NAZWA USŁUGI: ZAWARCIE I REJESTRACJA MAŁŻEŃSTWA ZAWARTEGO PRZED DUCHOWNYM LUB KIEROWNIKIEM USC
OPIS SPRAWY – ZADANIA:   

 1. Osoby zamierzające zawrzeć związek małżeński obowiązane są do złożenia pisemnego zapewnienia o braku przeszkód do zawarcia małżeństwa. Zapewnienie może być złożone przed każdym kierownikiem urzędu stanu cywilnego w kraju. Cudzoziemiec nie znający języka polskiego składa przedmiotowe zapewnienie w obecności tłumacza przysięgłego.
 2. Zawarcie małżeństwa następuje zgodnie z przepisami kodeksu rodzinnego i opiekuńczego.
 3. Narzeczeni chcący, by zawierane przez nich małżeństwo wyznaniowe wywierało skutki w prawie polskim, muszą złożyć duchownemu zaświadczenie stwierdzające brak okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa. Zaświadczenie wydaje się na podstawie złożonych aktów stanu cywilnego i zapewnień, o których mowa wyżej. Zaświadczenie wydaje kierownik urzędu stanu cywilnego miejsca zamieszkania jednej z osób wstępujących w związek małżeński. Jego ważność opatrzona jest terminem trzech miesięcy. Po upływie tego terminu zaświadczenie traci moc.
 4. Duchowny przekazuje do urzędu stanu cywilnego miejsca zawarcia małżeństwa przed upływem 5 dni od zawarcia małżeństwa, zaświadczenie zawarcia małżeństwa na podstawie którego sporządza się niezwłocznie akt małżeństwa.
KOGO DOTYCZY:   Wszystkich tych którzy zamierzają zawrzeć małżeństwo przed Kierownikiem USC i w formie wyznaniowej ze skutkiem cywilnoprawnym
WYMAGANE DOKUMENTY: 
 1. Odpisy skrócone aktów urodzeń osób zamierzających zawrzeć związek małżeński, wydane przez USC właściwy dla miejsca urodzenia, o ile akty nie zostały sporządzone w USC w Wierzchosławicach.
 2. Osoby, które pozostawały już w związku małżeńskim załączają:
  a) odpis skrócony aktu małżeństwa z adnotacją o rozwodzie lub odpis prawomocnego orzeczenia sądu o rozwodzie (dla osoby rozwiedzionej). Jeżeli rozwód nastąpił za granicą, należy przedłożyć oryginalny odpis orzeczenia wraz z urzędowym tłumaczeniem na język polski. Ocena skuteczności orzeczenia zagranicznego sądu dokonana zostanie po przedłożeniu wymienionych dokumentów. W zależności od czasu jego wydania i kraju, z którego ono pochodzi, orzeczenie podlegać będzie skuteczności z mocy prawa (ex lege) lub będzie dopuszczane do obiegu prawnego na terenie RP po uprzednim jego uznaniu przez sąd okręgowy w kraju.
  b) odpis skrócony aktu małżeństwa z adnotacją o unieważnieniu małżeństwa lub odpis prawomocnego orzeczenia sądu,
  c) odpis skrócony aktu zgonu współmałżonka (dla wdowców i wdów).
 3. Nieletnie kobiety załączają prawomocne postanowienie sądu, zezwalające na zawarcie małżeństwa.
 4. Cudzoziemcy składają dodatkowo dokument stwierdzający możność zawarcia małżeństwa według prawa ojczystego albo prawomocne postanowienie sądu o zwolnieniu cudzoziemca od obowiązku złożenia takiego dokumentu.
 5. Dokumenty składane przez cudzoziemców muszą być złożone wraz z tłumaczeniem dokonanym przez tłumacza przysięgłego.
 6. Gdy małżeństwo ma być zawarte przez pełnomocnika należy dodatkowo załączyć:
  a) prawomocne postanowienie sądu zezwalające na zawarcie małżeństwa przez pełnomocnika,
  b) pełnomocnictwo do złożenia oświadczenia o wstąpieniu w związek małżeński, sporządzone na piśmie z podpisem poświadczonym notarialnie.
 7. Dokumenty tożsamości narzeczonych – do wglądu. Cudzoziemiec przedkłada paszport, w przypadku zamieszkania w Polsce na stałe – karta stałego pobytu, w przypadku pobytu czasowego – ważna wiza lub inny dokument uprawniający do pobytu w Polsce w przypadku możliwości wjazdu na zasadach bezwizowych.
FORMULARZE, WNIOSKI DO POBRANIA :  Dokumenty do pobrania w pok. nr 24, II piętro
OPŁATY:  84,00 – opłata za sporządzenie aktu małżeństwa. Jeżeli związek małżeński zawierany jest na terenie innej gminy opłatę skarbową należy wnieść do organu właściwego ze względu na miejsce zawarcia małżeństwa.
 JEDNOSTKA – OSOBA ODPOWIEDZIALNA:  lic. Stanisława Piekarz – Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego,
tel. (14) 631-90-23,
fax: (14) 631-90-45,
e- mail: usc@wierzchoslawice.pl
 MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW:

Biuro Urzędu Stanu Cywilnego, pok. nr 24,
II piętro Urzędu Gminy Wierzchosławice,

tel. (14) 631-90-23

Godziny pracy Urzędu:
poniedziałek – czwartek: 7:30 – 15:30
piątek: 8:00 – 16:00

TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY: 
 1. Wydanie zaświadczenia – niezwłocznie
 2. Sporządzenie aktu małżeństwa niezwłocznie po dostarczeniu zaświadczenia przez duchownego
PODSTAWA PRAWNA: 
 •  Ustawa z dnia 29 września 1986r – prawo o aktach stanu cywilnego (tekst jedn. Dz.U z 2011r, Nr 212 poz. 1264 z późn.zm.),
 • Ustawa z dnia 25 lutego 1964r. Kodeks rodzinny i opiekuńczy ( tekst jedn. Dz. U. z 2012r, poz. 788 z póź. zm.)
 • art. 10 Konkordatu między Stolicą Apostolską i Rzeczypospolitą Polską podpisanego w warszawie w dniu 28 lipca 1993r (Dz.U. z 1998 r., Nr 51, poz. 318),
 • Ustawa z dnia 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej (tekst jedn. Dz.U z 2012 poz. 1282 z późn.zm. )
TRYB ODWOŁAWCZY:   

 1. Do Sądu Rejonowego w Tarnowie, w terminie 14 dni od dnia doręczenia odmowy przyjęcia oświadczeń o wstąpieniu w związek małżeński.
 2. Do Sądu Rejonowego w Tarnowie, w terminie 14 dni od dnia doręczenia odmowy wydania zaświadczenia lub sporządzenia aktu małżeństwa zawartego przed duchownym.
UWAGI I DODATKOWE INFORMACJE:   

 1. W przypadku odmowy sporządzenia aktu małżeństwa zwartego w w formie wyznaniowej przekazanego po terminie, Urząd Stanu Cywilnego niezwłocznie powiadamia zainteresowane osoby o przyczynach odmowy.
 2. Po sporządzeniu aktu małżeństwa w USC, małżonkowie zgłaszają się z dokumentem tożsamości po odbiór 3 egzemplarzy odpisów skróconych aktu małżeństwa.