskich czy znajomych. Zasklepiając się w swoim smutku często nawet nie myślimy o poszukiwaniu pomocy, a dzięki programowi „Wyprzedzić smutek” jest ona naprawdę blisko. Warto wówczas zapisać się na wizytę u konsultanta.

W 12 punktach konsultacyjnych zlokalizowanych w: Krakowie, Tarnowie, Brzesku, Nowym Sączu, Muszynie, Limanowej, Rabce Zdroju, Wadowicach, Andrychowie, Chełmku, Skawinie i Miechowie można telefonicznie umówić się na konsultacje.

Program Województwa Małopolskiego adresowany jest do osób zdrowych, co oznacza, że aby skorzystać z konsultacji, wcale nie trzeba mieć potwierdzonej depresji. Wystarczy sama chęć sprawdzenia swojego stanu psychicznego.

Porada profilaktyczna jest osobistą rozmową z konsultantem, trwa około godziny. Konsultacja kończy się przekazaniem kilku (dwóch, trzech) rad, co i jak zmienić w swoim życiu, jak przemodelować swoje nawyki i przyzwyczajenia, w jaki sposób postarać się naprawić czy zmienić swoje relacje z bliskimi.

W trakcie konsultacji specjaliści rozmawiają o różnych obszarach naszego życia i funkcjonowania, poszukując przyczyn nieustępującego smutku. Konsultanci wykluczają chorobę lub określają stopień zagrożenia depresją i proponują środki zaradcze. W przypadku potwierdzenia choroby osoba dotknięta depresją może otrzymać skierowanie do specjalistycznej placówki – poradni zdrowia psychicznego lub ewentualnie do szpitala na leczenie.

Konsultanci – psychologowie i psychoterapeuci z certyfikatem – dostępni są we wszystkich subregionach województwa małopolskiego.

Mieszkańcy Gminy Wierzchosławice mogą skorzystać z poradni w Szpitalu Wojewódzkim św. Łukasza, ul. Lwowska 178a, (rejestracja tel. 14 631 58 59 od poniedziałku do piątku od 7.30 do 14.00).

Wizyty umawiać można również pod specjalnym numerem infolinii: 668 862 680.

Projekt realizowany jest przez Szpital Specjalistyczny im. dr J. Babińskiego w Krakowie we współpracy z ośrodkami z całej Małopolski i finansowany ze środków Województwa Małopolskiego.

Departament Zdrowia i Polityki Społecznej / malopolska.pl

Audytorzy energetyczni w Gminie Wierzchosławice

Informujemy, że w najbliższych dniach na terenie Gminy Wierzchosławice rozpoczną pracę audytorzy energetyczni przeprowadzający oceny energetyczne budynków do programu wymiany kotłów co w ramach poddziałań 4.4.2 i 4.4.3 RPO WM 2014 – 2020.

Oceny energetyczne przeprowadzać będą pracownicy firmy:

NDE sp. z o. o.
Niezależni Doradcy Energetyczni
ul. Reymonta 20, 30-059 Kraków

Pełna lista osób upoważnionych do przeprowadzania ocen energetycznych znajduje się poniżej:

http://niezalezni.org.pl/pl/strona/realizacja-projektu-44

Dodatkowo, istnieje możliwość potwierdzenia tożsamości audytora energetycznego pod numerami telefonów Urzędu Gminy Wierzchosławice:

(14) 631-90-48
(14) 631-90-42

Przypominamy, że oceny energetyczne przeprowadzane w ramach programu wymiany kotłów są BEZPŁATNE.

Wykaz nieruchomości do sprzedaży RUDCE – Gmina Wierzchosławice

OGŁOSZENIE O PRZETARGU

Na podstawie art. 38 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2016 r., poz. 2147 z późn. zm.) oraz § 6 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 22 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2014, poz.1490)

Wójt Gminy Wierzchosławice podaje do publicznej wiadomości, że przeznaczył do sprzedaży w formie nieograniczonego przetargu ustnego nieruchomości niezabudowane położone w Rudce

Dane dotyczące nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w formie nieograniczonego przetargu ustnego:

Przedmiotowe nieruchomości leży na obszarze objętym nieaktualnym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego Gminy Wierzchosławice. Zgodnie z obowiązującym Kierunkiem Studium Gminy Wierzchosławice przedmiotowa nieruchomość oznaczona jest symbolem B – teren funkcji mieszkalnej, rolnej. Dla każdej z przedmiotowych nieruchomości zostały wydane decyzje o warunkach zabudowy.

Infrastruktura techniczna:

W bliskim zasięgu działek znajdują się przyłącza: wodociągowy, gazowy, kanalizacyjny, energetyczny.

