NAZWA USŁUGI: ZAŁATWIANIE WNIOSKÓW O UDZIELENIE INFORMACJI O DANYCH OSOBOWYCH
OPIS SPRAWY – ZADANIA:   Organ Gminy (Wójt) na wniosek zainteresowanej osoby lub podmiotu udziela informacji na temat danych ze zbiorów meldunkowych oraz ewidencji wydanych i unieważnionych dowodów osobistych.
KOGO DOTYCZY:   Zainteresowanych osób lub podmiotów
WYMAGANE DOKUMENTY: 
 1. Wypełniony formularz (druk)
 2. Wykazanie interesu prawnego do pozyskania danych (dołączenie do wniosku kserokopii dokumentów świadczących o interesie prawnym w pozyskaniu danych)
 3. Uwiarygodnienie interesu faktycznego w otrzymaniu danych
 4. Dowód dokonania opłaty
FORMULARZE, WNIOSKI DO POBRANIA :  Formularz do pobrania w Biurze Ewidencji Ludności i Dowowdów Osobistych – II piętro pok. nr 22
OPŁATY:   Opłata za udostępnienie jednostkowych danych wynosi 31 zł
 JEDNOSTKA – OSOBA ODPOWIEDZIALNA:

Inspektor ds. Ewidencji Ludności, Dowodów Osobistych i Informatyki – mgr Dariusz Lech,
II piętro pok. nr 22,
tel.(14) 631-90-22

Nadzór sprawuje: mgr Anna Guzy – Kierownik Referatu Organizacyjno – Administracyjnego,
II piętro, pok. nr 29,
tel. (14) 631 90 14

 MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW:
 • Punkt Obsługi Klientów Urzędu Gminy Wierzchosławice – Dziennik Podawczy, parter budynku Urzędu Gminy Wierzchosławice, tel. (14) 631-90-30.

  Godziny pracy Urzędu:
  poniedziałek – czwartek: 7:30 – 15:30
  piątek: 8:00 – 16:00

 • Pocztą: Urząd Gminy Wierzchosławice, 33-122 Wierzchosławice 550
 • Biuro Ewidencji Ludności i Dowodów Osobistych – pok. 22, II piętro
TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY:   Bez zbędnej zwłoki
PODSTAWA PRAWNA: 
 1. Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz. U. Nr 101, poz 926 z 2002 r. z późn. zmianami).
 2. Ustawa z dnia 10 kwietnia 1974 r. o ewidencji ludności i dowodach osobistych (Dz. U. Nr 14, poz. 85 z późn. zm.).
 3. Ustawa z dnia 16.11.2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2006 r. Nr 225, poz. 1635).
 4. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 19.11.2008 r. w sprawie wysokości opłat za udostępnienie danych ze zbiorów meldunkowych, ewidencji wydanych i unieważnionych dowodów osobistych, zbioru PESEL, ogólnokrajowej ewidencji wydanych i unieważnionych dowodów osobistych oraz sposobu wnoszenia opłat (Dz. U. z 2008 r. Nr 207, poz. 1298).
 5. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 21 maja 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia wzorów wniosków o udosiepnienie danych z ewidencji ludności, zbioru PESEL oraz ewidencji wydanych i unieważnionych dowodów osobistych (Dz. U. Nr 105, poz. 667)
TRYB ODWOŁAWCZY:   Zażalenie wnosi się do Wojewody Małopolskiego w Krakowie za pośrednictwem organu, który wydał postanowienie.
UWAGI I DODATKOWE INFORMACJE:   

 1. Wnosząc o udzielenie informacji o danych osobowych należy wskazać podstawę prawną upoważniającą do otrzymania danych osobowych lub uzasadnioną potrzebę żądania ich udostępnienia, a także wskazać informacje o osobie umożliwiające wyszukanie w zbiorze żądanych informacji.
 2. Przykłady dokumentów potwierdzających interes prawny: wezwanie sądowe, wezwanie komornicze, dokumenty potwierdzające zobowiązanie osoby, której dane mają być udostępnione wobec wnioskującego o udostępnienie danych (np. kopie umów, wezwań do zapłaty, faktur, wyroków sądowych itp.)
 3. Osobom i podmiotom, które nie wykażą interesu prawnego tylko faktyczny, dane mogą być udostępnione wyłącznie za zgodą osób, których te dane dotyczą.