NAZWA USŁUGI: UZUPEŁNIENIE TREŚCI AKTU STANU CYWILNEGO I SPROSTOWANIE OCZYWISTEGO BŁĘDU PISARSKIEGO W AKCIE STANU CYWILNEGO
OPIS SPRAWY – ZADANIA: 
 1.  Akt stanu cywilnego nie zawierający wszystkich danych przewidzianych przepisami ustawy może być uzupełniony na wniosek osoby zainteresowanej, na podstawie dowodu z dokumentów, jakimi są wcześniej sporządzone akty stanu cywilnego.
 2. W akcie stanu cywilnego nie można dokonywać żadnych zmian, chyba że ustawa stanowi inaczej. Można jedynie sprostować oczywisty błąd pisarski czyli wpis niezgodny z dokumentem stanowiącym podstawę jego sporządzenia
KOGO DOTYCZY:   Wszystkich tych osób których akty stanu cywilnego zawierają błędy pisarskie lub nie zawierają wszystkich danych wymaganych przepisami ustawy.
WYMAGANE DOKUMENTY: 
 1.  Wniosek o uzupełnienie lub sprostowanie aktu stanu cywilnego
 2. Odpis zupełny aktu stanu cywilnego na podstawie którego zostanie uzupełniony lub sprostowany błędny zapis w akcie – oryginał.
 3. Dokument tożsamości wnioskodawcy – do wglądu
FORMULARZE, WNIOSKI DO POBRANIA : 

 Dokumenty do pobrania w pok. nr 24, II piętro

OPŁATY:   39,00 zł – za wydanie decyzji
 JEDNOSTKA – OSOBA ODPOWIEDZIALNA:  lic. Stanisława Piekarz – Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego, tel. (14) 631-90-23, fax: (14) 631-90-45, e- mail: usc@wierzchoslawice.pl
 MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW:

Biuro Urzędu Stanu Cywilnego, pok. nr 24,
II piętro Urzędu Gminy Wierzchosławice,

tel. (14) 631-90-23

Godziny pracy Urzędu:
poniedziałek – czwartek: 7:30 – 15:30
piątek: 8:00 – 16:00

TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY:   

 1. Bez zbędnej zwłoki
 2. Do 1 miesiąca sprawy wymagające postępowania wyjaśniającego
 3. Do 2 miesięcy sprawy szczególnie skomplikowane
PODSTAWA PRAWNA: 
 •  Ustawa z dnia 29 września 1986r. Prawo o aktach stanu cywilnego (tekst jedn. Dz.U.z 2011r, Nr 212, poz. 1264 z późn. zm.)
 • Ustawa z dnia14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego ( tekst jedn. Dz. U. z 2013r, poz. 267)
 • Ustawa o opłacie skarbowej z dnia 16 listopada 2006r ( tekst jedn. Dz.U z 2012 poz. 1282 z późn.zm.
TRYB ODWOŁAWCZY:   Od decyzji odmownej przysługuje odwołanie do Wojewody Małopolskiego w Krakowie za pośrednictwem Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego w terminie 14 dni od dnia doręczenia aktu.
UWAGI I DODATKOWE INFORMACJE:   

 1. Podstawą uzupełnienia lub sprostowania aktu urodzenia dziecka jest akt małżeństwa rodziców bądź akt urodzenia matki, jeżeli dziecko nie pochodzi z małżeństwa, a jeżeli zostało uznane – odpis aktu urodzenia ojca,
 2. Akt małżeństwa uzupełnia się lub prostuje na podstawie aktów urodzenia osób zawierających małżeństwo,
 3. Akt zgonu może być uzupełniony lub sprostowany na podstawie aktu urodzenia lub małżeństwa osoby zmarłej, w zależności od tego, czy osoba zmarła pozostawała w związku małżeńskim