NAZWA USŁUGI: UZNANIE OJCOSTWA
OPIS SPRAWY – ZADANIA: 

 Ojciec biologiczny może uznać ojcostwo dziecka, jeżeli nie pochodzi ono z małżeństwa i nie zachodzi domniemanie, że ojcem dziecka jest mąż matki, czyli gdy dziecko urodziło się po upływie 300 dni od daty uprawomocnienia się orzeczenia sądu o ustaniu lub unieważnieniu małżeństwa matki, albo po upływie 300 dni od daty zgonu męża matki. Do uznania ojcostwa konieczna jest obecność w Urzędzie Stanu Cywilnego obojga rodziców. Ojcostwo biologiczne mężczyzny musi potwierdzić matka. Ojciec biologiczny może złożyć oświadczenie o uznaniu ojcostwa bez względu na swój stan cywilny.

Można uznać ojcostwo wyłącznie dziecka małoletniego, z tym tym że dziecko, które ukończyło 13 lat, musi wyrazić zgodę na ewentualną zmianę nazwiska. Można również uznać ojcostwo wobec dziecka poczętego, a także po śmierci dziecka w ciągu 6 miesięcy od dnia powzięcia wiadomości o śmierci dziecka, nie później jednak niż do dnia, w którym dziecko osiągnęłoby pełnoletność.

KOGO DOTYCZY:   Rodziców dziecka
WYMAGANE DOKUMENTY: 
 1.  Odpis zupełny aktu urodzenia dziecka uznawanego, gdy jego akt urodzenia został sporządzony w innym USC – oryginał do wglądu.
 2. Zaświadczenie lekarskie o wysokości ciąży w przypadku uznania dziecka poczętego – oryginał.
 3. Dokumenty tożsamości rodziców – do wglądu.
 4. Matka dziecka, która pozostawała już w związku małżeńskim składa:
  a. odpis skrócony aktu małżeństwa z adnotacją o rozwodzie lub odpis prawomocnego orzeczenia sądu o rozwodzie,
  b. odpis skrócony aktu małżeństwa z adnotacją o unieważnieniu małżeństwa lub odpis prawomocnego orzeczenia sądu,
  c. odpis skrócony aktu zgonu współmałżonka – dla wdowy,
  d. odpis aktu małżeństwa o separacji lub odpis prawomocnego orzeczenia sądu o separacji (dla kobiet pozostających w separacji),
 5. Odpis skrócony aktu urodzenia matki będącej panną
 6. Prawomocne postanowienie sądu o zaprzeczeniu ojcostwa w przypadku, gdy w sporządzonym już akcie urodzenia dziecka został wpisany jako ojciec – mąż matki, nie będący ojcem biologicznym dziecka.
FORMULARZE, WNIOSKI DO POBRANIA :   Dokumenty do pobrania w pok. nr 24
OPŁATY:   Przyjęcie oświadczenia nie podlega opłacie skarbowej.
 JEDNOSTKA – OSOBA ODPOWIEDZIALNA:  lic. Stanisława Piekarz – Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego, tel. (14) 631-90-23, fax: (14) 631-90-45, e- mail: usc@wierzchoslawice.pl
 MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW:

Biuro Urzędu Stanu Cywilnego, pok. nr 24,
II piętro Urzędu Gminy Wierzchosławice,

tel. (14) 631-90-23

Godziny pracy Urzędu:
poniedziałek – czwartek: 7:30 – 15:30
piątek: 8:00 – 16:00

TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY:   Niezwłocznie – przy przyjęciu oświadczenia.
PODSTAWA PRAWNA: 
 •  Ustawa z dnia 29 września 1986r. Prawo o aktach stanu cywilnego (tekst jedn. Dz.U.z 2011r, Nr 212, poz. 1264 z późn. zm.)
 • Ustawa z dnia 25 lutego 1964r. Kodeks rodzinny i opiekuńczy ( tekst jedn. Dz. U. z 2012r, poz. 788 z póź. zm.)
 • Ustawa o opłacie skarbowej z dnia 16 listopada 2006r (tekst jedn. Dz.U z 2012 poz. 1282 z późn.zm.)
TRYB ODWOŁAWCZY:   Jeżeli Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego odmówił przyjęcia oświadczeń koniecznych do uznaniu ojcostwa, nie później niż w terminie 7 dni na piśmie powiadamia mężczyznę, który twierdzi, że jest ojcem dziecka i matkę dziecka o przyczynach odmowy możliwości uznania ojcostwa przed sądem opiekuńczym.
UWAGI I DODATKOWE INFORMACJE: 
 1.  Uznanie ojcostwa nie może nastąpić, jeżeli toczy się sprawa o ustalenie ojcostwa.
 2. Dla skuteczności złożonego przez ojca oświadczenia niezbędne jest wyrażenie przez matkę dziecka zgody na uznanie dziecka

Informacja o Uznaniu ojcostwa w pliku PDF do druku.