Kierownik Gminnego Ośrodek Pomocy Społecznej
w Wierzchosławicach
w związku z przystąpieniem do programu
„Opieka wytchnieniowa” – edycja 2019
ponownie ogłasza nabór na stanowisko opiekun /opiekunka 

 1. Wymagania niezbędne:
 • Wykształcenie minimum zawodowe,
 • Posiadanie stanu zdrowia pozwalającego na zatrudnienie na określonym stanowisku
 • Umiejętność skutecznego komunikowania się
 • Umiejętność organizowania pracy w domu podopiecznego ,
 • Znajomość topografii gminy Wierzchosławice
 • Posiadanie prawa jazdy kat. B oraz własnego środka transportu.

Wymagania dodatkowe: Mile widziane, aby osoba świadcząca usługi posiadała kwalifikacje do wykonywania zawodu:  pielęgniarki,  asystenta osoby niepełnosprawnej lub innego zawodu dającego wiedzę i umiejętności pozwalające świadczyć określone usługi oraz posiadała potwierdzone doświadczenie w pracy z osobami zależnymi, wymagającymi opieki. 

 1. Preferowane cechy osobowościowe kandydatów :
 • Empatia
 • Komunikatywność
 • Odpowiedzialność
 • Rzetelność
 • Obowiązkowość
 • Zaangażowanie i odporność na stres
 • Uczciwość

3.Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

Celem głównym Programu Opieka wytchnieniowa – edycja 2019 jest wsparcie członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad:

1) dziećmi niepełnosprawnymi z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami:

 1. a) konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji
 2. b) konieczności  stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji oraz

2) osobami ze znacznym stopniem niepełnosprawności

– poprzez możliwość uzyskania doraźnej, czasowej pomocy w formie usług opieki wytchnieniowej.

 • Pomoc w zaspokajaniu codziennych potrzeb życiowych
 • Zapewnienie opieki higieniczno-sanitarnej
 • Zapewnienie w miarę możliwości kontaktów z otoczeniem 

 Planowana liczba osób objętych wsparciem: 5.

 1. Wymagane dokumenty:
 • list motywacyjny,
 • curriculum vitae
 • kserokopia dokumentów potwierdzających wykształcenie i uprawnienia zawodowe,
 • podpisana zgoda  na  przetwarzanie danych  osobowych  do  celów rekrutacyjnych i  Klauzula Informacyjna dla potrzeb rekrutacji (zgodna z załącznikiem nr 1 ),
 • oświadczenie o niekaralności.

Ogłaszający zastrzega możliwość unieważnienia naboru bez podania przyczyny.

 1. Warunki zatrudnienia:
 • umowa cywilnoprawna do 31.12.2019 roku
 1. Wymagane dokumenty należy:
 • składać w zamkniętych kopertach do dnia 11.10.2019 r. w siedzibie Gminnego  Ośrodka Pomocy Społecznej w  Wierzchosławicach, 33-122 Wierzchosławice 550, w godzinach w poniedziałek od 900  do 17 00 , od 730 do 1530 od wtorku do czwartku, piątek od 700 do 1500,
 • przesłać pocztą do dnia 11.10.2019r – decyduje data wpływu do Ośrodka Pomocy Społecznej na adres:

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
w Wierzchosławicach,
33-122 Wierzchosławice 550

z dopiskiem:
„Dotyczy naboru na stanowisko opiekun/opiekunka

Dodatkowe informacje pod nr tel. 14 631-90-47

Klauzula-informacyjna

Zmień rozmiar czcionki
Zmień kontrast strony