NAZWA USŁUGI: WYDAWANIE ODPISÓW I ZAŚWIADCZEŃ Z KSIĄG STANU CYWILNEGO
OPIS SPRAWY – ZADANIA:   Z ksiąg stanu cywilnego wydaje się odpisy zupełne, skrócone i wielojęzyczne aktów stanu cywilnego, zaświadczenia o dokonanych w księdze stanu cywilnego wpisach lub o ich braku oraz inne zaświadczenia dotyczące urzędowego potwierdzenia określonych faktów.
KOGO DOTYCZY:   Wszystkich którym do załatwienia spraw niezbędne są odpisy aktów stanu cywilnego lub zaświadczenia z ksiąg stanu cywilnego
WYMAGANE DOKUMENTY:   

 1. Wniosek o wydanie żądanego odpisu aktu lub zaświadczenia
 2. Dokument tożsamości wnioskodawcy – do wglądu Odpisy skrócone, zupełne i wielojęzyczne aktów stanu cywilnego zaświadczenia wydawane są dla:
  a) osoby, której akt dotyczy, jej wstępnych (rodzice, dziadkowie), zstępnych (dzieci, wnuki), rodzeństwa i małżonka,
  b) innych osób, które wykażą interes prawny,
  c) osoby upoważnionej – do podania trzeba załączyć oryginalne pełnomocnictwo lub odpis urzędowo poświadczony
FORMULARZE, WNIOSKI DO POBRANIA : 

 Dokumenty do pobrania w pok. nr 24, II piętro

OPŁATY:   22,00 zł – za odpis skrócony i wielojęzyczny
33,00 zł – za odpis zupełny
24,00 zł – za zaświadczenie o dokonanych wpisach lub ich braku oraz o zaginięciu lub zniszczeniu ksiąg stanu cywilnego
17,00 zł – od złożenia dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa (nie dotyczy pełnomocnictw udzielanych małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu albo gdy mocodawcą jest podmiot zwolniony od opłaty skarbowej
 JEDNOSTKA – OSOBA ODPOWIEDZIALNA:  lic. Stanisława Piekarz – Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego, tel. (14) 631-90-23, fax: (14) 631-90-45, e- mail: usc@wierzchoslawice.pl
 MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW:

Biuro Urzędu Stanu Cywilnego, pok. nr 24,
II piętro Urzędu Gminy Wierzchosławice,

tel. (14) 631-90-23

Godziny pracy Urzędu:
poniedziałek – czwartek: 7:30 – 15:30
piątek: 8:00 – 16:00

TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY: 
 1.  Wydanie odpisu aktu stanu cywilnego – niezwłocznie
 2. Zaświadczenie – do 7 dni
PODSTAWA PRAWNA: 
 •  Ustawa z dnia 29 września 1986r. Prawo o aktach stanu cywilnego (tekst jedn. Dz.U.z 2011r, Nr 212, poz. 1264 z późn. zm.)
 • Ustawa z dnia14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego ( tekst jedn. Dz. U. z 2013r, poz. 267)
 • Ustawa o opłacie skarbowej z dnia 16 listopada 2006r ( tekst jedn. Dz.U z 2012 poz. 1282 z późn.zm.
TRYB ODWOŁAWCZY: 
 1.  Od decyzji odmawiającej wydania odpisu wydanej przez Kierownika USC przysługuje odwołanie do Wojewody Małopolskiego w Krakowie za pośrednictwem Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego w Wierzchosławicach, w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia.
 2. Odmowa wydania zaświadczenia następuje w drodze postanowienia na które służy zażalenie do Wojewody Małopolskiego w Krakowie za pośrednictwem Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego w Wierzchosławicach w terminie 7 dni od dnia jego doręczenia.
UWAGI I DODATKOWE INFORMACJE:   

 1. Odpisy oraz zaświadczenia wydaje się na wniosek sądu lub innego organu państwowego, osoby, której stan cywilny został w akcie stwierdzony, jej wstępnego, zstępnego, rodzeństwa, małżonka lub przedstawiciela ustawowego.
 2. Interes prawny ma miejsce, gdy przedstawienie odpisu aktu stanu cywilnego lub zaświadczenia ma istotne znaczenie dla rozstrzygnięcia sprawy w postępowaniu sądowym lub administracyjnym, co należy udokumentować wezwaniem sądu lub organu administracji do przedłożenia tego dokumentu lub okazaniem potwierdzonego przez sąd pozwu sądowego względnie zawiadomienia organu administracyjnego o toczącym się postępowaniu.