Drogi dojazdowe – działki leżą przy drogach gminnych nr 452/32, nr 452/7- gruntowych, nr 452/12 nr 452/3 – żwirowych, 453 – asfaltowej.

Nieruchomości stanowiące przedmiot przetargu nie są obciążone ograniczonymi prawami rzeczowymi i nie ma przeszkód prawnych w rozporządzaniu nimi.

Wadium w pieniądzu należy wpłacić do dnia 25 lipca 2017 r. do godz. 10.00 na konto Urzędu Gminy Wierzchosławice nr 20 8591 0007 0080 0207 2748 0010 Krakowski Bank Spółdzielczy w Krakowie Oddz. Tarnów lub w kasie Krakowskiego Banku Spółdzielczego w Krakowie Oddz. Tarnów, Filia w Wierzchosławicach (parter Urzędu Gminy Wierzchosławice).

Wadium wniesione przez uczestnika przetargu, który przetarg wygrał zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości, pozostałym uczestnikom przetargu zostanie niezwłocznie zwrócone po zamknięciu przetargu.

Jeżeli uczestnik przetargu, który zostanie ustalony kandydatem na nabywcę w wyniku przetargu będzie uchylał się od zawarcia umowy sprzedaży nieruchomości, wpłacone wadium przepada na rzecz Gminy Wierzchosławice.

Zgodnie z ustawą z dnia 25 lutego 1964 r. Kodeks rodzinny i opiekuńczy (Dz. U. z 2015 poz. 2082) osoba fizyczna, która zostanie ustalona w przetargu jako kandydat na nabywcę nieruchomości a pozostająca w związku małżeńskim, w którym panuje małżeńska wspólność majątkowa musi przed dokonaniem czynności prawnej prowadzącej do odpłatnego nabycia nieruchomości uzyskać zgodę drugiego małżonka. Nabycie następuje na obojga małżonków niezależnie od tego na nazwisko którego z małżonków wpłacone zostało wadium i który był obecny na przetargu.

Minimalne pierwsze postąpienie podczas licytacji wynosi 1% ceny wywoławczej dla działki z zaokrągleniem do pełnych dziesiątek zł.

Otwarcie przetargu – licytacja odbędzie się:

w dniu 28 lipca 2017 r. o godz. 10:00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Wierzchosławice – I piętro, pok. nr 12.

Dodatkowych informacji o nieruchomościach, będących przedmiotem przetargu udzielają: pracownik na stanowisku referenta ds. geodezji i gospodarki nieruchomościami Pani Barbara Krawczyk, pokój nr 3, I piętro, nr tel. (14) 6319036.

Koszty notarialne związane z zawarciem umowy sprzedaży w całości ponosi nabywca nieruchomości. Geodezyjne okazanie granic działek następuje na wniosek i koszt nabywcy.

Ogłoszenie o przetargu zostaje opublikowane na stronie internetowej Gminy Wierzchosławice, w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na tablicy ogłoszeń tutejszego Urzędu.

Wykaz nieruchomości do sprzedaży ŁĘTOWICE – Gmina Wierzchosławice

Na podstawie art. 30 ust. 1 i ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446), art. 25, art. 37 ust. 2 pkt 6 ustawy 
z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2016 r. poz. 2147 z późn. zm.), uchwały nr VIII/54/03 Rady Gminy Wierzchosławice z dnia 28 lutego 2003 r. w sprawie określenia zasad nabycia, zbycia i obciążania nieruchomości stanowiących mienie Gminy Wierzchosławice oraz ich wydzierżawiania i najmu na okres dłuższy niż trzy lata (z późn. zm.) oraz Wójt Gminy Wierzchosławice zarządza, co następuje:

§ 1

Przeznaczyć do sprzedaży w trybie bezprzetargowym następującenieruchomości położone w obrębie Łętowice, gmina Wierzchosławice w celu poprawienia warunków zagospodarowania nieruchomości sąsiednich:

1. Nr. działki – 2236 / Księga wieczysta – Działka nie posiada księgi wieczystej, powstała z połączenia i podziału działek nr 1391/2 objętej KW nr TR1T/00133618/2, 1391/3 objętej KW nr TR1T/0010674/8 oraz 1391/7 objętej KW nr TR1T/00106338/7. Wniosek o założenie księgi wieczystej będzie zrealizowany wraz ze spisaniem aktu notarialnego. / Powierzchnia nieruchomości (ha): 0,2111 / Przeznaczenie w planie (stadium): Obszar funkcji rolnej / Cena nieruchomości: 20 100,00 + 23% VAT

