NAZWA USŁUGI: UDOSTĘPNIANIE INFORMACJI PUBLICZNEJ
OPIS SPRAWY – ZADANIA: 

Zasady dostępu do informacji publicznej reguluje ustawa z 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. 2016 poz. 1764).

Zgodnie z ustawą udostępnieniu podlega każda informacja o sprawach publicznych, z wyjątkiem informacji niejawnych (art. 5 ust. 1).

KOGO DOTYCZY:  Prawo do informacji publicznej przysługuje każdemu. Od osoby wykonującej prawo do informacji publicznej nie można żądać wykazania interesu prawnego lub faktycznego (art. 2)
WYMAGANE DOKUMENTY: 

Wniosek do Wójta Gminy o udostępnienie informacji publicznej.

Wniosek może być złożony w formie ustnej, elektronicznej ( e-mail ) lub pisemnej.

FORMULARZE, WNIOSKI DO POBRANIA : 

Wnioski do pobrania w Dzienniku Podawczym

OPŁATY: 

Bezpłatne z wyjątkiem sytuacji, gdy z udostępnieniem informacji publicznej wiążą się dodatkowe koszty. Wysokość opłaty odpowiada tym kosztom.

W terminie 14 dnia od dnia złożenia wniosku wnioskodawca zostaje powiadomiony o wysokości ewentualnej opłaty.

 JEDNOSTKA – OSOBA ODPOWIEDZIALNA:

Inspektor ds. obsługi sekretariatu, spraw kancelaryjnych i organizacyjnych. Magdalena Pazdan, II Piętro, pok. Nr 29, tel. (14) 631 90 12

Nadzór sprawuje: Krzysztof Fitrzyk – Sekretarz Gminy – Kierownik Referatu Organizacyjnego, Edukacji, Kultury, Spraw Społecznych i Obywatelskich, II piętro, pok. nr 29, tel. (14) 631 90 14

 MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW:

Osobiście: Dziennik Podawczy /parter/,
Sekretariat /II piętro pokój 29/,

Elektronicznie: Przy pomocy platformy ePUAP, za pośrednictwem email: ug@wierzchoslawice.pl

TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY: 
  1. Udostępnienie informacji publicznej na wniosek następuje bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku.
  2. Jeżeli informacja publiczna nie może być udostępniona w określonym terminie, podmiot obowiązany do jej udostępnienia powiadamia w tym terminie o powodach opóźnienia oraz o terminie, w jakim udostępni informację, nie dłuższym jednak niż 2 miesiące od dnia złożenia wniosku.
PODSTAWA PRAWNA: 
  • Ustawa z dnia 6 września 2001r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2016r. poz. 1764)
  • Ustawa z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (Dz.U.2016.23)
TRYB ODWOŁAWCZY: 

W przypadku decyzji o odmowie udostępnienia informacji publicznej lub decyzji o umorzeniu postępowania o udostępnienie informacji stronie przysługuje:

  1. Odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Tarnowie, ul. Bema 17, 33-100 Tarnów za pośrednictwem Wójta Gminy Wierzchosławice. Odwołanie wnosi się w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.
  2. Prawo wniesienia powództwa o udostępnienie informacji publicznej do Sądu Rejonowego w Tarnowie
UWAGI I DODATKOWE INFORMACJE: 
  1. Informacja publiczna, która nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej, jest udostępniania na wniosek.
  2. Informacja publiczna, która może być niezwłocznie udostępniona, jest udostępniana w formie ustnej lub pisemnej.
  3. Formularz wniosku o udostępnienie informacji publicznej nie jest drukiem obligatoryjnym, ma charakter pomocniczego wzoru.

 

 Informacje o udostępnienie informacji publicznej w pliku PDF do druku.

Zmień rozmiar czcionki
Zmień kontrast strony