NAZWA USŁUGI: WYDAWANIE ZAŚWIADCZENIA O ZDOLNOŚCI PRAWNEJ DO ZAWARCIA MAŁŻEŃSTWA ZA GRANICĄ
OPIS SPRAWY – ZADANIA: 

Obywatel polski, który zamierza zawrzeć małżeństwo za granicą, może otrzymać zaświadczenie stwierdzające, że zgodnie z prawem polskim będzie mógł zawrzeć małżeństwo.

Zaświadczenie wydaje kierownik urzędu stanu cywilnego miejsca zamieszkania osoby, której zaświadczenie dotyczy.

Jeżeli obywatel polski zamieszkały za granicą nie miał w kraju miejsca zamieszkania albo nie można ustalić jego ostatniego miejsca zamieszkania w Polsce lub też wyjechał z Polski przed ukończeniem 16 roku życia i stale przebywa za granicą, właściwy do wydania zaświadczenia jest konsul.

KOGO DOTYCZY:   Obywatel polski, który zamierza zawrzeć małżeństwo za granicą
WYMAGANE DOKUMENTY:   

 1. Wniosek o wydanie zaświadczenia o zdolności prawnej do zawarcia małżeństwa za granicą.
 2. Odpis skrócony aktu urodzenia wydany przez USC właściwy dla miejsca urodzenia, o ile nie został sporządzony w tut. urzędzie.
 3. Osoba, która pozostawała już w związku małżeńskim załącza:
  a) odpis aktu małżeństwa z adnotacją o rozwodzie lub odpis prawomocnego orzeczenia sądu o rozwodzie (dla osoby rozwiedzionej),
  b) odpis skrócony aktu zgonu współmałżonka (dla wdowy lub wdowca),
 4. Dokument tożsamości wnioskodawcy – do wglądu
FORMULARZE, WNIOSKI DO POBRANIA : 

Dokumenty do pobrania w pok. nr 24, II piętro

OPŁATY:   38,00 zł – za wydanie zaświadczenia
 JEDNOSTKA – OSOBA ODPOWIEDZIALNA:  lic. Stanisława Piekarz – Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego,
tel. (14) 631-90-23,
fax: (14) 631-90-45,
e- mail: usc@wierzchoslawice.pl
 MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW:

Biuro Urzędu Stanu Cywilnego, pok. nr 24,
II piętro Urzędu Gminy Wierzchosławice,

tel. (14) 631-90-23

Godziny pracy Urzędu:
poniedziałek – czwartek: 7:30 – 15:30
piątek: 8:00 – 16:00

TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY:   niezwłocznie
PODSTAWA PRAWNA: 
 •  Ustawa z dnia 29 września 1986r. Prawo o aktach stanu cywilnego (tekst jedn. Dz.U.z 2011r, Nr 212, poz. 1264 z późn. zm.)
 • Ustawa z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego ( tekst jedn. Dz. U. z 2013r, poz. 267)
 • Ustawa z dnia 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej (tekst jedn. Dz.U z 2012 poz. 1282 z późn.zm. ),
TRYB ODWOŁAWCZY:   Do Sądu Rejonowego w Tarnowie, w terminie 14 dni od dnia doręczenia odmowy o rozstrzygnięcie zasadności odmowy.
UWAGI I DODATKOWE INFORMACJE: 
 1.  Osoba wnioskująca o wydanie zaświadczenia obowiązana jest do osobistego stawienia się w Urzędzie Stanu Cywilnego w celu złożenia zapewnienia o braku przeszkód do zawarcia związku małżeńskiego.
 2. Zaświadczenie ważne jest trzy miesiące od daty wydania.