NAZWA USŁUGI: ZAMELDOWANIE OSOBY NA POBYT STAŁY DECYZJĄ ADMINISTRACYJNĄ
OPIS SPRAWY – ZADANIA:  Organ gminy wydaje na wniosek zainteresowanego decyzję w sprawie zameldowania osoby, która nie zameldowała się w nowym miejscu zamieszkania w drodze czynności materialno – technicznej.
KOGO DOTYCZY: 

Osób, które zamieszkały w nowym miejscu pobytu stałego lub czasowego i nie dopełniły obowiązku zameldowania się – w drodze czynności materialno – technicznej.

Wniosek o zameldowanie decyzją administracyjną składa się w sytuacji:

  • gdy nie jest uregulowany stan prawny lokalu,
  • gdy nie jest możliwe uzyskanie potwierdzenie pobytu w lokalu przez właściciela lub inny podmiot dysponujący tytułem prawnym do lokalu.
WYMAGANE DOKUMENTY: 
  1. Podanie z umotywowanym wyjaśnieniem, dlaczego wnioskodawca nie mógł zameldować się w drodze czynności materialno-technicznej,
  2. Do wglądu, jeśli osoba jest w posiadaniu, dokument potwierdzający tytuł prawny do lokalu, w którym zameldowanie ma nastąpić;
FORMULARZE, WNIOSKI DO POBRANIA :  Wniosek sporządza wnioskodawca (własnoręcznie lub w formie drukowanej)
OPŁATY: 

Opłata w wysokości 10 zł za wydanie na wniosek decyzji administracyjnej w I instancji.

Odwołanie zwolnione z opłaty skarbowej.

 JEDNOSTKA – OSOBA ODPOWIEDZIALNA: Inspektor ds. Ewidencji Ludności, Dowodów Osobistych i Informatyki – mgr Dariusz Lech,
II piętro pok. nr 22,
tel.(14) 631-90-22
 MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW: Biuro Ewidencji Ludności i Dowodów Osobistych – pok. 22, II piętro
TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY: 

Termin załatwienia sprawy – wydania decyzji administracyjnej – nie później niż w ciągu miesiąca, a w sprawach szczególnie skomplikowanych nie później niż w ciągu 2 miesięcy.

Termin ten może zostać przedłużony, jednakże organ obowiązany jest w takim przypadku zawiadomić stronv / o niezałatwieniu sprawy w terminie i wyznaczyć nowy termin jej załatwienia (art. 35, 36 Kodeksu postępowania administracyjnego)

PODSTAWA PRAWNA: 
  1. Ustawa z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności (Dz. U. z 2015 r. poz. 388)
  2. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 267 z późn. zm.).
  3. Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (t.j. Dz.U. z 2015 r. poz. 783 z późn. zm.).
TRYB ODWOŁAWCZY: 

Od decyzji wydanej przez Wójta Gminy stronom postępowania przysługuje prawo złożenia odwołania do Wojewody Małopolskiego, w terminie 14 dni od daty doręczenia tej decyzji.

Odwołanie składa się za pośrednictwem organu, który wydał decyzję

UWAGI I DODATKOWE INFORMACJE: 
  1. Po złożeniu podania, organ ewidencji ludności prowadzi postępowanie wyjaśniające (bada legalność pobytu osoby w lokalu m.in. przesłuchuje strony oraz świadków, przeprowadza kontrolę meldunkową).
  2. Postępowanie kończy decyzja administracyjna o zameldowaniu lub o odmowie zameldowania osoby.