NAZWA USŁUGI: WPISANIE DO POLSKICH KSIĄG AKTU STANU CYWILNEGO SPORZĄDZONEGO ZA GRANICĄ
OPIS SPRAWY – ZADANIA: 
 1. Wpisania treści aktu stanu cywilnego sporządzonego za granicą do polskich ksiąg stanu cywilnego dokonuje się w urzędzie stanu cywilnego miejsca zamieszkania wnioskodawcy.
 2. Jeżeli osoba żądająca dokonania czynności przez urząd stanu cywilnego nie ma w kraju miejsca zamieszkania, właściwość miejscową w sprawach rejestracji stanu cywilnego ustala się na podstawie ostatniego miejsca zamieszkania tej osoby w kraju.
 3. W razie braku takiej podstawy, czynności tej dokonuje sie w USC m.st. Warszawy.
KOGO DOTYCZY:   Osób które są w posiadaniu zagranicznego aktu stanu cywilnego, a do załatwienia spraw w Polsce potrzebują polskiego odpisu aktu np. do wymiany dowodu osobistego lub paszportu.
WYMAGANE DOKUMENTY: 

 W PRZYPADKU WPISU AKTU URODZENIA:

 1. Wniosek o wpis aktu do księgi stanu cywilnego,
 2. Oryginał aktu zagranicznego wraz z jego tłumaczeniem dokonanym przez tłumacza przysięgłego lub polskiego konsula (zostaje w urzędzie),
 3. Dokument tożsamości wnioskodawcy, a w razie jego braku paszport – do wglądu,

W PRZYPADKU WPISU AKTU MAŁŻEŃSTWA:

 1. Wniosek złożony przez małżonków,
 2. Oryginał aktu małżeństwa wraz z jego tłumaczeniem dokonanym przez tłumacza przysięgłego lub polskiego konsula (zostaje w urzędzie),
 3. Dokumenty tożsamości lub paszporty małżonków – do wglądu,

W PRZYPADKU WPISU AKTU ZGONU:

 1. Wniosek o wpis złożony przez wnioskodawcę,
 2. Oryginał aktu zgonu wraz z jego tłumaczeniem dokonanym przez tłumacza przysięgłego lub polskiego konsula (zostaje w urzędzie),
 3. Dokument tożsamości lub paszport wnioskodawcy – do wglądu. W przypadku składania wniosku przez pełnomocnika – dodatkowo dokument pełnomocnictwa, udzielonego przez wnioskodawcę.
FORMULARZE, WNIOSKI DO POBRANIA : 

 Dokumenty do pobrania w pok. nr 24, II piętro

OPŁATY:  50,00 zł – opłata za wydanie decyzji
17,00 zł – za pełnomocnictwo (za wyjątkiem wstępnych, zstępnych lub rodzeństwa)
JEDNOSTKA – OSOBA ODPOWIEDZIALNA:   lic. Stanisława Piekarz – Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego,
tel. (14) 631-90-23, fax: (14) 631-90-45,
e- mail: usc@wierzchoslawice.pl
MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW: 

 Biuro Urzędu Stanu Cywilnego, pok. nr 24, II piętro Urzędu Gminy Wierzchosławice,

tel. (14) 631-90-23

Godziny pracy Urzędu:
poniedziałek – czwartek: 7:30 – 15:30
piątek: 8:00 – 16:00

TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY:   Do 30 dni, a w sprawach szczególnie skomplikowanych do 60 dni.
PODSTAWA PRAWNA: 
 • Ustawa z dnia 29 września 1986r. Prawo o aktach stanu cywilnego (tekst jedn. Dz.U.z 2011r, Nr 212, poz. 1264 z późn. zm.)
 • Ustawa z dnia 25 lutego 1964r. Kodeks rodzinny i opiekuńczy (tekst jedn. Dz. U. z 2012r, poz. 788 z póź. zm.)
 • Ustawa o opłacie skarbowej z dnia 16 listopada 2006 r. (tekst jedn. Dz.U z 2012 poz. 1282 z późn.zm.
TRYB ODWOŁAWCZY:   Od decyzji odmownej przysługuje stronie odwołanie do Wojewody Małopolskiego w Krakowie za pośrednictwem Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego w Wierzchosławicach w terminie 14 dni od dnia doręczenia aktu.
UWAGI I DODATKOWE INFORMACJE: 
 1.  Akt stanu cywilnego sporządzony za granicą może być wpisany do polskich ksiąg stanu cywilnego na wniosek osoby, której akt dotyczy, jej wstępnego, zstępnego, rodzeństwa, małżonka, pełnomocnika lub osoby, która wykaże interes prawny.
 2. Jeżeli obywatel polski zawierający małżeństwo w zagranicznym urzędzie stanu cywilnego nie złożył oświadczenia w sprawie swojego nazwiska, może je złożyć wraz z wnioskiem o wpisanie aktu małżeństwa do polskiej księgi małżeństw. Jeżeli oboje małżonkowie są obywatelami polskimi – mogą również złożyć oświadczenie o nazwisku dzieci zrodzonych z tego małżeństwa. W sytuacji, gdy wskazane powyżej oświadczenia nie są składane bezpośrednio przed kierownikiem urzędu Stanu cywilnego, a są przekazywane drogą pośrednią (np. za pośrednictwem poczty lub pełnomocnika) podpis wnioskodawcy musi zostać potwierdzony przez notariusza publicznego lub konsula.