Oficjalny portal Gminy Wierzchosławice!

05-15.01.2022 Konsultacje społeczne z mieszkańcami Kępy Bogumiłowickiej w sprawie zmiany rodzaju miejscowości z przysiółka na wieś

4 stycznia 2022

Ogłoszenie Wójta Gminy Wierzchosławice o przeprowadzeniu konsultacji społecznych z mieszkańcami sołectwa  Kępa Bogumiłowicka w przedmiocie zmiany rodzaju miejscowości Kępa Bogumiłowicka z przysiółka na wieś.

Na podstawie art.5a ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz.U.2021.1372 ze zm.) oraz §2 lit. a) Zasad i trybu przeprowadzenia konsultacji społecznych z mieszkańcami Gminy Wierzchosławice ustalonych Uchwałą Nr IV/22/2015 Rady Gminy Wierzchosławice z dnia 30 stycznia 2015 r., zarządzam przeprowadzenie konsultacji:

I. Przedmiot konsultacji.

Przedmiotem konsultacji jest zmiana rodzaju miejscowości Kępa Bogumiłowicka z przysiółka na wieś.

II. Cel konsultacji.                                                                                  

  1. Celem konsultacji jest uzyskanie od mieszkańców sołectwa Kępa Bogumiłowicka odpowiedzi na pytanie:  „Czy jesteś za zmianą rodzaju miejscowości Kępa Bogumiłowicka z przysiółka na wieś?

III. Czas rozpoczęcia i zakończenia konsultacji.

 Termin rozpoczęcia konsultacji ustalam na dzień  5 stycznia 2022 r.

 Termin zakończenia konsultacji ustalam na dzień  15 stycznia 2022 r.

IV. Forma przeprowadzenia konsultacji.

Konsultacje zostaną przeprowadzone w formie zamieszczenia ogłoszenia i ankiety na stronie internetowej Gminy Wierzchosławice, w Biuletynie Informacji Publicznej, na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Wierzchosławice oraz na tablicach ogłoszeń na terenie sołectwa Kępa Bogumiłowicka na okres 10 dni oraz  pisemnego, w tym elektronicznego, zbierania ankiet.

V. Sposób przekazania opinii.

Wypełniony formularz ankiety można:

a) przesłać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres:  ug@wierzchoslawice.pl lub poprzez system ePUAP, adres skrytki Urzędu Gminy Wierzchosławice /7w011xhaps/skrytka

b) przesłać pocztą (decyduje data wpływu do Urzędu Gminy Wierzchosławice) lub w złożyć na Dzienniku Podawczym w siedzibie Urzędu Gminy Wierzchosławice, 33-122 Wierzchosławice 550.

Wójt Gminy Wierzchosławice

 Andrzej Mróz

 

Ostatnia modyfikacja: 4 stycznia 2022

Komentowanie jest wyłączone.