NAZWA USŁUGI: NADANIE MEDALU ZA DŁUGOLETNIE POŻYCIE MAŁŻEŃSKIE
OPIS SPRAWY – ZADANIA: 

Odznaczeni Medalem za Długoletnie Pożycie Małżeńskie mogą być małżonkowie, którzy przeżyli 50 lat w jednym związku małżeńskim.

Z wnioskiem należy wystąpić do Urzędu Stanu Cywilnego miejsca zamieszkania Jubilatów.

Wniosek o nadanie Medalu za Długoletnie Pożycie małżeńskie można złożyć nie wcześniej niż w roku kalendarzowym, w którym przypada 50 rocznica zawarcia związku małżeńskiego.

KOGO DOTYCZY:  Małżonków którzy przeżyli 50 lat w jednym związku
WYMAGANE DOKUMENTY: 
  1. Wniosek o uhonorowanie jubilatów medalem za długoletnie pożycie małżeńskie
  2. Odpis skrócony aktu małżeństwa (nie dotyczy osób, których akt małżeństwa został sporządzony w USC w Wierzchosławicach)
  3. Dokumenty tożsamości jubilatów – do wglądu
FORMULARZE, WNIOSKI DO POBRANIA :  Dokumenty do pobrania w pok. nr 24, II piętro
OPŁATY:  Wolne od opłaty
 JEDNOSTKA – OSOBA ODPOWIEDZIALNA:  lic. Stanisława Piekarz – Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego,
tel. (14) 631-90-23,
fax: (14) 631-90-45,
e- mail: usc@wierzchoslawice.pl
 MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW:

Biuro Urzędu Stanu Cywilnego, pok. nr 24,
II piętro Urzędu Gminy Wierzchosławice,

tel. (14) 631-90-23

Godziny pracy Urzędu:
poniedziałek – czwartek: 7:30 – 15:30
piątek: 8:00 – 16:00

TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY:  Okres oczekiwania na odznaczenie medalami – około 6 miesięcy
PODSTAWA PRAWNA: 
  • Ustawa z dnia 16 października 1992r o orderach i odznaczeniach ( Dz.U.z 1992r, Nr 90, poz. 450 z późn. zm.)
  • Rozporządzenie Prezydenta RP z dnia 15 grudnia 2004r w sprawie szczegółowego trybu postępowania w sprawach o nadanie orderów i odznaczeń oraz wzorów odpowiednich dokumentów (Dz. U. z 2004 r., Nr 277, poz. 2743 z póź. zm.)
TRYB ODWOŁAWCZY:   Nie przysługuje
UWAGI I DODATKOWE INFORMACJE:   

  1. Urząd Stanu Cywilnego sporządza projekt wniosku, który następnie przesyła do Wojewody Małopolskiego, jako organu wnioskującego do Prezydenta RP o nadanie medalu za długoletnie pożycie.
  2. O miejscu uroczystości wręczenia Medali za Długoletnie Pożycie Małżeńskie jubilaci są informowani po odebraniu medali od Wojewody Małopolskiego.

Informacja o Odznaczenia za długoletnie pożycie małżeńskie w pliku PDF do druku.