2. Nr. działki – 2238 / Księga wieczysta – Działka nie posiada księgi wieczystej, powstała z połączenia i podziału działek nr 1391/2 objętej KW nr TR1T/00133618/2, 1391/3 objętej KW nr TR1T/0010674/8 oraz 1391/7 objętej KW nr TR1T/00106338/7. Wniosek o założenie księgi wieczystej będzie zrealizowany wraz ze spisaniem aktu notarialnego. / Powierzchnia nieruchomości (ha): 0,0366 / Przeznaczenie w planie (stadium): Obszar funkcji mieszkalnej, mieszkaniowo-usługowej, produkcyjnej, rolniczej. / Cena nieruchomości: 20 100,00 + 23% VAT

§ 2

Wykonanie zarządzenia powierzam Sekretarzowi Gminy.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

Dodatkowe informacje: 

Sprzedaż bezprzetargowa następuje w celu poprawienia warunków zagospodarowania nieruchomości sąsiednich.

Termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 i 2 – ustawy o gospodarce nieruchomościami – 6 tygodni od dnia wywieszenia niniejszego wykazu. 

Wykaz wywiesza się na okres 21 dni.

Termin wywieszenia wykazu:

Od dnia 07.06.2017 r.

Do dnia 27.06.2017 r.

Konkurs ofert skierowanych do podmiotów leczniczych

Ogłoszenie o konkursie ofert na wybór realizatorów programu pn. „Program zdrowotny dotyczący profilaktyki zakażeń pneumokokowych w Małopolsce” w 2017 roku

Zarząd Powiatu Tarnowskiego uchwałą nr 2046.2017 z dnia 1 czerwca 2017 r. ogłasza konkurs ofert na wybór realizatorów (lub realizatora) programu pn. „Program zdrowotny dotyczący profilaktyki zakażeń pneumokokowych w Małopolsce” w 2017 roku.

Konkurs ofert skierowany jest do podmiotów leczniczych w rozumieniu ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 roku o działalności leczniczej (Dz. U. z 2016 r. poz. 1638 ze zm.)
Ostateczny termin składania ofert upływa 16 czerwca 2017 r.

Szczegółowe informacje zostały zamieszczone poniżej.

LINK do BIPu Powiatu Tarnowskiego

Ćwiczenia RENEGADE / 6-8 czerwca 2017

ĆWICZENIA RENEGADE – informujemy, że w dniach 6-8 czerwca 2017r. odbędzie się ćwiczenie RENEGADE z wykorzystaniem systemów alarmowania ludności. W ramach ćwiczenia nadany zostanie sygnał alarmowy (sygnał akustyczny emitowany przez syreny alarmowe) dotyczący zagrożenia z powietrza.

Refundacja kosztów kwalifikowanych – nabór wniosków do 27 VI 2017r.

Lokalna Grupa Działania Stowarzyszenie – Zielony Pierścień Tarnowa działające na terenie gmin: Lisia Góra, Skrzyszów, Tarnów, Wierzchosławice, Wietrzychowice, Żabno,
informuje o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy na operacje z zakresu:

  • zachowania dziedzictwa lokalnego
  • budowy lub przebudowy ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej,

objętych strategią rozwoju lokalnego kierowaną przez społeczność, zwaną dalej LSR, w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”, objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich.

Więcej informacji w załącznikach:

Chcesz być szczęśliwy? Jedz warzywa i owoce!

Informacja prasowa Warszawa, 1 czerwca 2017 r.

Chcesz być szczęśliwy? Jedz warzywa i owoce!

Co stanowi o wyjątkowości warzyw i owoców? Liczne badania naukowców potwierdzają, że są one nieocenionym źródłem wielu witamin i składników mineralnych, a w konsekwencji – niezbędne
do zachowania zdrowia i prawidłowego funkcjonowania naszego organizmu. Okazuje się jednak, że produkty te mają także inną, zaskakującą właściwość – mogą zwiększać nasze poczucie szczęścia!

