NAZWA USŁUGI: REJESTRACJA URODZEŃ I ZGONÓW
OPIS SPRAWY – ZADANIA: Rejestracji urodzenia lub zgonu dokonuje się w Urzędzie Stanu Cywilnego w miejscu zdarzenia. Rejestracji urodzenia należy dokonać w ciągu 14 dni od dnia urodzenia. Jeśli dziecko urodziło się martwe, należy zgłosić to zdarzenie w ciągu trzech dni. Zgon osoby należy zgłosić najpóźniej w ciągu 3 dni od dnia zgonu. Jeżeli zgon nastąpił wskutek choroby zakaźnej, zgłoszenie powinno nastąpić w ciągu 24 godzin od zgonu.
KOGO DOTYCZY: Wszystkich zgłaszających urodzenie lub zgon.
WYMAGANE DOKUMENTY: URODZENIE:

 1. Zgłoszenie urodzenia dziecka wydane przez organ rejestrujący zdarzenie (szpital lub lekarz),
 2. Dokumenty tożsamości rodziców – do wglądu,
 3. Odpis skrócony aktu małżeństwa rodziców dziecka, a gdy rejestracji dokonuje matka będąca po rozwodzie, odpis skrócony aktu małżeństwa z adnotacją o rozwodzie,
 4. Odpis skrócony aktu urodzenia matki dziecka, jeżeli matka jest panną
 5. Odpis skrócony aktu zgonu współmałżonka, jeżeli matka dziecka jest wdową.
 6. Osoba zgłaszająca urodzenie nie przedstawia w/w odpisów aktów jeżeli akty te zostały sporządzone w tut. urzędzie

ZGON:

 1. Karta zgonu wystawiona przez lekarza,
 2. Dokument tożsamości osoby zmarłej ( paszport w przypadku zgonu cudzoziemca),
 3. Dokument tożsamości współmałżonka gdy osoby zmarła pozostawała w związku małżeńskim – do wglądu,
 4. Dokument tożsamości osoby zgłaszającej zgon – do wglądu
 5. Jeżeli zgon nastąpił z przyczyn nienaturalnych – pisemne zgłoszenie prokuratury lub policji, gdy okoliczności zgonu są przedmiotem postępowania tego organu
FORMULARZE, WNIOSKI DO POBRANIA:  Dokumenty do pobrania w pok. nr 24
 OPŁATY: Rejestracja urodzenia i zgonu nie podlegają opłacie skarbowej. Po sporządzeniu aktu urodzeniu lub zgonu wydaje się 3 bezpłatne odpisy skrócone w/w aktów. Każdy następny odpis aktu – opłata skarbowa w wysokości: 22 zł – za odpis skrócony 33 zł – za odpis zupełny
 JEDNOSTKA – OSOBA ODPOWIEDZIALNA:  lic. Stanisława Piekarz – Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego, tel. (14) 631-90-23, fax: (14) 631-90-45, e- mail: usc@wierzchoslawice.pl
 MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW: Biuro Urzędu Stanu Cywilnego, pok. nr 24, II piętro Urzędu Gminy Wierzchosławice, tel. (14) 631-90-23. Godziny pracy Urzędu: poniedziałek – czwartek: 7:30 – 15:30 piątek: 8:00 – 16:00
 TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY:  W dniu dokonania zgłoszenia
 PODSTAWA PRAWNA:
 • Ustawa z dnia 29 września 1986r. Prawo o aktach stanu cywilnego (tekst jedn. Dz.U.z 2011r, Nr 212, poz. 1264 z późn. zm.)
 • Ustawa z dnia 25 lutego 1964r. Kodeks rodzinny i opiekuńczy ( tekst jedn. Dz. U. z 2012r, poz. 788 z póź. zm.)
 • Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (tekst jedn. Dz.U z 2012 poz. 1282 z późn.zm.)
 TRYB ODWOŁAWCZY:  Odwołanie nie przysługuje
 UWAGI I DODATKOWE:
 1.  Do zgłoszenia urodzenia dziecka są obowiązani: ojciec lub matka, jeżeli jej stan zdrowia na to pozwala albo inna osoba obecna przy porodzie; lekarz albo położna.
 2. Jeżeli urodzenie nastąpiło w zakładzie opieki zdrowotnej, to do zgłoszenia urodzenia jest obowiązany ten zakład.
 3. Do zgłoszenia zgonu obowiązani są w kolejności: małżonek lub dzieci zmarłego, najbliżsi krewni lub powinowaci, osoby zamieszkałe w lokalu, w którym nastąpił zgon.

Informacja o Rejestracji urodzeń i zgonów w pliku PDF.