Dlaczego warzywa i owoce są zdrowe?
Aby organizm człowieka mógł prawidłowo funkcjonować, niezbędna jest dobrze zbilansowana dieta, oparta na produktach bogatych w witaminy, sole mineralne i inne składniki odżywcze. Ich naturalnym źródłem są warzywa i owoce, które posiadają wiele cennych właściwości. W ramach kampanii „Warzywa i owoce – na szczęście!” odkrywamy sekrety rodzimych produktów, które warto znać, aby cieszyć się zdrowiem, mieć energię i zachować witalność na długie lata.
Warzywa strączkowe, zwłaszcza fasola, groch, bób i owoce, takie jak maliny, jeżyny i porzeczki, bogate są w błonnik pokarmowy, który m.in. reguluje poziom cukru we krwi oraz pomaga eliminować toksyny z organizmu. W profilaktyce choroby niedokrwiennej serca czy dla zdrowia kości i dziąseł niezbędna jest wit. C, której większe ilości niż w cytrusach znaleźć można w natce pietruszki, czarnej porzeczce oraz papryce. O równowagę kwasowo-zasadową naszego organizmu dbają szczególnie zielone warzywa: brokuły, szparagi, cukinia, szpinak, kapusta, ale także m.in.: buraki, pomidory lub marchew, a z owoców: jabłka, agrest oraz borówki. Niezwykle cenne składniki zawarte w brukselce wpływają na odbudowę DNA w komórkach oraz blokują rozwój komórek nowotworowych. Dynia, cukinia i papryka posiadają barwniki – luteinę i zeaksantynę, które pomagają chronić siatkówkę oka przed szkodliwym wypływem promieniowania słonecznego. Substancje obecne w gruszce wspomagają zdrowie układu krążenia i redukują ryzyko zachorowania na jaskrę, a także poprawiają koncentrację i funkcjonowanie tarczycy.
– Każdy z nas chciałby być szczęśliwy, zdrowy i jak najdłużej zachować młody wygląd. Jedną z recept może być odpowiednia ilość warzyw i owoców w codziennej diecie. Zaleca się, aby spożywać je pięć razy dziennie lub w ilości przynajmniej 400 gramów na dobę, a według Instytutu Żywności i Żywienia po prostu jak najczęściej – tak, aby stanowiły minimum połowę każdego posiłku, przy zachowaniu proporcji ? warzyw i ? owoców. Jeśli wiemy, jakie właściwości mają konkretne produkty, chętniej i częściej po nie sięgniemy. Warto nauczyć się wybierać to, co naturalne, oraz przekonać do tego najbliższych – sok jabłkowy zamiast napojów gazowanych, chipsy, ale z jarmużu, czy sałatka warzywna w miejsce wysokotłuszczowego, przetworzonego dania na wynos – przekonuje Magdalena Jarzynka-Jendrzejewska, specjalista ds. żywienia, ekspert kampanii „Warzywa i owoce – na szczęście!”.

W jaki sposób poprawiają nastrój?
W czerwcu 2016 roku w „American Journal of Public Health” opublikowano badania, z których wynika, iż spożywanie warzyw i owoców podnosi poziom odczuwanego szczęścia. Podobne wnioski płyną z rezultatów sondażu, przeprowadzonego w ramach pierwszej edycji kampanii „Warzywa i owoce – na szczęście!” – osoby, które spożywały warzywa kilka razy dziennie, deklarowały ponad dwukrotnie wyższy poziom szczęścia niż badani sięgający po jarzyny sporadycznie! Co sprawia, że warzywa i owoce pozytywnie wpływają na nasz nastrój?

Śliwki to owoce szczęścia – mają dużą zawartość tryptofanu, czyli aminokwasu, z którego powstaje w naszym mózgu serotonina nazywana hormonem szczęścia. Marchew z kolei bogata jest w biotynę, której braki mogą powodować zmęczenie i zły nastrój. Zielone, drobne listki roszponki działają uspokajająco – wpływa ona kojąco na system nerwowy, a dodatkowo, oprócz wit. C, bogata jest w żelazo, potrzebne w stanach osłabienia oraz stanowi źródło potasu potrzebnego w fazie napięcia. Spożywanie papryki pobudza natomiast pracę przewodu pokarmowego, zwiększając wydzielanie soków trawiennych, oraz pomaga w zaparciach i wzdęciach. Także jabłka, dzięki dużej zawartości pektyn, regulują perystaltykę jelit, dając uczucie lekkości.

– Często w gabinecie lekarskim pacjent jest zaskoczony, gdy słyszy diagnozę, że jego złe samopoczucie i zmęczenie mogą być wynikiem m.in. nieprawidłowej diety, ubogiej w ważne dla zdrowia, naturalne składniki. Wtedy zachęcam do zastąpienia w jadłospisie przetworzonych produktów naszymi polskimi warzywami i owocami, które są nieocenionym źródłem bezcennych witamin i składników mineralnych, oraz spożywania ich pod każdą postacią – najlepiej surowych, pieczonych lub gotowanych na parze – radzi Aleksandra Stasiewicz, lekarz internista, ekspert kampanii Warzywa i owoce – na szczęście!”.

Ogólnopolska kampania informacyjno-edukacyjna „Warzywa i owoce – na szczęście!” sfinansowana jest ze środków Funduszu Promocji Owoców i Warzyw. Organizatorem kampanii jest Federacja Branżowych Związków Producentów Rolnych.

Więcej informacji o kampanii znajduje się na stronie internetowej oraz na profilu na Facebooku:

www.warzywaiowocenaszczescie.pl
www.facebook.com/warzywaiowocenaszczescie

Zmień rozmiar czcionki
Zmień kontrast strony